Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przyrody i geografii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-DPG1-PED Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przyrody i geografii I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studenci II roku geografii, studia stacjonarne, licencjackie (realizujący Blok pedagogiczny), którzy zaliczyli zajęcia z Podstaw dydaktyki ogólnej.

Podstawowa wiedza z dydaktyki ogólnej.



Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli do nauczania przedmiotu Przyroda i Geografia w szkole podstawowej. Główny nacisk jest położony na ukształtowanie umiejętności tworzenia własnego warsztatu pracy przez przyszłych nauczycieli.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• przygotowanie studentów do korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych w celu realizacji założonych przez nich celów dydaktycznych z zakresu Przyrody i Geografii,

• zaprezentowanie wybranych metod i form pracy z uczniami (oraz metod i technik uczenia się),

• przygotowanie do pracy z zastosowaniem technik informacyjno-komunikacyjnych oraz rozmaitych eksperymentów,

• dostrzeżenie przez studentów szerokiego zakresu tematycznego przyrodniczych zajęć terenowych, umiejętność ich zaplanowania i przeprowadzenia,

• przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć na ścieżkach dydaktycznych oraz do tworzenia takich ścieżek w najbliższej okolicy,

• zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną związaną z lokalizacją szkoły i możliwością prowadzenia zajęć tuż „za progiem szkoły”,

• uświadomienie kluczowej roli edukacji regionalnej i ekologicznej w nauczaniu Przyrody.

Ćwiczenia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędnych do:

• planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się Przyrody,

• realizacji przygotowanych planów, zwłaszcza w zakresie metod nauczania/uczenia się przyrody, form i typów pracy na lekcji, pomocy dydaktycznych,

• ewaluacji realizowanych planów, zwłaszcza w zakresie sprawdzania i oceniania zdobytej przez uczniów wiedzy, umiejętności i postaw.

Literatura:

• Angiel J., Oblicza Wisły. Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody, Stow. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa, 2015

• Angiel J., Edukacja wokół drzewa, Geografia w Szkole nr 4, 2014

• Brudnik, E. Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, SFS Kielce, 2000.

• Elbanowska-Ciemuchowska S., Doświadczenia na lekcjach Przyrody, Wyd. Nowa Era, 2004

• E. Kozłowska, 2000. Przyroda miasta, Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Lenart W., Imiela J, 2001. Ludziom i naturze. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, RCEE, Płock.

• Kruszewski K. (red.), 1993. Sztuka nauczania, t. 1 i 2. PWN, Warszawa.

• Kupisiewicz Cz., 2005. Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.

• Pikorz S., 1972. Jak realizować zadania dydaktyczno – wychowawcze podczas wycieczek geograficznych, biologicznych i krajoznawczych [w:] Materiały metodyczne do nauczania geografii i pracy krajoznawczej w szkole, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, Kraków, s. 32-41.

Rembertowicz H., (red.) Przyroda. Pytania dzieci - odpowiedzi dorosłych Wyd. SWPR, Warszawa, 2004.

• Suchan A., 2003. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, SCE, Tarnów.

• Wuttke G., 1963. Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii, PZWS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

• przedstawia cele, tematykę, etapy i metody zajęć terenowych,

• określa możliwości zastosowania technik informacyjno komunikacyjnych w nauczaniu - uczeniu się przyrody i geografii,

• przedstawia zasady tworzenia ścieżek dydaktycznych,

• charakteryzuje warsztat pracy nauczyciela przyrody i geografii w szkole podstawowej,

• określa rolę edukacji regionalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w nauczaniu przyrody i geografii.

Umiejętności:

• stosuje zróżnicowane formy, strategie nauczania, zasady nauczania i metody (szczególnie aktywizujące) dostosowane do celów i treści zajęć przedmiotowych (cd),

• projektuje lekcje i opracowuje scenariusze lekcji przyrody i geografii (w tym lekcji w terenie),

• wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne do poznania zjawisk i procesów przyrodniczych, społeczno-gospodarczych i kulturowych,

• wykorzystuje najbliższy teren jako laboratorium, środek dydaktyczny oraz przedmiot badań w edukacji przyrodniczej i geograficznej,

• projektuje i stosuje różne metody, techniki i formy pracy w pracy z uczniami.

Kompetencje społeczne:

• wykazuje postawę zaangażowania w pracy zespołowej,

• aktywne korzysta z różnorodnych form, strategii nauczania, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych,

• wykazuje otwartą postawę wobec nowości rozwijających się nauk przyrodniczych oraz metod nauczania-uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny: pięć zagadnień ujętych jako wiązka pytań otwartych. Uzyskanie 60% - ocena dostateczna.

W sytuacji niezaliczenia wykładu w pierwszym terminie bądź uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość zaliczenia go w drugim terminie. Forma zaliczenia jest wówczas analogiczna do formy zaliczenia w terminie pierwszym.

Ćwiczenia: ocena końcowa jest średnią z ocen: a) z aktywności studenta na zajęciach oraz b) z wykonanych prac (zadań).

Ocena końcowa z zajęć jest średnią z ocen: z ćwiczeń i z wykładu. Aby przystąpić do zaliczenia wykładu student musi uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń.

Obecność na zajęciach (zarówno wykładach jak i ćwiczeniach) jest obowiązkowa; dopuszcza się jednak w sytuacjach uzasadnionych dwie usprawiedliwione nieobecności.

W sytuacji nieobecności na zajęciach student musi zrealizować założone cele kształcenia i wykonać niezbędne zadania, zgodnie z instrukcją podaną przez wykładowcę. Przewidziany czas na uzupełnienie zaległości 2 tygodnie.

Nakład pracy studenta:

Wykłady – przygotowanie się do zajęć w tym do zaliczenia 10 godzin

Ćwiczenia – przygotowanie się do zajęć i wykonanie obowiązkowych zadań - 15 godz.

Praktyki zawodowe:

Studenta obowiązują praktyki zawodowe w szkole składające się z:

1) praktyki psychologiczno-pedagogicznej - 30 godz

2) praktyki z przyrody i geografii w szkole podstawowej - 120 godz.

Zakres treści obu praktyk zamieszczono w odrębnych sylabusach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.