Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo planowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA57 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo planowania przestrzennego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot oferowany jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami gospodarki przestrzennej oraz zagadnieniami procesu inwestycyjnego.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest omówienie podstawowych zasad i procedur gospodarki przestrzennej w Polsce w tym w szczególności w kontekście procesów przygotowania realizacji inwestycji budowlanych oraz roli planowania przestrzennego w gospodarce nieruchomościami. Studenci zainteresowani bieżącymi problemami procesu inwestycyjnego mogą także uczestniczyć w wykładach dot. problematyki prawnej gospodarowania nieruchomościami i prawa budowlanego.

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności

Zakres tematyki konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

Pojęcie planowania przestrzennego; geneza współczesnych uregulowań planowania przestrzennego; system źródeł prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego; normatywny model planowania przestrzennego w Polsce (planowanie przestrzenne w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym); zasady planowania przestrzennego; planowanie przestrzenne a prawo własności nieruchomości; rola planowania przestrzennego w gospodarce nieruchomościami; podmioty planowania przestrzennego; pojęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; pojęcie i charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; procedura uchwalania planu miejscowego i skutki jego uchwalenia; pojęcie renty planistycznej; normatywne podstawy zagospodarowania nieruchomości położonych na obszarach pozbawionych planu – pojęcie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego; pozycja prawna właścicieli nieruchomości, inwestorów i osób trzecich w procesie planowania przestrzennego; szczególne regulacje dot. lokalizowania inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych.

Literatura:

1. Planowanie przestrzenne. Zarys systemu - Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa 2003

2. Wpływ planowania przestrzennego na wartość nieruchomości - renta planistyczna - R. Kosior, M. Wepa, Rejent 2005/11/47 - t.1, cz. II.

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz - Z. Niewiadomski, red. C.H. Beck, Warszawa 2008

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - T. Bąkowski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001

5. Gospodarka nieruchomościami. Komentarz - G. Bieniek (red.), Warszawa 2011

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz - T. Bąkowski, Zakamycze 2004

7. Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009

8. Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawa - H. Izdebski, A. Felicki, I. Zachariasz, Warszawa 2007.

9. Systemy gospodarowania przestrzenią w krajach Europy Zachodniej. Przegląd - G. Larsson, www.finansewurbanizacji.pl/files/konferencja/.../Larsson1.pdf

10. Prawo zagospodarowania przestrzeni, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś. Warszawa 2012

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu konwersatorium student:

– analizuje przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym,

– rozpoznaje problemy związane ze stosowaniem prawa planowania przestrzennego w tym zwłaszcza z gospodarką przestrzenną na poziomie gminy,

– wyjaśnia pojęcia właściwe prawu planowania przestrzennego,

- identyfikuje znaczenie planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym i gospodarce nieruchomościami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, a także alternatywnie egzamin lub praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Marciniuk
Prowadzący grup: Konrad Marciniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Marciniuk
Prowadzący grup: Konrad Marciniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.