Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA02 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo rolne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest oferowany dla studentów zainteresowanych prawem rolnym

Skrócony opis:

Regulacje prawne dotyczące prawa rolnego stanowią blisko 50% regulacji prawa Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej występuje ogółem 56 tys. aktów prawnych w tym 14 tys. obowiązujących. Dorobek prawny Wspólnot Europejskich tzw. acquis communautaire w zakresie szeroko rozumianego prawa rolnego obejmuje ok. 7 tys. aktów prawnych.

Pełny opis:

Tematyka szczegółowa wykładu:

1.Wprowadzenie do prawa europejskiego. Ewolucja integracji europejskiej. Pojecie i cele Unii Europejskiej

2.Organy Wspólnot Europejskich. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Ministrów. Komisja Europejska. Europejski Trybunał Sprawiedliwości

3.Wprowadzenie do prawa europejskiego. Pojęcie, charakter i stanowienie prawa. Hierarchia aktów prawa wspólnotowego - rozporządzenia, dyrektywy i decyzje.

4.Wstęp do tematyki europejskiego prawa rolnego. Pozycja prawa rolnego w europejskim systemie prawnym. Instytucje Unii Europejskiej odpowiedzialne za realizacje problematyki rolnej.

5.Cele Wspólnej Polityki Rolnej i ich ewolucja. Zakres regulacji prawnych związanych z europejskim prawem rolnym.

6.Prawne aspekty członkostwa Polski w UE. Układ stowarzyszeniowy. Problematyka zbliżenia prawa w sferze prawa rolnego.

7.Założenia procesu harmonizacji polskiego prawa rolnego z prawem Wspólnot Europejskich. Podstawy prawne procesu harmonizacji oraz zakres przedmiotowy. Systematyka regulacji prawnych UE jako wyznacznik zmian prawa rolnego i żywnościowego w Polsce.

8.Wprowadzenie do tematyki protekcjonizmu UE. Uwagi ogólne. Ceny rolne. Subwencje produkcyjne. Cła i inne pochodne ochrony rynku wewnętrznego. Refundacje eksportowe i opłaty.

9.Prawne mechanizmy oddziaływania na rynek rolny. Mechanizmy prawne protekcjonizmu. Mechanizmy interwencjonizmu w prawie rolnym UE. Mechanizmy prawne konkurencji i pomocy publicznej w rolnictwie. Rola organizacji rolniczych, związków i grup producentów w procesie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

10.Regulacje prawne dwudziestu branżowych rynków produktów rolnych i zwierzęcych. Uwagi ogólne. Organizacja rynków branżowych. Rynek produktów roślinnych. Rynek produktów zwierzęcych.

11.Problematyka zmian strukturalno-ekonomicznych w rolnictwie unijnym. Ekonomiczno-prawna problematyka rozliczeń finansowych w rolnictwie. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Podstawy prawne modernizacji gospodarstw rolnych. Obrót ziemia w aspekcie swobody przepływu kapitału.

12.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu rolnictwa UE oraz harmonizacja poprzez instrumenty finansowe. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Europejski Fundusz Socjalny (EFS). Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolniczych.

13.Problematyka żywnościowa i sanitarno-środowiskowa. Wzajemne związki prawa rolnego z prawem żywnościowym. Prawo weterynaryjne. Prawo paszowe. Prawne problemy ekologicznej produkcji żywności. Wzajemne związki produkcji żywności z prawem ochrony środowiska.

14.Omówienie warunków członkostwa Polski w UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rolnej na tle kierunków ewolucji oraz tendencji zmian rozwiązań prawnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

15.Problematyka szczegółowych rozwiązań w zakresie dostosowania polskiego prawa rolnego w aspekcie członkostwa w UE na tle procesów negocjacyjnych. Traktat Akcesyjny.

Literatura:

1. P. Czechowski: Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, W-wa 2001

2. Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa wspólnotowego po akcesji do Unii Europejskiej. Suplement do publikacji - Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2005

3. Prawo rolne red. Andrzej Stelmachowski, Lexis Nexis, Warszawa 2006

4. C. Banasiński: Komentarz do układu Europejskiego – URM W-wa 1994

5. A. Lichorowicz: Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Unii Europejskiej, Kraków 1996

6. A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz: Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, W-wa 1995

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

– analizuje przepisy prawne związane z europejskim prawem rolnym

– rozpoznaje problemy europejskiego prawa rolnego, w szczególności związane z ustrojem rolnym

– wyjaśnia pojęcia właściwe europejskiemu prawu rolnemu

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, egzamin ustny

Przedmiot do wyboru z grupy C

Przedmiot dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku prawo, dla III-V roku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.