Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka geografii w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-DGSP(C)-PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukazanie praktycznych aspektów pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej oraz kształtowanie u studentów umiejętności niezbędnych w tym zawodzie.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet i platformy Kampus.

Celem zajęć jest tworzenie własnego warsztatu pracy przez przyszłych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie różnych aspektów planowania działań dydaktycznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: analiza zapisów podstawy programowej (cele i treści) oraz programów nauczania geografii w szkole podstawowej, planowanie kierunkowe – opracowanie rozkładu materiału; planowanie metodyczne działań dydaktycznych, w tym: formułowanie celów lekcji (ogólnych i szczegółowych), dobór strategii i metod nauczania, form pracy oraz środków dydaktycznych do konkretnych treści nauczania geografii, uwzględniając możliwości poznawcze uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej; zastosowanie wybranych metod aktywizujących uczniów uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne (np. metoda projektów); merytoryczne, profesjonalne i rzetelne ocenianie pracy uczniów wykonywanej w klasie i w domu, opracowanie sprawdzianu służącego ocenie wiedzy i umiejętności uczniów z określonego zakresu materiału; rozwijanie ciekawości i samodzielności poznawczej uczniów; popularyzacja wiedzy geograficznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Literatura:

Kruszewski K. (1993) Sztuka nauczania, t. 1 i 2. PWN, Warszawa.

Kupisiewicz C. (2005) Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.

Łobożewicz T. (1990) Krajoznawstwo i turystyka w szkole, WSiP, Warszawa.

Pikorz S. (1997) Zarys dydaktyki geografii, Wyd. Naukowe PWN.

Tywoński K. (1977) Nauczanie geografii regionalnej, WSiP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student:

• charakteryzuje założenia dydaktyczne przedmiotu geografia w szkole podstawowej w odniesieniu do zapisów podstawy programowej;

• omawia warsztat pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej;

• wymienia i charakteryzuje strategie i metody nauczania oraz ocenia ich skuteczność w realizacji treści nauczania geografii w szkole podstawowej;

• omawia sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczania geografii.

Umiejętności. Student:

• opracowuje i ocenia rozkład materiału na podstawie analizy zapisów podstawy programowego z geografii w szkole podstawowej;

• formułuje cele lekcji (ogólne i szczegółowe) oraz porządkuje je według poziomów taksonomicznych oraz wymagań programowych;

• projektuje lekcję geografii z wykorzystaniem różnych form, strategii i metod nauczania dostosowanych do celów i treści edukacji geograficznej w szkole podstawowej;

• wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne do wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-kulturowych;

• opracowuje sprawdzian służący ocenie wiedzy i umiejętności uczniów z określonego zakresu materiału.

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:

• aktywnego korzysta z różnorodnych form i strategii i nauczania oraz nowoczesnych metod i środków dydaktycznych;

• popularyzowania wiedzy geograficznej wśród uczniów oraz rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

• budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, zwłaszcza tolerancji oraz otwartości i poszanowania odmienności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje: a) ocenę aktywności studenta na zajęciach oraz b) ocenę wykonywanych przez niego prac dot. omawianych zagadnień.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności). W sytuacji nieobecności na zajęciach student musi zrealizować założone cele kształcenia i wykonać niezbędne zadania, zgodnie z instrukcją podaną przez wykładowcę. Przewidziany czas na uzupełnienie zaległości 2 tygodnie.

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet i platformy Kampus.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.