Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TiG-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość środowiska Windows oraz wiedza wyniesiona z zajęć GIS w toku studiów I stopnia na kierunku Geografia.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizach z zakresu przetwarzania informacji przestrzennych. Studenci zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędziem do analiz i modelowania złożonych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych), ich pozyskiwanie i edycję oraz integrację. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z zakresu geomorfologii oraz geoekologii.

Pełny opis:

Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu dotyczącego danych przestrzennych oraz analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych i jej znaczenia w badaniach środowiska przyrodniczego. Uwzględnione zostaną także elementy technik teledetekcyjnych (klasyfikacje zobrazowań satelitarnych czy wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR)). Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką FOSSGIS (Free and Open Source Software for Geographical Information Systems)

Istotnym celem zajęć jest także wykształcenie praktycznych i metodycznych umiejętności z zakresu wykorzystania GIS do opisu i analizy przestrzennej zjawisk i procesów geomorfologicznych, klimatycznych, hydrologicznych i geoekologicznych, jak również zaznajomienie z zasadami i metodami realizacji projektów geoinformatycznych, metodami analizy danych o charakterze czasoprzestrzennym oraz wizualizacja wyników (tworzenie map).

Proponowany cykl zajęć przewiduje połączenie praktycznego posługiwania się wiedzą teoretyczną z umiejętnością pozyskiwania tematycznych danych przestrzennych, ich integracji, analizy w wymaganym zakresie tematycznym i prezentacji wyników poprzez stosowanie wolnego oprogramowania QGIS.

Nakład pracy studenta:

60h - obecność na zajęciach (wykład, ćwiczenia)

30h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, wykonywanie części ćwiczeń w domu)

90h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

• Campbell J.B., Wynne R.H., 2011, Introduction to Remote Sensing (5 ed.), The Guilford Press, New York, London.

• Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

• Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

• Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych (ebook), Centrum GIS, Uniwersytet Gdański.

http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf

• Wing M.G., Bettinger P., 2008, Geographic Information Systems. Applications in Natural Resource Management (2 ed), Oxford University Press

• McGarigal K., Fragstats documentation. http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/fragstats.help.4.pdf

• Szczepanek R. 2013, Systemy informacji geograficznej z Quantum GIS, część I, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. Publikacja dostępna online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i9/i4/i1/i1/r39411/SzczepanekR_SystemyInformacji.pdf

• QGIS User Guide: http://www.qgis.org/pl/docs/index.html

• QGIS Case Studies: http://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/index.html

• QGIS – Polska: http://qgis-polska.org/

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W10, K_W19, K_U02, K_U03, K_U13, K_K01

Efekty specjalnościowe: S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, S3_U02, S3_U03, S3_U13, S3_K01

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

2. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej

3. Rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

4. Zna i stosuje statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

2. Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych

3. Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

4. Posługuje się szczegółową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma podstawowe wiadomości z zakresu dotyczącego danych przestrzennych oraz analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych i jej znaczenia w badaniach środowiska przyrodniczego.

2. zna elementy technik teledetekcyjnych (klasyfikacje zobrazowań satelitarnych czy analiza danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR).

3. Zna standardy i uregulowania w zakresie wymagań stawianych oprogramowaniu i danym jakie są wykorzystywane w administracji i instytucjach zarządzających środowiskiem (INSPIRE)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi w zakresie pozyskania, zarządzania i przetwarzania oraz integracji danych przestrzennych (rastry i warstwy wektorowe GIS),

2. umie planować i realizować projekty GIS (pozyskanie danych, ich integracja, edycja, przetwarzanie i wizualizacja) ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru modelu danych oraz narzędzi analiz przestrzennych, które najlepiej spełniają postawione wymagania,

3. dobiera i stosuje zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych oraz ich przetwarzania i wizualizacji, co w połączeniu z nabytymi umiejętnościami zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu zastosowania metod geoinformacyjnych i teledetekcyjnych i wykazuję potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu tych technik i metod,

2. rozumie znaczenie informacji przestrzennej w pracy zawodowej i dydaktyce,

3. akceptuje konieczność zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, kompetencji i doświadczeń w zakresie standardowych zastosowań narzędzi i metod geoinformacyjnych i teledetekcyjnych,

4. ma świadomość, że opanowanie technik i metod geoinformacyjnych i teledetekcyjnych wpływa na przyszłą karierę naukową lub zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe na podstawie wykonania wszystkich ćwiczeń praktycznych na poszczególnych zajęciach oraz projektów zaliczeniowych z części geomorfologicznej i geoekologicznej.

Ocena końcowa: Średnia ocen z części geoekologicznej i geomorfologicznej. Szczegóły zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.