Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GEKS-F Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Oceny środowiska przyrodniczego, ich uwarunkowania formalnoprawne oraz zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

1. Repetytorium dotyczące:

- wykorzystania zintegrowanych badań środowiska służących do optymalizacji sposobów gospodarowania przyrodą

- podstawowe problemy wykorzystania jednostek przyrodniczych w waloryzacji krajobrazu

- sposobów analizy potencjału zasobów środowiska.

2. Podstawy formalnoprawne ochrony krajobrazu w Polsce i UE.

3. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego.

4. Etapy oceny środowiska w ujęciu praktycznym.

5. Przyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka w środowisku przyrodniczym

6. Wybrane metody i techniki dotyczące waloryzacji środowiska przyrodniczego i użyteczności krajobrazu

7. Praktyczne podstawy terenowych badań krajobrazowych (wyjazd terenowy zaznajamiający ze strukturą i funkcjonowaniem fragmentu środowiska przyrodniczego okolic Warszawy; zastosowanie wybranych metod oceny krajobrazu).

Literatura:

1.Sylwia Bródka (red.) Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego; Bogucki wyd. naukowe Poznań 2010

2. Balon J. Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazy t.19 Gdańsk

3.Pietrzak M. Syntezy krajobrazowe . Założenia problemy, zastosowania Bogucki wyd. naukowe Poznań 1998

4. Krzymkowsa - Kostrowicka A Geoekologia turystyki i wypoczynku PWN Warszawa 1997

5. Ostaszewska K. Geografia krajobrazu PWN Warszawa 2002

6. Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu; PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. zna najważniejsze zagadnienia i kierunki, którymi zajmuje się obecnie geoekologia i nauki pokrewne.

2. zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące ochrony krajobrazu w Polsce i UE

3. zna kryteria przyrodniczych uwarunkowań działalności człowieka

4.zna zastosowania wybranych metod stosowanych w geoekologii w praktyce planistycznej i ochronie i wykorzystaniu środowiska przyrodniczego

Umiejętności

1.umie dokonać waloryzacji środowiska dla wybranego celu za pomocą wybranych metod.

2.umie wyciągać krytyczne wnioski i je artykułować, interpretować wyniki, oraz prezentować je publicznie

3.umie samodzielnie prowadzić podstawowe badania terenowe z zakresu geoekologii

Postawy

1. rozumie konieczność i przydatność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze, konieczność ochrony i racjonalnego wykorzystania krajobrazu

2. rozumie znaczenie badań geoekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: oceniane są prace praktyczne samodzielnie wykonane przez studentów, sprawdziany i aktywny udział w dyskusjach. Ocena jest średnią z ww.

W ramach zajęć przewidziany jest obowiązkowy wspólny dzień badań terenowych w bliskich okolicach Warszawy.

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.