Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3ZWTE Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta/studentki z problematyką zwalczania terroryzmu, w tym pojęciami antyterroryzmu oraz kontrterrorystycznych. Polityczne metody zwalczania terroryzmu. Uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu. Front antyterrorystyczny: ONZ, Rada Europy, NATO, UE. Wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Polska)Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych;

- cele i metody działań terrorystycznych;

- organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych;

- techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych;

- polityczne metody zwalczania terroryzmu;

- uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu;

- system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy);

- problematykę przeciwdziałania terroryzmowi;

- kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium Zwalczanie Terroryzmu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania terroryzmowi we współczesnym świecie na poziomie międzynarodowym oraz państwowym. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami prawno-karnymi, specyfiką instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie terroryzmu oraz z wybranymi strategiami antyterrorystycznymi. Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny zapoznaje studentów w problematykę zwalczania terroryzmu. Uwzględnione zostaną działania na poziomie międzynarodowym (w tym rola ONZ i UE, kampanie antyterrorystyczne po 11.09.2001 r.), krajowym (systemy antyterrorystyczne wybranych państw) i lokalnym (strategie deradykalizacyjne angażujące podmioty pozarządowe). Obok wprowadzenia podstawowych pojęć

i podejść badawczych z obszaru badań nad terroryzmem w ujęciu klasycznym (państwowocentrycznym) i Krytycznych Studiów nad Terroryzmem (CST), pojawią się także aspekty praktyczne związane z analizą współczesnych trendów i zagrożeń terrorystycznych. Studenci zapoznani zostaną z analizą informacji w zakresie pracy na źródłach otwartych oraz z typowaniem zagrożeń terrorystycznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej (IK). Umiejętności opracowania notek informacyjnych studenci będą mogli wykorzystać w dalszym rozwoju zawodowym z obszaru bezpieczeństwa, umacniając swoją atrakcyjność u potencjalnego pracodawcy.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje:

 pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych

 cele i metody działań terrorystycznych

 organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych

 techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych

 polityczne metody zwalczania terroryzmu

 uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu

 system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych

 wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy i Polska)

 problematykę przeciwdziałania terroryzmowi

 kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 30 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), 30 godzin na przygotowanie notek analitycznych i zadań, 30 godzin to niezbędny czas na powtórzenie i przygotowanie się do testów/zaliczenia końcowego.

Literatura:

T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe IVG: Rzeszów 2015.

B. Bolechów, Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.

R. Borkowski, Kontrterroryzm i antyterroryzm aspekty teoretyczne i praktyczne, "Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka" 10/3 2016, 39-49

A.Gasztold, P. Gasztold, The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, "Terrorism and Political Violence" (online: 25 June 2020)

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer Nature, Cham 2020, rozdz. VI i VII.

A. Gasztold, 2017, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", nr 21, s. 155-183.

M. Górka, “Moral and Legal Dilemmas of the New Polish Security Policy,” European Review 27, no. 2 (2019): 260–74.

K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm materia ustawowa, Warszawa 2009.

K. Jałoszyński, Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, TRIO: Warszawa 2010.

M. A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019.

M. Kupniewski, Metodyka i kryteria oceny stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym, "Przegląd Policyjny" 4(132), 2018, s. 94-107.

K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO: Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2016 poz. 914).

A. Zięba, 2016, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 217-134.

A. Zięba, D. Szlachter, 2015, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w:] Włodzimierz Fehler, Karina P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania – wyzwania - realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa s. 143-170.

A. Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, vol. 43, s. 266-294.

A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" 2015, vol. 38, s. 55-87.

M. Żuber, M. Smolarek, Ochrona infrastruktury krytycznej: dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: Wrocław 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W03, K_W04, K_W06

- student charakteryzuje główne wyzwania związane z efektywnością programów deradykalizacji i procesów odchodzenia od terroryzmu (deprogramowania)

– student ma wiedzę o strategiach i politykach antyterrorystycznych współczesnych państw oraz o regulacjach międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

– student rozumie problematyczne kwestie z zakresu przeciwdziałania terroryzmowi na arenie międzynarodowej

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 30 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), 30 godzin na przygotowanie notek analitycznych oraz projektów w grupach dotyczących ochrony antyterrorystycznej, 30 godzin to niezbędny czas na powtórzenie i przygotowanie się do testów w środku semestru i testu końcowego.

Umiejętności: K_U01; K_U02; KU_03

– student analizuje i opracowuje problematykę zagrożeń terrorystycznych na podstawie otwartych źródłach informacji

– student potrafi przygotować notkę analityczną, informację analityczną i informację sygnalną z zakresu bieżących zdarzeń terrorystycznych

– student opracowuje projekt grupowy dotyczący przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej.

– student samodzielnie formułuje rekomendacje na podstawie analizy treści z otwartych źródeł informacji

Kompetencje społeczne: K_K01.

- student potrafi zdefiniować zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla Polski

– student umie wskazać specyfikę regulacji antyterrorystycznych w Polsce oraz kompetencje i zadania poszczególnych instytucji składających się na system antyterrorystyczny

Metody i kryteria oceniania:

– Bieżąca ocena aktywności 40 % oceny końcowej

– Samodzielne opracowanie notki analitycznej i informacji analitycznej dotyczącej bieżących zagrożeń terrorystycznych 20 % oceny końcowej

– Uzyskanie zaliczenia z testu końcowego (40%)

Zaliczenie na ocenę dostateczną 51%-60%

Zaliczenia na ocenę dostateczną plus 61%-70%

Zaliczenie na ocenę dobrą 71-80%

Zaliczenie na ocenę dobrą plus 81-90%

ocena bardzo dobra 91-100 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gasztold
Prowadzący grup: Aleksandra Gasztold
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych;

- cele i metody działań terrorystycznych;

- organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych;

- techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych;

- polityczne metody zwalczania terroryzmu;

- uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu;

- system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy);

- problematykę przeciwdziałania terroryzmowi;

- kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium Zwalczanie Terroryzmu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania terroryzmowi we współczesnym świecie na poziomie międzynarodowym oraz państwowym. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami prawno-karnymi, specyfiką instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie terroryzmu oraz z wybranymi strategiami antyterrorystycznymi. Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny zapoznaje studentów w problematykę zwalczania terroryzmu. Uwzględnione zostaną działania na poziomie międzynarodowym (w tym rola ONZ i UE, kampanie antyterrorystyczne po 11.09.2001 r.), krajowym (systemy antyterrorystyczne wybranych państw) i lokalnym (strategie deradykalizacyjne angażujące podmioty pozarządowe). Obok wprowadzenia podstawowych pojęć

i podejść badawczych z obszaru badań nad terroryzmem w ujęciu klasycznym (państwowocentrycznym) i Krytycznych Studiów nad Terroryzmem (CST), pojawią się także aspekty praktyczne związane z analizą współczesnych trendów i zagrożeń terrorystycznych. Studenci zapoznani zostaną z analizą informacji w zakresie pracy na źródłach otwartych oraz z typowaniem zagrożeń terrorystycznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej (IK). Umiejętności opracowania notek informacyjnych studenci będą mogli wykorzystać w dalszym rozwoju zawodowym z obszaru bezpieczeństwa, umacniając swoją atrakcyjność u potencjalnego pracodawcy.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje:

 pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych

 cele i metody działań terrorystycznych

 organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych

 techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych

 polityczne metody zwalczania terroryzmu

 uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu

 system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych

 wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy i Polska)

 problematykę przeciwdziałania terroryzmowi

 kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 30 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), 30 godzin na przygotowanie notek analitycznych i zadań, 30 godzin to niezbędny czas na powtórzenie i przygotowanie się do testu/zaliczenia końcowego.

Literatura:

T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe IVG: Rzeszów 2015.

B. Bolechów, Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.

A.Gasztold, P. Gasztold, The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, "Terrorism and Political Violence" (online: 25 June 2020)

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer Nature, Cham 2020, rozdz. VI i VII.

A. Gasztold, 2017, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", nr 21, s. 155-183.

M. Górka, “Moral and Legal Dilemmas of the New Polish Security Policy,” European Review 27, no. 2 (2019): 260–74.

K. Jałoszyński, Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, TRIO: Warszawa 2010.

M. A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019.

K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO: Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2016 poz. 914).

A. Zięba, 2016, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 217-134.

A. Zięba, D. Szlachter, 2015, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w:] Włodzimierz Fehler, Karina P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania – wyzwania - realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa s. 143-170.

A. Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, vol. 43, s. 266-294.

A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" 2015, vol. 38, s. 55-87.

M. Żuber, M. Smolarek, Ochrona infrastruktury krytycznej: dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: Wrocław 2016.

Źródła internetowe

http://www.antyterroryzm.gov.pl

GLOBAL TERRORISM DATABASE www.start.umd.edu/gtd

TE-SAT reports https://www.europol.europa.eu/

GLOBAL TERRORISM INDEX http://www.visionofhumanity.org/

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html

Uwagi:

Ze względu na pandemię COVID19, zajęcia prowadzone w formie konwersatorium za pomocą komunikatora GOOGLE MEET oraz na platformie internetowej KAMPUS UW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gasztold
Prowadzący grup: Aleksandra Gasztold
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych;

- cele i metody działań terrorystycznych;

- organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych;

- techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych;

- polityczne metody zwalczania terroryzmu;

- uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu;

- system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy);

- problematykę przeciwdziałania terroryzmowi;

- kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium Zwalczanie Terroryzmu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania terroryzmowi we współczesnym świecie na poziomie międzynarodowym oraz państwowym. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami prawno-karnymi, specyfiką instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie terroryzmu oraz z wybranymi strategiami antyterrorystycznymi. Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny zapoznaje studentów w problematykę zwalczania terroryzmu. Uwzględnione zostaną działania na poziomie międzynarodowym (w tym rola ONZ i UE, kampanie antyterrorystyczne po 11.09.2001 r.), krajowym (systemy antyterrorystyczne wybranych państw) i lokalnym (strategie deradykalizacyjne angażujące podmioty pozarządowe). Obok wprowadzenia podstawowych pojęć

i podejść badawczych z obszaru badań nad terroryzmem w ujęciu klasycznym (państwowocentrycznym) i Krytycznych Studiów nad Terroryzmem (CST), pojawią się także aspekty praktyczne związane z analizą współczesnych trendów i zagrożeń terrorystycznych. Studenci zapoznani zostaną z analizą informacji w zakresie pracy na źródłach otwartych oraz z typowaniem zagrożeń terrorystycznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej (IK). Umiejętności opracowania notek informacyjnych studenci będą mogli wykorzystać w dalszym rozwoju zawodowym z obszaru bezpieczeństwa, umacniając swoją atrakcyjność u potencjalnego pracodawcy.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje:

 pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych

 cele i metody działań terrorystycznych

 organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych

 techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych

 polityczne metody zwalczania terroryzmu

 uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu

 system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych

 wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy i Polska)

 problematykę przeciwdziałania terroryzmowi

 kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 30 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), 30 godzin na przygotowanie notek analitycznych i zadań, 30 godzin to niezbędny czas na powtórzenie i przygotowanie się do testu/zaliczenia końcowego.

Literatura:

T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe IVG: Rzeszów 2015.

B. Bolechów, Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.

A.Gasztold, P. Gasztold, The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, "Terrorism and Political Violence" (online: 25 June 2020)

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer Nature, Cham 2020, rozdz. VI i VII.

A. Gasztold, 2017, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", nr 21, s. 155-183.

M. Górka, “Moral and Legal Dilemmas of the New Polish Security Policy,” European Review 27, no. 2 (2019): 260–74.

K. Jałoszyński, Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, TRIO: Warszawa 2010.

M. A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019.

K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO: Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2016 poz. 914).

A. Zięba, 2016, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 217-134.

A. Zięba, D. Szlachter, 2015, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w:] Włodzimierz Fehler, Karina P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania – wyzwania - realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa s. 143-170.

A. Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, vol. 43, s. 266-294.

A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" 2015, vol. 38, s. 55-87.

M. Żuber, M. Smolarek, Ochrona infrastruktury krytycznej: dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: Wrocław 2016.

Źródła internetowe

http://www.antyterroryzm.gov.pl

GLOBAL TERRORISM DATABASE www.start.umd.edu/gtd

TE-SAT reports https://www.europol.europa.eu/

GLOBAL TERRORISM INDEX http://www.visionofhumanity.org/

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html

Uwagi:

Ze względu na pandemię COVID19, zajęcia prowadzone w formie konwersatorium za pomocą komunikatora GOOGLE MEET oraz na platformie internetowej KAMPUS UW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.