Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia urbanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLU-HIK-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimatologia urbanistyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnej meteorologii i klimatologii.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część zajęć (realizowana w pierwszej części semestru) to wykłady, których celem jest zaprezentowanie najważniejszych obecnych problemów miast, związanych ze specyfiką ich warunków klimatycznych, aerosanitarnych oraz ich pochodnych, a także przedstawienie rozwiązań pozwalających na poprawę tych warunków. Druga część zajęć (realizowana w drugiej części semestru) to ćwiczenia, w ramach których studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do przygotowania strategii działań mających służyć poprawie warunków panujących w wybranych przez nich małych miastach.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach wykładów:

1. Przyczyny modyfikacji klimatu regionalnego przez miasto i przejawy odrębności klimatu miasta na tle jego regionu.

2. Specyfika zanieczyszczenia powietrza w mieście. Monitoring warunków aerosanitarnych w mieście (typy lokalizacji stacji pomiarowych, możliwości biomonitoringu).

3. Możliwości poprawy niekorzystnych cech klimatu miejskiego przez melioracje z wykorzystaniem terenów zieleni (w tym zielonych torowisk tramwajowych, zielonych dachów, fasad). Fitoremediacje. Warunki bytowania roślin w mieście.

4. Przyczyny i możliwości rozwiązania problemów występujących po intensywnych opadach w dużych miastach.

5. Możliwości ograniczenia hałasu w mieście.

6. Nowoczesne technologie stosowane w miastach w celu poprawy panujących w nich warunków klimatu lokalnego i aerosanitarnych.

7. Treści środowiskowe, w tym dotyczące warunków klimatycznych, w strategiach smart cities.

8. Strategie adaptacji do zmian klimatu planowane przez polskie miasta.

W ramach ćwiczeń studenci wykorzystują wiedzę zdobytą w trakcie wykładów do stworzenia projektów strategii służących poprawie warunków klimatycznych wybranych miast Polski. Studenci samodzielnie dobierają się w 2-osobowe grupy. Każda z grup samodzielnie dokonuje wyboru miasta – powinno ono być niewielkie i dobrze znane wybierającym. W projekcie ważne jest rozpoznanie, w jakim stopniu rozpatrywanego miasta dotyczą problemy omówione w wykładowej części zajęć. Następnie w projekcie należy przedstawić ocenę możliwości poprawy warunków panujących w mieście, również z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w wykładowej części zajęć oraz ew. wiedzy uzyskanej z innych źródeł. Projekt należy przygotować w wersji elektronicznej. Skrót projektu jest prezentowany przez autorów na forum grupy zajęciowej w trakcie ostatnich ćwiczeń. Autorzy projektu odpowiadają na pytania dotyczące ich pracy stawiane przez członków grupy, uzasadniają swój wybór problemów i dobranych do nich rozwiązań. Po tej dyskusji mają jeszcze jeden dzień na dopracowanie projektu i przekazanie go do końcowej oceny.

Literatura:

Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

Hyde R., 2000, Climate responsive design, Spon Press, London – New York

Landsberg H.E., 1981, The urban climate, Academic Press

Laskowski L., 1987, Wybrane zagadnienia fizyki miasta, COIB

Lewińska J., (red.) 1991, Klimat miasta. Vademecum urbanisty, IGPiK

Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK

Oke T.R., 1987, Boundary layer climates, Routledge, London

Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Efekty uczenia się:

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna najważniejsze problemy miast wynikające ze specyfiki ich klimatu

Student wie skąd pozyskiwać informacje o warunkach panujących w mieście

Student zna sposoby melioracji warunków panujących w mieście

Umiejętności

Student umie wyjaśnić przyczyny i skutki specyficznych cech klimatu miasta

Student umie wykorzystywać różne źródła wiedzy o warunkach panujących w mieście we własnej analizie

Student umie zastosować swą wiedzę do sporządzania planów melioracji warunków panujących w mieście

Postawy

Student rozumie znaczenie badań klimatu miasta

Student zna rolę i znaczenie zasobów przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładowej części przedmiotu jest test realizowany na ostatnich zajęciach wykładowej części semestru. Pierwsza część testu to zadania zamknięte, za których rozwiązanie można zdobyć do 20 punktów. Przy rozwiązywaniu tych zadań nie można korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. Druga część testu to zadania otwarte, problemowe, za których rozwiązanie również można zdobyć do 20 punktów. Przy rozwiązywaniu tych zadań można korzystać z notatek, przyniesionych książek oraz dostępu do Internetu (pod warunkiem realizowania tego w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym piszącym). W sumie za test można zdobyć do 40 punktów.

Aby zaliczyć wykładową część zajęć należy uzyskać z testu co najmniej 21 punktów. Osoby, które nie spełnią tego warunku, powinny przystąpić do testu poprawkowego w ciągu 2 tygodni od uzyskania pierwszej oceny. W takim wypadku do końcowej oceny z przedmiotu zostanie wliczona połowa sumy punktów zdobytych w pierwszym i drugim podejściu.

W ocenie projektu brane są pod uwagę następujące elementy: 1/ trafność uzasadnienia wyboru zagadnień uwzględnionych w projekcie, 2/ umiejętność doboru materiału wykorzystanego w analizie, 3/ trafność doboru działań mających służyć poprawie warunków panujących w mieście, 4/ umiejętność spójnego i logicznego ujęcia całości uwzględnionych treści, 5/ poprawność i czytelność dokumentacji.

Za każde z podanych kryteriów można uzyskać do 6 punktów, w sumie za projekt – do 30 punktów.

W sumie za przedmiot można zdobyć do 70 punktów. Ocena końcowa wynika z sumy punktów zdobytej w ramach obydwu części zajęć. Do zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną wymagane jest zdobycie w sumie co najmniej 36 punktów.

Sprawy organizacyjne

Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach. Jeśli jest ona usprawiedliwiona, student może liczyć na indywidualne konsultacje służące przedstawieniu mu głównych treści wykładu. Jeśli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, student sam powinien zadbać o nadrobienie zaległości. Usprawiedliwienie nieobecności należy przedstawić na zajęciach następujących bezpośrednio po tych, które student opuścił, wtedy też można uzgodnić termin konsultacji służących nadrobieniu zaległości.

W trakcie ćwiczeń dopuszczalna jest tylko usprawiedliwiona nieobecność. Postępy w przygotowaniu projektu należy wówczas omówić z prowadzącym w ogólnym terminie konsultacji lub w uzgodnionym terminie konsultacji dodatkowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.