Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja map ogólnogeograficznych i tematycznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RMOT2-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja map ogólnogeograficznych i tematycznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Redakcja map ogólnogeograficznych i tematycznych I 1900-3-RMOT1-GKT

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu kartografii na poziomie I roku uniwersyteckich studiów geograficznych drugiego stopnia. Koniecznym warunkiem wstępnym jest wcześniejsze odbycie zajęć z Redakcji map ogólnogeograficznych i tematycznych I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o mapach tematycznych, o kartograficznych metodach i formach prezentacji stosowanych na mapach tematycznych oraz przedstawienie zasad redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) oraz wykładów.

Pełny opis:

Wprowadzeniem do prezentacji tematycznej jest omówienie rodzajów mało i wielkoskalowych map tematycznych wydawanych w Polsce, omówienie metod prezentacji kartograficznej stosowanych na mapach tematycznych.

Podczas zajęć studenci opracowują mapy o różnej tematyce oraz przeznaczeniu. Stosują poznane podczas Redakcji map ogólnogeograficznych i tematycznych I zagadnienia związane z zasadami projektowania znaków kartograficznych i konstrukcji legend, zasady i sposoby generalizacji i rozmieszczania napisów. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi badaniami empirycznymi dotyczącymi zasad redakcji różnego typu map. Uczą się interpretować i oceniać mapy pod względem ich czytelności i efektywności.

Tematyka zajęć:

Klasyfikacja map tematycznych.

Łączenie metod kartograficznych. Dobór metody prezentacji w zależności od skali i przeznaczenia mapy.

Poprawne i niepoprawne przykłady wizualizacji danych przestrzennych.

Projektowanie znaków kartograficznych. konstrukcja legendy. Ocena i interpretacja mapy.

WYMIAR ZAJĘĆ:

Nakład pracy studenta: 5 ECTS = 5 × 25h = 125h (w bezpośrednim kontakcie 3 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 30h (N)

• Konsultacje = 15h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, egzamin = 5h (N)

• Samodzielne przygotowanie do egzaminu = 20h (S)

• Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 1,5-2h/tyg. = 25h (S)

RAZEM = ok. 125h

METODY NAUCZANIA

Metody podające: wykład, prezentacja

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty komputerowe, dyskusja, prezentacja

Literatura:

Kraak MJ, Roth RE, Ricker B, Kagawa A, Le Sourd G. 2020. Mapping for a Sustainable World. United Nations: New York, NY (USA) - dostępna w pdf.

Slocum T., 2008, Thematic Cartography and Geovisualization, Pearson Education Limited

Montello D.R., 2002, Cognitive Map-Design Research in the Twentieth Century: Theoretical and Empirical Approaches, Vol. 29 (3), pp. 250-373

Kiik A., Nyström M., Harrie L., 2017, Cartographic Design Matters – A Comparison of Thematic Polygon Design, Cartographic Journal, Vol. 54 (1), pp. 24-35

Pasławski J. (red) Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2010 (wyd. 2).

Ostrowski W., Kowalski P., Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawie 2004

Ostrowski J., Ostrowski W., 1992, Koncepcja treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnych planów miast na przykładzie planu Łukowa.„Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, nr 3, s. 85–95.

Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa-Wrocław

Żyszkowska W., 2015, Map perception: theories and research in the second half of the twentieth century. “Polish Cartographical Review”, Vol. 47, No 4, pp. 179-190. DOI: 10.1515/pcr-2015-00017.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe; K_W09, K_W12, K_U03, K_U06, K_K03

Efekty specjalnościowe: S5_W11, S5_W15, S5_U06, S5_U14, S5_K02

Umiejętność redagowania i krytycznej oceny map topograficznych, ogólnogeograficznych, samochodowych, turystycznych, szkolnych oraz atlasów. Znajomość zasad opracowania legend, umiejętność doboru sposobu generalizacji elementów mapy zależnie od jej przeznaczenia.

Umiejętność rozmieszczania napisów na mapach.

Umiejętność projektowania znaków kartograficznych odpowiednio do treści i przeznaczenia mapy.

Umiejętność poprawnego zastosowania poszczególnych metod prezentacji kartograficznej.

Umiejętność właściwego wyboru metody prezentacji, stosownie do danych, które mają być przedstawione na mapie.

Umiejętność wyboru metody w zależności od przeznaczenia i skali przygotowywanej mapy.

Umiejętność poprawnej interpretacji treści mapy ze względu na zastosowane metody prezentacji.

Wiedza z zakresu zmiennych graficznych i umiejętność ich praktycznego wykorzystania w trakcie redakcji mapy.

Wiedza o podstawowych metodach prezentacji, ich zaletach i wadach.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac i zaliczonych kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. W ocenach z wykonywanych prac uwzględniana jest punktualność, poprawność metodyczna, samodzielność i kreatywność studentów.

Podczas ostatnich zajęć studenci przedstawiają swoje prace projektowe, omawiają ich założenia i proces redagowania.

Wykład kończy się egzaminem ustnym. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z ćwiczeń (40%) oraz ocenę z egzaminu (60%).

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu i zdać ustny egzamin poprawkowy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowacki
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)