Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PRG-KT-W
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość obsługi komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux, znajomość oprogramowania GIS, podstawowa znajomość języka Python oraz R.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Programowanie ma za zadanie rozwinąć dotychczasową wiedzę studentów na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności uczestników zajęć w zagadnieniu przetwarzania dużych ilości danych.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego wykorzystania języka R i Python w przetwarzaniu danych przestrzennych.

Pełny opis:

Programowanie jest to cykl 90 godzin zajęć, które mają za zadanie nauczyć uczestników zajęć wykorzystania nabytej wcześniej umiejętności programowania do przetwarzania danych przestrzennych.

Wykłady mają na celu przybliżyć podstawy teoretyczne związane z wymogami opracowywania rozwiązań programistycznych oraz zastosowanymi algorytmami i technikami.

Ćwiczenia są prowadzone w środowisku języka R oraz Python, który w sposób jasny pozwala na zapoznanie się z regułami tworzenia programów. W środowisku tym funkcjonuje wiele gotowych narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów. Dzięki prostocie i dużych możliwościach języka Python oraz R są one coraz chętniej stosowanych przez środowiska akademickie i profesjonalne.

Najpopularniejsze programy komercyjne (ArcGIS) oraz open-sourcowe (QuantumGIS) do przetwarzania danych przestrzennych umożliwiają pełną integrację z funkcjami, programami i skryptami napisanymi w języku R i Python.

W ramach przedmiotu będą realizowane następujące tematy:

• Python w ArcGis

o Praca na dużych zestawach danych

o Automatyzacja analiz

o Tworzenie własnych narzędzi

o Przetwarzanie danych rastrowych i wektorowych w ArcGis

• Python w teledetekcji

o Przetwarzanie obrazów

o Filtrowanie obrazów

o Praca z danymi hiperspektralnymi

o Automatyzacja przetwarzania obrazów

o Przetwarzanie danych w łańcuchu przetwarzania

o Praca z plikami .xml

• Narzędzia systemowe

o Wykorzystanie Pythona jako narzędzia ułatwiającego pracę z systemem operacyjnym

• Klasy, obiekty

o Implementacja klas

o Praca z kodem obiektowy

• Optymalizacja kodu i obsługa błędów

o Obsługa błędów

o Testowanie kodu

o Optymalizacja algorytmów

W zależności od początkowego zaawansowania grupy i postępów w pracy poszczególne tematy mogą ulec rozszerzeniu lub skróceniu.

Znajomość technik programowania umożliwia tworzenie własnych implementacji nowo publikowanych algorytmów, między innymi z zakresu przetwarzania obrazów, co może znacząco ułatwiać proces obróbki, klasyfikacji, czy interpretacji danych teledetekcyjnych.

Celem przedmiotu jest rozwinięcie dotychczasowych umiejętności studentów oraz zapoznanie ich w praktyce z tematyką zautomatyzowanego przetwarzania danych. Zajęcia kładą nacisk opracowywaniu nowych oraz wykorzystaniu już istniejących algorytmów w przetwarzaniu danych.

WYMIAR ZAJĘĆ

Liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

wykład: godziny zorganizowane 30 godzin, praca samodzielna studenta co najmniej 15 godzin,

ćwiczenia: godziny zorganizowane 60 godzin, godziny indywidualnych konsultacji (wg potrzeb studenta, do 20 godzin) praca samodzielna studenta (wykonanie ćwiczeń) 20 godzin.

Razem - około 100 godzin

METODY NAUCZANIA

Metody podające: wykład, prezentacja

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty komputerowe, dyskusja, prezentacja

Literatura:

„Zanurkuj w Pythonie” – 2012, Wikibooks users

Dowolne podręczniki z zakresu programowania w Pythonie np:

Python dla każdego. Podstawy programowania - Michael Dawson

Python : wprowadzenie - Mark Lutz, David Ascher

Poznaj Python w 24 godziny - Ivan Van Laningham

Dokumentacja ArcPy i ArcGIS

Gągolewski M., 2014 Programowanie w języku R : analiza danych, obliczenia, symulacje.

Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych - Hadley Wickham, Garrett Grolemund

Dokumentacja programu R: https://cran.r-project.org/manuals.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

- Rozumie podstawy działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

- Posługuje się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów gospodarczych.

Studenci po zakończeniu przedmiotu:

- znają kluczowe zasady tworzenia programów i algorytmów

- potrafią napisać własne skrypty w języku Python

- wiedzą jak wykorzystać możliwości oprogramowania ArcGIS z poziomu skryptów Python

- potrafią przygotować własne implementacji algorytmów z zakresu telegeoinformatyki

- potrafią zaproponować rozwiązania programistyczne pomocne w realizacji projektów / pracy magisterskiej

- wiedzą w jaki sposób rozwijać oraz weryfikować poprawność pracy tworzonych przez siebie programów

- potrafią wykorzystywać uzyskaną wiedzę do rozwiązywania napotkanych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie sprawdziany oceniające stopień przyswojenia aktualnie omawianych zagadnień, realizacja ćwiczeń na ocenę. Średnia z powyższych ocen (przy założeniu, że wszystkie cząstkowe oceny są pozytywne) posłuży do obliczenia średniej, która będzie końcową oceną zaliczenia przedmiotu. Na ocenę końcową składa się : 50% - prace domowe/praca na zajęciach,

50% - sprawdziany. Prace domowe niezależnie od obecności/nieobecności muszą być wykonane.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Niezaliczone sprawdziany można poprawiać w terminie dwóch tygodniu od momentu powrotu z nieobecności lub niezaliczenia kartkówki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Raczko
Prowadzący grup: Marlena Kycko, Edwin Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Raczko
Prowadzący grup: Edwin Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)