Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CD4 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

Semestr zimowy:

1. Podstawy prawne finansów publicznych. Pojęcie i zakres finansów publicznych.

2. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. Sektor finansów publicznych i środki publiczne.

3. Funkcje finansów publicznych.

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące finansów publicznych.

5. Geneza i pojęcie budżetu publicznego. Budżet państwa – regulacje prawa budżetowego.

6. Zasady budżetowe.

7. Jednostki organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej.

8. Procedura budżetowa.

9. Klasyfikacja budżetowa.

10. Zasady wykonywania budżetu państwa. Kontrola i audyt.

11. Deficyt budżetowy – pojęcie, źródła finansowania.

12. Dług publiczny – pojęcie, regulacje prawne dotyczące limitu długu, struktura zadłużenia. Zarządzanie długiem publicznym.

13. Finanse samorządu terytorialnego. Regulacje prawne. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty lokalne. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Dług jednostek samorządu terytorialnego.

14. Budżet UE. Procedura budżetowa. Zasady wykonywania budżetu. Dochody budżetu UE.

15. Zasady funkcjonowania systemu środków przeznaczonych dla państw członkowskich UE.

16. Charakterystyka funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

17. Polski system podziału środków z budżetu UE. Instytucje wspierania absorpcji środków UE.

18. Dyscyplina finansów publicznych – pojęcia, zakres odpowiedzialności.

19. Bank centralny. Funkcje, zasady działania, struktura organizacyjna. Reglamentacyjna rola państwa w działalności banków.

Semestr letni:

1. Pojęcie i źródła prawa podatkowego. Zasady tworzenia i stosowania prawa podatkowego.

2. Wykładnia prawa podatkowego.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych (powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność).

4. Informacje podatkowe, czynności sprawdzające, odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych.

5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego.

6. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych – zagadnienia ogólne (zakres podmiotowy, pojęcie dochodu, katalog źródeł przychodu, podstawa opodatkowania, stawki i pobór podatku).

7. Zasady ustalania dochodu z wybranych źródeł przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych – zagadnienia ogólne (podatnicy, pojęcie dochodu i straty podatkowej, rok podatkowy, ustalanie dochodu podatkowego).

9. Skutki podatkowe po stronie wspólników i spółki kapitałowej dotyczące obejmowania udziałów, umorzenia udziałów, wypłaty dywidendy, likwidacji spółki.

10. Szczególne zasady opodatkowania dochodu niektórych osób prawnych (instytucje finansowe, grupy kapitałowe).

11. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (konstrukcja, normy rozdzielające, metody unikania podwójnego opodatkowania).

12. Konstrukcja podatku od towarów i usług – zagadnienia ogólne (mechanizm działania podatku od wartości dodanej, zasady podatku od wartości dodanej, przepisy krajowe a przepisy wspólnotowe; ogólna charakterystyka konstrukcji podatku).

13. Wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług (podmiot opodatkowania, czynności opodatkowane ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, odliczenie i zwrot podatku naliczonego obowiązki formalne podatników).

14. Konstrukcja podatku akcyzowego (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania; obrót wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi).

15. Pozostałe podatki – podatki obciążające posiadanie nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Chojna-Duch (red.), Prawo finansowe, t. I, Warszawa 2012

H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe, t. II, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, wyd. 4, Warszawa 2006

2. E. Kornberger-Sokołowska, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002

3. C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999

4. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, A. Kaznowski, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013

5. W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, wyd. 9, Warszawa 2010

6. W. Modzelewski, Materialne prawo podatkowe, wyd. 7, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– wyjaśnia podstawowe pojęcia finansów publicznych,

– rozpoznaje procedury tworzenia i zasady wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- charakteryzuje fundusze unijne oraz budżet UE,

- definiuje pojęcie podatku i charakteryzuje polski system podatkowy,

- przedstawia konstrukcję podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,

– wyjaśnia mechanizm działania podatku od wartości dodanej.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralne pisemne testy kontrolne, śródsemestralne pisemne kolokwia, kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.