Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PODD-PED Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studia stacjonarne. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku geografii, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w bloku pedagogicznym przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody.


Wiedza ogólna dotycząca współczesnej szkoły jako instytucji wychowawczej, roli i pracy nauczyciela w procesie kształcenia oraz etapów rozwoju ucznia warunkujących ten proces.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady skierowane są do studentów bloku pedagogicznego. Celem wykładu jest przekazanie podstaw dydaktycznych, w tym zaznajomienie z polskim systemem oświaty, szkołą jako instytucją, klasą jako środowiskiem społecznym, zaprezentowanie procesu nauczania – uczenia się, jego form, metod i środków.

Zajęcia mają umożliwić studentowi dostrzeżenie własnej roli w tym procesie, m.in. poprzez właściwe planowanie pracy, diagnozę, kontrolę wyników kształcenia. Mają ułatwić mu pierwsze kroki w pracy poprzez refleksje nad istotą, celami i sposobami komunikowania się z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami. Treści wykładów ilustrowane są licznymi przykładami – studiami przypadków, opisami zdarzeń i towarzyszącymi im refleksjami dydaktycznymi.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Mają one na celu:

• umożliwienie im poznania szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój ucznia oraz miejsca pracy (rozwoju zawodowego) nauczyciela,

• poznanie polskiego systemu oświaty, podstaw programowych, programów i treści nauczania

• poznanie współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się,

• uzmysłowienie studentom zadań dydaktycznych stojących przez nauczycielem (wychowawcą)

• zaprezentowanie podstawowych zasad etyki zawodowej nauczyciela oraz modelowej sylwetki odpowiedzialnego nauczyciela,

• poznanie procesu nauczania – uczenia się, podstawowych zasad i metod dydaktycznych,

• dostrzeżenie przez studentów różnych stylów nauczania-uczenia się,

• poznanie różnorodnych form i metod pracy nauczyciela oraz ucznia,

• zainspirowanie studentów do planowania lekcji w klasie i poza klasą – poznanie narzędzi planistycznych,

• przygotowanie studentów do planowania długookresowej pracy dydaktycznej oraz procesu jej ewaluacji,

• uzmysłowienie konieczności tworzenia własnego warsztatu pracy, w tym – środków dydaktycznych,

• poznanie narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenianie skuteczności procesu nauczania-uczenia się,

• dostrzeżenia przez studentów roli języka jako narzędzia pracy nauczyciela, dyskusję nad skuteczną komunikacją interpersonalną, określenie jej kierunków i zasad.

Na osiągnięcie przewidzianych efektów uczenia się przewiduje się:

• 30 godzin wykładów

• 15 godzin samodzielnej pracy.

Literatura:

Literatura wymagana:

- Franciszek Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Impuls, Kraków, 2011

- Fenstermacher G.D., Soltis J.F., 2000, Style nauczania, WSiP, Warszawa.

- Denek K., Edukacja jutra. Drogowskazy - aksjologia - osobowość, Oficyna Wyd. "Humanitas", Sosnowiec, 2015

- Kruszewski K. (red.), 2007, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. Nauk. PWN.

- Paris S.G., Ayers L., 1997, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa.

- Perrot E., 1995, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa.

- Petlak E., Zajacova J., 2010, Rola mózgu w uczeniu się, Petrus, Kraków.

------------

Literatura zalecana:

- Arends R. I., 1998, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.

- Denek K., Edukacja jutra. Drogowskazy - aksjologia - osobowość, Oficyna Wyd. "Humanitas", Sosnowiec, 2015

- Fenstermacher G.D., Soltis J.F., 2000, Style nauczania, WSiP, Warszawa.

- Homplewicz J., 2000, Etyka pedagogiczna, Wyd. Salezjańskie, Warszawa.

- Klus-Stańska D., Szkolna klasa-miejsce (nie)przyjazne dziecku (w:) Miejsce, przestrzeń, krajobraz. Edukacyjne znaki (red. T.Sadoń-Osowiecka, Wyd. UG, Gdańsk2015.

- Niemierko B., 1999, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa.

- Paris S.G., Ayers L., 1997, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa.

- Perrot E., 1995, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa.

- Półturzycki J., 2000, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałek, Toruń.

- Robertson J., 11998, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, WSiP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- określa rolę szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela,

- charakteryzuje strukturę i funkcje systemu edukacji w Polsce, określa rolę podstaw programowych, programów nauczania, przedstawia ich koncepcje w nawiązaniu do treści nauczania

- wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie dotyczące procesów edukacji, przedstawia uwarunkowania tych procesów,

- charakteryzuje współczesne koncepcje nauczania-uczenia się,

- wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady etyki zawodowej nauczyciela,

- przedstawia modelową sylwetkę odpowiedzialnego nauczyciela

- opisuje podstawowe zasady i metody dydaktyczne,

- charakteryzuje różne style nauczania-uczenia się,

- charakteryzuje różne formy i metody nauczania-uczenia się,

- opisuje etapy planowania lekcji kameralnych i terenowych,

- określa zasady i etapy planowania i ewaluacji pracy nauczyciela,

- przedstawia główne zadania dydaktyczne nauczyciela-wychowawcy

- uzasadnia konieczność permanentnego rozwoju zawodowego

- opisuje, czym jest warsztat pracy nauczyciela, uzasadnia konieczność jego ustawicznego tworzenia,

- charakteryzuje różne kategorie środków dydaktycznych,

- opisuje proces projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych dotyczących skuteczności procesu nauczania-uczenia się,

- określa prawidłowości i sposoby komunikowania interpersonalnego oraz opisuje rodzaje trudności i sposoby przeciwdziałania.

- przedstawia cechy uczenia się "przyjaznego mózgowi"

- określa, czym jest edukacja komplementarna

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W sytuacji nieobecności student musi zrealizować założone cele kształcenia zgodnie z instrukcją podaną przez wykładowcę. Przewidziany czas na uzupełnienie zaległości 2 tygodnie.

Przewiduje się aktywny udział studentów w części wykładów (wykład "interaktywny").

Zaliczenie pisemne: pięć zagadnień ujętych jako wiązka pytań otwartych. Uzyskanie 60% - ocena dostateczna.

W sytuacji niezaliczenia wykładu w pierwszym terminie bądź uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość zaliczenia go w drugim terminie. Forma zaliczenia jest wówczas analogiczna do formy zaliczenia w terminie pierwszym.

Praktyki zawodowe:

Uwaga: praktyki pedagogiczne stanowią oddzielny przedmiot w bloku pedagogicznym. Wiedza pozyskana w wyniku aktywnego uczestnictwa w wykładach z Podstaw dydaktyki ogólnej pozwala na bardziej świadome, planowe i refleksyjne w nich uczestnictwo oraz współtworzenie procesu dydaktycznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.