Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZSR(C)-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Pełny opis:

Kategorie uciążliwości obiektów i przedsięwzięć. Rola administracji, inwestora, projektanta i społeczeństwa w procesie OOŚ. Wariantowanie rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych. Procedury kwantyfikacyjne: listy, matryce, operaty specjalistyczne. Oceny strategiczne. Prognozy zmian ustaleń planów przestrzennego zagospodarowania. Inwestycje o zasięgu transgranicznym. Przygotowywanie i uzgadnianie Raportu OOS. Scoping i screening. Analiza stanu środowiska w strefie oddziaływania przedsięwzięcia. Krytyczny opis przedsięwzięcia. Ocena wypełniania zasad zrównoważonego rozwoju. Metodologia wyboru wariantów. Analiza wariantu zerowego i prośrodowiskowego. Wymagania dotyczące poszczególnych oddziaływań. Środki łagodzące. Monitoring. Raportowanie kwestii społecznych. Sporządzanie podsumowań, wniosków oraz streszczenia. Załączniki mapowe i wydruki obliczeniowe. Strona edytorska. Proces udostępniania Raportu. Uwagi, korekty. Wykorzystanie Raportu w wydawaniu decyzji środowiskowej. Specyfika Raportów dla różnych grup przedsięwzięć. Inwestycje liniowe. Podstawowe błędy procesu i raportów OOS. Perspektywy rozwoju systemu OOS.

Literatura:

Bohatkiewicz J. 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komuniacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków.

Kurek R.T. (red.). 2007. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.

Lenart W. (red.). 2000. Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji, Ministerstwo Środowiska, EKO-KONSULT Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Środowiska „IKKU” sp. z o.o. Warszawa, Gdańsk.

Lenart W. 2000. Zakres informacji przyrodniczej na potrzeby OOS. EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk.

Postępowanie administracyjne w sprawach określonych Ustawą z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami, Zeszyty Metodyczne GDOŚ nr 1, 2009.

Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk (1998–2010).

Roge-Wiśniewska M. (ed.), 2010, Environmental Management and Assessment, University of Warsaw, Warsaw.

Tyszecki A. (red.) 2001, Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk.

Ustawa z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W07, K_U04, K_U05, K_U06, K_K02, K_K04,

Student zdobywa:

– wiedzę na temat procedur, podstawowych elementów i zasad wykonywania ocen środowiskowych,

– umiejętność rozumienia i prezentowania wybranych elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przygotować schemat konspektu raportu i prognozy oraz wskazać etapy uzyskiwania decyzji środowiskowej,

– zna podstawowe oddziaływania związane z kilkoma wybranymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,

– potrafi prezentować podstawowe elementy raportu OOS,

– posiada umiejętność konstruowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przeprowadzić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

1. wartość merytoryczna, sposób wykonania i terminowość oddawania indywidualnych i grupowych opracowań kameralnych,

2. kontrola obecności na zajęciach.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z cząstkowych opracowań.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.