Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZSR-GK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca zasobów (komponentów) środowiska oraz zainteresowanie zagadnieniami wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu wybranych przyrodniczych, prawno-organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

W toku zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalnymi oraz wybranymi narzędziami zarządzania środowiskiem wynikającymi z procedur krajowych i Unii Europejskiej. Analizowane są wybrane instrumenty ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w ochronie przyrody i krajobrazu (w tym m.in.: instrumenty wynikające z potrzeb konserwatorskiej i czynnej ochrony przyrody, planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko, Wspólnej Polityki Rolnej UE, zarządzania krajobrazowego, zastosowania koncepcji usług ekosystemowych, itp.). Przeglądowi poddawane są także źródła danych przestrzennych przydatnych w zarządzaniu środowiskiem na różnych szczeblach administracyjnych.

Przedmiot może być realizowany metodą projektowo-warsztatową, w formie zajęć zblokowanych lub częściowo w formie zdalnej.

Nakład pracy studenta:

Wykład/warsztat - 15h

Praca własna (przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia) - 20-25h

35-40h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Folmen H., Gabel L., Opschoor, 1996, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. Krupski i S-ka.

Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers (2010).

Poskrobko B., 2006, Zarządzanie środowiskiem, PWE.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W04, K_W11, K_W13, K_W17, K_U04, K_U06, K_K01, K_K05

Specjalnościowe efekty uczenia się: S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W09, S3_W17, S3_U06, S3_U08, S3_K01, S3_K05

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

- związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych, mające wpływ na zastosowanie narzędzi zarządzania środowiskiem;

- rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda‐społeczeństwo;

- ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach ochrony przyrody i krajobrazu na różnych szczeblach zarządzania środowiskowego oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje

- wybrane uwarunkowania prawne wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej;

- rozpoznaje konflikty funkcjonalno‐przestrzenne na styku człowiek-środowisko,wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania.

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- stosować wiedzę o środowisku przyrodniczym do zarządzania środowiskiem, prawidłowo interpretować i wyjaśniać oddziaływanie człowieka na środowisko oraz korzyści jakie człowiek czerpie z ekosystemów;

- prognozować zmiany procesów społecznych uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi i proponować zastosowania wybranych instrumentów ochrony środowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów do:

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem, jako wiedzy interdyscyplinarnej;

- rozumie istotę odpowiedzialności człowieka za stan ekosystemów i zasobów Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: pisemne (test, możliwe pytania zamknięte i otwarte lub projekt).

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)