Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2PRKO-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo konsularne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula . Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych.

Pełny opis:

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego: narodziny prawa konsularnego w starożytnej Grecji i Rzymie, rola instytucji konsula w okresie średniowiecza, prawo zwyczajowe a konwencyjne. Kodyfikacja. Przedstawicielski charakter konsula, czynne i bierne prawo konsulatu, prawo konsulatu a sprawa uznania, rozdzielność służby konsularnej i dyplomatycznej. Personel konsularny, rodzaje konsulów (konsul zawodowy i honorowy), rangi i klasy konsulów, personel pomocniczy. Początek i koniec misji konsularnej: ustanowienie konsula, zasięg właściwości terytorialnej, ewolucja funkcji konsula (funkcje ogólne, administracyjno-sądowe, w zakresie regulacji morskiej i powietrznej), przyczyny zakończenia misji konsularnej. Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych: uzasadnienie uprzywilejowanej pozycji konsula, zakres rzeczowy, osobowy i terytorialny, rola Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych z 1963 r.

Literatura:

1. P. Czubik, Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków 2011

2. P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawno-międzynarodowe, Zazamcze 1999

3. M. Gąsiorowski, Dyplomaci i konsulowie, Warszawa 1966

4. T. Joniec, Polska służba konsularna, Warszawa 1966

5. K. Libera, Zasady międzynarodowego prawa konsularnego, Warszawa 1960

6. W. Namysłowski, System prawa konsularnego, Warszawa 1949

7. J. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawno-miedzynarodowe, Warszawa 2003

8. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008

9. Prawo konsularne. Wybór źródeł. Stan prawny na dzien 01.01.2000, Opracowanie P. Durys, D. Jasinski, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedza na temat znaczenia instytucji konsula w obrocie międzynarodowym, zna źródła i historię prawa konsularnego, w tym rolę prawa zwyczajowego i konwencji, ma wiedzę o roli Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych z 1963 r. oraz zasadach funkcjonowania polskiej służby konsularnej.

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W04, S2_W08, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K03, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), końcowe zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Popławski
Prowadzący grup: Dariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula . Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych.

Pełny opis:

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego: narodziny prawa konsularnego w starożytnej Grecji i Rzymie, rola instytucji konsula w okresie średniowiecza, prawo zwyczajowe a konwencyjne. Kodyfikacja. Przedstawicielski charakter konsula, czynne i bierne prawo konsulatu, prawo konsulatu a sprawa uznania, rozdzielność służby konsularnej i dyplomatycznej. Personel konsularny, rodzaje konsulów (konsul zawodowy i honorowy), rangi i klasy konsulów, personel pomocniczy. Początek i koniec misji konsularnej: ustanowienie konsula, zasięg właściwości terytorialnej, ewolucja funkcji konsula (funkcje ogólne, administracyjno-sądowe, w zakresie regulacji morskiej i powietrznej), przyczyny zakończenia misji konsularnej. Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych: uzasadnienie uprzywilejowanej pozycji konsula, zakres rzeczowy, osobowy i terytorialny, rola Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych z 1963 r.

Literatura:

1. P. Czubik, Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków 2011

2. P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawno-międzynarodowe, Zazamcze 1999

3. M. Gąsiorowski, Dyplomaci i konsulowie, Warszawa 1966

4. T. Joniec, Polska służba konsularna, Warszawa 1966

5. K. Libera, Zasady międzynarodowego prawa konsularnego, Warszawa 1960

6. W. Namysłowski, System prawa konsularnego, Warszawa 1949

7. J. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawno-miedzynarodowe, Warszawa 2003

8. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008

9. Prawo konsularne. Wybór źródeł. Stan prawny na dzien 01.01.2000, Opracowanie P. Durys, D. Jasinski, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)