Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-TS Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fotointerpretacją oraz współczesną teledetekcją naziemną, lotniczą i satelitarną.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację metod i technik zdalnego pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych. Omówiony zostanie rys historyczny badań satelitarnych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

Pełny opis:

W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

• podstawy badań teledetekcyjnych: podstawowe pojęcia, zakresy promieniowania elektromagnetycznego, charakterystyki i biblioteki spektralne, wskaźniki teledetekcyjne,

• poziomy pozyskiwania danych teledetekcyjnych,

• dostęp do danych lotniczych, satelitarnych, wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska,

• naziemne badania teledetekcyjne,

• historia i współczesne misje satelitarne,

• europejskie współczesne projekty badań teledetekcyjnych,

• metody przetwarzania danych teledetekcyjnych (korekcja geometryczna, atmosferyczna, klasyfikacja nadzorowana, nienadzorowana),

• praktyczne zastosowania teledetekcji (przykładowe projekty teledetekcyjne).

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z:

• ze zdjęciami lotniczymi - panchromatycznymi, spektrostrefowymi, wielospektralnymi,

• zdjęciami i widzeniem stereoskopowym,

• pozyskaniem cyfrowych zdjęć satelitarnych (źródła i metody),

• obsługą open-sourcowego programu do przetwarzania danych satelitarnych(wyświetlanie wybranych wyciągów spektralnych, tworzenie kompozycji barwnych),

• obliczaniem teledetekcyjnych wskaźników roślinności,

• klasyfikacją zdjęć satelitarnych i oceną dokładności,

• interpretacją uzyskanych wyników.

Literatura:

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa 1999.

Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa 1989.

Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków 2000.

Adamczyk J., Będkowski K., Metody cyfrowe w teledetekcji, SGGW, Warszawa 2005.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., Metody i techniki badań geoinformatycznych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończeniu przedmiotu:

• znają przydatność teledetekcji do badania środowiska (posiadają wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące pozyskania i przetworzenia danych teledetekcyjnych oraz przygotowania raportu dotyczącego stanu wybranych elementów środowiska),

• rozumieją podstawowe pojęcia teledetekcyjne,

• znają najważniejsze metody i techniki teledetekcyjne,

• znają kluczowe zasady przetwarzania cyfrowych obrazów satelitarnych,

• potrafią samodzielnie przeanalizować stan środowiska (np. powiązać teledetekcyjne wskaźniki roślinności z pokryciem terenu),

• znają kierunku rozwoju współczesnej teledetekcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej ocen z ćwiczeń praktycznych. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności, dopuszcza się brak zaliczenia jednego ćwiczenia. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Do sesji egzaminacyjnej dopuszcza się osoby, które zaliczyły ćwiczenia (brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu poprawkowego).

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem obejmującym treści prezentowane podczas ćwiczeń oraz wykładów. Egzamin składa się z pytań otwartych oraz testu wyboru.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% student uzyskuje ocenę dostateczną, 61-70% - dostateczną plus, 71-80% - dobrą, 81-90% - dobrą plus, 91-97% - bardzo dobrą, 98-100% - celującą.

Brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje koniecznością ich zaliczenia w kolejnym cyklu dydaktycznym, brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zagajewski
Prowadzący grup: Anita Sabat-Tomala, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.