Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilościowe metody badań społecznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-IMB2-ZST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowe metody badań społecznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z zaawansowanymi metodami ilościowymi stosowanymi do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych, będących przedmiotem zainteresowania gospodarki przestrzennej.

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod opisu statystycznego w celu przygotowywania syntetycznego opisu obserwowanych zjawisk, wyszukiwania wzajemnych powiązań i ogólnych prawidłowości w danych. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z metodami statystycznymi pozwalającymi na wnioskowanie o relacjach przyczynowo-skutkowych pomiędzy badanymi zjawiskami.

Kurs stanowi kontynuację programu nauki stosowania metod ilościowych. W toku realizacji kursu student wykorzystuje znajomość programu SPSS do wykonywania bardziej złożonych analiz.

Pełny opis:

Przedmiot łączy elementy wykładu z ćwiczeniami, pozwalającymi na wykorzystanie w praktyce poznanych metod. Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy ilościowej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze sposobami typologii i klasyfikacji jednostek przestrzennych. Zaprezentowane zostaną podstawowe metody analizy wielozmiennowej: analiza skupień oraz analiza czynnikowa (składowych głównych).

Wprowadzone zostaną najważniejsze metody analizy zależności o charakterze liniowym, umożliwiające wyjaśnienie i przewidywanie wartości zmiennych: regresja liniowa prosta i wielokrotna. Studenci poznają założenia stające za modelem regresji liniowej (m.in. normalność rozkładu reszt, brak skorelowania reszt, heteroskedastyczność) i nauczą się przeprowadzać testy diagnostyczne (analiza wykresu rozrzutu, test Kołmogorowa-Smirnowa, test Durbina-Watsona, VIF) umożliwiające poprawne zastosowanie analizy związków liniowych.

Studenci poznają również regresję logistyczną, czyli metodę umożliwiającą ocenę związku między różnorodnych czynnikami a wystąpieniem wybranych zjawisk.

Dobór danych i przykładów dydaktycznych ma na celu wskazać studentom możliwości wykorzystania omawianych analiz do opisu zjawisk ważnych z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, testowania hipotez formułowanych w oparciu o teorie społeczno-ekonomiczne oraz diagnozowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej

Nakład pracy studenta: 2 ECTS= 2X25 h=50 h (w tym 17 h w kontakcie bezpośrednim)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta

Praca podczas zajęć: 15 h (N)

Przygotowanie prac domowych: 12 h (S)

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 21 h (S)

Konsultacje: 2h (N)

Literatura:

Francuz P., Mackiewicz R. (2005) Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie E. (2005) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN

Malarska A. (2005) Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Kraków: SPSS

Bedyńska S., Brzezicka A. (2007) Statystyczny drogowskaz, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMIKA

Bedyńska S., Książek M. (2012) Statystyczny drogowskaz 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Sedno

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa: WN PWN.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007) Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa: WN SCHOLAR

Józefacka N. i in. (2023) Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty. Warszawa:Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć:

Student zna i rozumie (K_W01, K_W05, K_W06, S1_W01):

- w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

- możliwości i ograniczenia wybranych metod analitycznych oraz ich zastosowanie do opisu zjawisk z dziedziny gospodarki przestrzennej oraz testowania hipotez wynikających z koncepcji teoretycznych.

Student potrafi (K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, S1_U06):

- prawidłowo przetwarzać dane ilościowe wykorzystywane w badaniach z zakresu gospodarki przestrzennej (np. dane rejestrowe, dane sondażowe), dopasowywać do nich metody analityczne w sposób poprawny metodologicznie.

- zastosować odpowiednie metody analizy danych niezbędne do rozwiązania wybranych problemów badawczych w ramach gospodarki przestrzennej.

- posługiwać się programem statystycznym SPSS na poziomie umożliwiającym wykonanie zaawansowanych analiz ilościowych objętych kursem.

Student jest gotów (K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07):

- zrealizować indywidualny projekt badawczy odnoszący się do zagadnień gospodarki przestrzennej oparty o metody ilościowe (np. analizę danych urzędowych lub sondażowych) z zastosowaniem wybranych zaawansowanych metod analizy danych.

- samodzielnie doskonalić swój warsztat analityczny na podstawie literatury fachowej (artykułów naukowych, podręczników, instrukcji).

- współpracować w szerszym zespole badawczym przy realizacji projektów złożonych, podejmując różne role i zadania, nadając im odpowiednie priorytety.

- w obszarze gospodarki przestrzennej zaprezentować i wyjaśnić szerszemu audytorium wnioski płynące z badań ilościowych w sposób rzetelny i zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć konieczne jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w ciągu semestru, niezależnie od jej przyczyn. W przypadku kolejnych nieobecności uczestnik zajęć otrzyma dodatkowe zadania do wykonania na zaliczenie nieobecności. Wymagana jest obecność na minimum połowie zająć.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o kolokwium oraz oceniane prace domowe wykonywane w trakcie semestru. Punktacja z kolokwium stanowi 70% oceny, punktacja z prac domowych stanowi 30% oceny. Stosowana będzie następująca skala ocen:

100% - 90% bardzo dobry

90% - 80% dobry+

80% - 70% dobry

70% - 60% dostateczny+

60% - 50% dostateczny

< 50% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)