Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje i problemy badawcze geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KPB
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje i problemy badawcze geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów II roku, którzy mają szkolną wiedzę z zakresu geografii (poziom liceum). Naukę ułatwia znajomość podstaw logiki, metodologii nauki, a także historii, filozofii itp., jednak wcześniejsze zaliczenie jakichkolwiek innych przedmiotów nie jest niezbędne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium prezentuje główne koncepcje geograficzne i wybrane problemy badawcze geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiany jest zarys historii dyscypliny, miejsce we współczesnym systemie nauki, najważniejsze pojęcia naukowe geografii, odnoszące się do przedmiotu badań i sposobów jego ujęcia. Prezentowane są najważniejsze koncepcje geograficzne oraz wybrane problemy naukowe. Każde z zagadnień przedstawiane jest z punktu widzenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Poruszana problematyka obejmuje: pojęcie przestrzeni geograficznej, prawa i prawidłowości rządzące jej zróżnicowaniem; podejście kompleksowe i systemowe w geografii; wielopoziomowe i wieloaspektowe interakcje w systemie człowiek-środowisko jako przedmiot badania geografii; wybrane paradygmaty i problemy badawcze geografii.

Nakład pracy studenta:

udział w konwersatorium - 30 godzin

przygotowanie do zajęć, w tym przygotowanie prac pisemnych: minimum 30 godzin (zwiększenie liczby godzin zależne od systematyczności pracy, zaangażowania itp. cech indywidualnych)

Literatura:

Wskazane podczas konwersatorium prace z serii:

"Podstawowe idee i koncepcje w geografii" - praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Rębowskiej, Wiesława Maika i Andrzeja Suliborskiego, tomy:

tom 1 - Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódź 2005.

tom 2 - Człowiek w badaniach geograficznych, Bydgoszcz 2006.

tom 3 - Geografia a przemiany współczesnego świata.

tom 4 - Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii, Bydgoszcz 2008.

tom 5 - Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Bydgoszcz 2011.

Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), Historia geografii polskiej, WN PWN, Warszawa 2008.

Ponadto literatura zalecana podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W09, K_U01, K_K01, K_K03, K_K06

WIEDZA

1) Zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych.

2) Zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na Ziemi.

3) Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych w zakresie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

1) Umie wykorzystać krytycznie literaturę naukową i inne źródła.

2) Posiada umiejętność przygotowania pisemnych prac na podstawie literatury.

3) Posługuje się szczegółową terminologią geograficzną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1) Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny.

2) Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

3) Rozumie szczególną społeczną rolę nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ponieważ przedmiot zakłada wyłącznie przekaz studentom bardzo zróżnicowanych tematycznie informacji, w trakcie wykładu nie są przewidywane jakiekolwiek formy sprawdzenia "na bieżąco" jej przyswajania przez studentów.

O zaliczeniu przedmiotu decyduje obszerny test, składający się z dwóch bloków pytań w postaci zamkniętej, nawiązujących do całej problematyki omawianej przez dwóch prowadzących wykład nauczycieli akademickich.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk, Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk, Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)