Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania terenowe w geoekologii i geomorfologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-BTGG-GIG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania terenowe w geoekologii i geomorfologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geoekologii oraz geomorfologii ogólnej i dynamicznej oraz uzyskali zaliczenie z metod badań w geoekologii i geomorfologii.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań stosowanymi w geoekologii i geomorfologii. W trakcie prac terenowych studenci zapoznają się również z terenowymi metodami analiz abiotycznych i biotycznych składników środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Zajęcia "Badania terenowe geoekologii i geomorfologii" mają na celu praktyczne zaznajomienie studentów w terenie z wybranymi metodami stosowanymi w badaniach środowiska przyrodniczego w zakresie geoekologii i geomorfologii. W szczególności studenci zapoznają się z metodami badań elementów biotycznych i abiotycznych, w tym ze sposobami pomiarów cech fizykochemicznych osadów podłoża w warunkach naturalnych. m.in. polowych badań gęstości objętościowej, porowatości, przepuszczalności, uziarnienia, pH itd. Studenci poznają zasady i wykonają pomiary topografii form rzeźby terenu za pomocą GPS-RTK niezbędne do wykonania NMT.

Rezultatem kształcenia jest pozyskanie przez studentów wiedzy o sposobie analizy uzyskanych wyników stosowanych np. do określania genezy osadu, dynamiki procesu depozycyjnego, zarówno współcześnie jak i w przeszłości, wskaźników określających tempo procesów fizykochemicznych zachodzących w części biotycznej. W badaniach części abiotycznej studenci wykonując porównanie NMT z kilku okresów pomiarowych zaznajamiają się z metodami określania morfodynamiki form rzeźby terenu.

Jako tereny studialne wybierane są obszary dostosowane do bieżących potrzeb. Studenci analizują na nich układy jednostek krajobrazowych w różnych skalach przestrzennych (niekiedy schodząc na poziom mikrojednostek). Często zajęcia służą do pogłębiania znajomości metod, które są następnie stosowane w pracach magisterskich. Efektem prac są raporty ukierunkowane na główne zagadnienie badawcze.

Literatura:

- Bogacki M., Musiał A., 1979, Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dłużewski M., 2013. Morfologia i morfodynamika barchanów w obszarach zwrotnikowych (na przykładzie Sahary), WGiSR UW.

- Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006, Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

- Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1976. Sedymentologia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

- Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K., 1999, River channel mapping instruction, Key to the river bed description, [w:] K.Krzemień (red.) River channels, pattern, structire and dynamics, Prace Geogr. IGUJ, 104.

- Lindner L. 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa.

- Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., 2007, Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. SWPR, Warszawa.

- Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W07, K_W13, K_U04, K_U06, K_U09, K_U13, K_K01, K_K03, K_K07

Efekty specjalnościowe: S1_W14, S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U09, S1_K01, S1_K02, S1_K03

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- Zna zasady i praktyczne ograniczenia stosowania wybranych metod badawczych używanych w geoekologii i geomorfologii.

- Zna zasady i ograniczenia doboru narzędzi pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego.

- Wie, jak zbadać cechy określające wybrane komponenty środowiska przyrodniczego.

- Wie, jak określić dynamikę współczesnych procesów rzeźbotwórczych.

Umiejętności:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego.

- Umie dokonać wyboru metody badawczej w zależności od celu badań i rodzaju procesu.

- Umie w praktyce planować i stosować konkretne metody badawcze.

- Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki, umie ocenić ich wartość i wielkość błędu.

- Potrafi na podstawie wyników określić rodzaj środowiska sedymentacyjnego oraz jego dynamikę.

- Potrafi na podstawie wyników określić zależności pomiędzy środowiskiem biotycznym i abiotycznym.

Kompetencje społeczne:

- Rozumie zagrożenia wynikające z prowadzenia badań terenowych w zakresie geoekologii i geomorfologii. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań.

- Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geoekologicznej i geomorfologicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny.

- Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za jakość badań.

Nakład pracy studenta:

Pomiary w terenie – 30 godzin

Analiza statystyczna wyników badań terenowych - 30 godzin

Samodzielna interpretacja wyników uzyskanych w terenie – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Łącznie – 105 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- Zaangażowanie w pracę w terenie (pozyskanie danych)- 25%

- Poprawność uzyskanych wyników pomiarowych - 25%

- Analiza danych (opracowania statystyczne wyników, prezentacja graficzna na wykresach, szkicach, mapach) - 25%

- Opracowanie i prawidłowa interpretacja wyników - 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Andrzej Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)