Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary chronione na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OCS-GSW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Obszary chronione na świecie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe informacje na temat obszarów chronionych w Polsce oraz zjawiska globalizacji.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone będą zdalnie za pomocą Google Meet.

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie. Zagadnienia te obejmują zmiany w środowisku społeczno – gospodarczym świata (rozwój turystyki, wzrost znaczenia instytucji międzynarodowych, integrację regionalną) i ich znaczenie dla powstawania i zarządzania obszarami chronionymi.

Pełny opis:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone będą zdalnie za pomocą Google Meet.

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie. Na procesy powstawania i zarządzania obszarami chronionymi ma wpływ wiele zjawisk o charakterze globalnym: rozwój masowej turystyki, międzynarodowe organizacje instytucjonalizujące obszarową ochronę przyrody, powstawanie form przygranicznej współpracy. Na świecie pojawiają się nowe trendy w sposobach wyznaczania obszarów do ochrony oraz późniejszym monitorowaniu i użytkowaniu tych terenów. Wiele nowych rozwiązań w tym zakresie wnoszą nauki tj. biologia populacyjna, ekologia krajobrazu, a także planowanie przestrzenne.

Tematyka wykładów:

1. Obszary chronione na świecie – stan, trendy, zagrożenia. Definicje i kategorie obszarów chronionych.

2. Globalne sieci obszarów chronionych: obszary Ramsar, Rezerwaty Biosfery UNESCO, obiekty Listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, rezerwaty Natura 2000

3. Regionalne zróżnicowanie obszarów chronionych.

4. Międzynarodowe standardy w tworzeniu, zarządzaniu i monitorowaniu obszarów chronionych. Kryteria oceny wartości obszaru dla ochrony przyrody.

5. Zagadnienia ochrony przyrody w skali krajobrazu. Korytarze ekologiczne i łańcuchy siedlisk pomostowych jako narzędzia ochrony przyrody – podejście planistyczno - krajobrazowe.

6. Handel dzikimi zwierzętami i roślinami - uwarunkowania, regiony generujące popyt i podaż, główne drogi przemytu, współczesne metody walki z kłusownictwem i przemytem.

7. Tworzenie i funkcjonowanie transgranicznych obszarów chronionych.

8. Rozwój masowego ruchu turystycznego a ochrona przyrody. Planistyczne koncepcje zarządzania turystyką na obszarach chronionych - wyzwania i zagrożenia.

9. Międzynarodowe konwencje dotyczące problematyki ochrony przyrody (np. CITES).

10. Przedsiębiorstwa międzynarodowe (np. wydobywcze) a obszary chronione. Górnictwo w parkach narodowych i rezerwatach. Komercyjna wycinka drzew.

11. Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych - skala zjawiska, zagrożenia, przykłady.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Wykład 2 ECTS, w tym:

1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach,

1 ECTS (30 godz.) - wkład własny studenta: 10 godz. zapoznanie z literaturą, 20 godz. przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Literatura:

1. Crooks K.R., Sanjayan M., 2006, Connectivity Conservation, Cambridge University Press, Cambridge, UK

2. Hilty J.A., Lidicker Jr. W.Z., Merenlender A., 2006, Corridor Ecology: The Science and Practice of Linking Landscapes for Biodiversity Conservation, Island Press, Washington, USA

3. Pullin A.S., 2004, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Symonides E., 2008, Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

5. Zimmerer K.S. (red.), 2006, Globalization and New Geographies of Conservation, The University of Chicago Press, USA

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W11, K_W17, K_W19, K_U04, K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W04, S2_W11, S2_W17, S2_W19, S2_U04, S2_K05

Wiedza:

Student zna kategorie obszarów chronionych, najważniejsze międzynarodowe sieci obszarów chronionych, konwencje dotyczące ochrony przyrody

Student zna współczesne sposoby oceny wartości i wyznaczania obszarów chronionych

Student potrafi opisać współczesne społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze uwarunkowania ochrony parków narodowych i rezerwatów na świecie, na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym

Student dostrzega wieloaspektowość działań związanych z ochroną przyrody i zależności z innymi rodzajami działań człowieka

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować zagrożenia i szanse rozwoju obszarów chronionych wynikające z pojawiających się, nowych zjawisk społeczno-gospodarczych

Student potrafi porównać warunki funkcjonowania, zarządzania i powstawania obszarów chronionych w Polsce i innych częściach świata

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu ochrony przyrody

Student prezentuje postawę społecznej odpowiedzialności w kwestiach związanych z ochroną przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu pisemnego (zaliczenie z oceną).

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie 50% punktów. W cyklu 20/21 test pisemny przeprowadzony będzie w trybie zdalnym.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się w formie zaliczenia ustnego z treści wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dudek
Prowadzący grup: Anna Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dudek
Prowadzący grup: Anna Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.