Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium IV (Klimatologia i ochrona atmosfery)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3ASM4KL Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium IV (Klimatologia i ochrona atmosfery)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium jest przeznaczone dla studentów, którzy mają podstawy wiedzy z zakresu geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii oraz ochrony atmosfery. Naukę ułatwia wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przyrodniczych oferowanych na studiach I stopnia na kierunku Geografia i/lub Gospodarka Przestrzenna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest ukierunkowane na dyskutowanie metod i treści merytorycznych zawartych w opracowywanych pracach magisterskich oraz na ostateczne ukształtowanie zakresu i struktury pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Dyskutowane są wyniki badań, uzyskane przez poszczególnych magistrantów. Podejmowane są także próby syntetycznego ujęcia uzyskanych rezultatów. Na konkretnych przykładach są omawiane zasady redakcji i składu pracy magisterskiej, a także form prezentacji i wizualizacji wyników badań.

Szacunkowa liczba godzin, niezbędna do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

godziny zorganizowane: 30 h,

praca samodzielna studenta: 60 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- zebrana i studiowana samodzielnie przez studenta – dostosowana do jego indywidualnych zadań i zagadnień badawczych

Literatura uzupełniająca:

- Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

- Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd, Nauk PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

- rozumie teoretyczne podstawy metod badawczych stosowanych do rozwiązywania różnych problemów z zakresu klimatologii i ochrony atmosfery

- wykorzystuje wiedzę ogólną do interpretacji otrzymanych wyników badań

Umiejętności:

- dokonuje krytycznej oceny uzyskanych wyników

- konfrontuje uzyskane wyniki z rezultatami badań przeprowadzonych przez innych autorów

- interpretuje wyniki badań

- przedstawia wyniki badań w postaci prawidłowo opracowanej i wygłoszonej prezentacji

- wypowiada się i dyskutuje na różne tematy z zakresu klimatologii i ochrony atmosfery

- przygotowuje tekst naukowy, spełniający wymogi formalne stawiane pracy magisterskiej z zakresu nauk geograficznych

- dokonuje wizualizacji wyników badań

Postawy:

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, a także rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu badań naukowych

- samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg, a także dokonuje ich ewaluacji

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

- obecność na zajęciach

- wywiązywanie się z realizacji zadań podejmowanych w ramach pracy własnej - prezentacja kolejnych etapów pracy magisterskiej

- odpowiednia forma i treść oddawanych prac

- napisanie protokołu

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.