Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC131 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium oparte jest na dwóch głównych założeniach:

[1]

Pierwszym założeniem jest wprowadzenie zainteresowanych studentów w problematykę (tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej) dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych, unormowaną głównie w kodeksie postępowania cywilnego.

[2]

Drugim założeniem jest ułatwienie studentom podjęcia decyzji o napisaniu i obronie pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.

[3]

Ze względu na powyższe założenia głównymi metodami zajęć są metoda omawiania poszczególnych unormowań ustawowych "z kodeksem (ustawą) w ręku" i metoda obrazowania poszczególnych kwestii i problemów prawnych na podstawie przykładów z praktyki sądowej (tzw. casusy; Prowadzący zajęcia korzysta w tym zakresie także z doświadczeń własnej praktyki zawodowej radcy prawnego).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

[1]

Sądy cywilne wydają orzeczenia na podstawie stanu faktycznego, ustalonego w konkretnej sprawie.

[2]

Ten stan ustalany jest (przez sądy I. i II. instancji) na podstawie wyników postępowania dowodowego, które uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego.

[3]

Celem tego konwersatorium (jest tylko jedna grupa) jest przybliżenie studentom problematyki dowodów w postępowaniu cywilnym w ujęciu teorii i praktyki prawa procesowego cywilnego.

./.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje m.in. następujące kwestie:

1/

Wiadomości ogólne o postępowaniu cywilnym i ustroju sądów cywilnych.

2/

Ogólną charakterystykę źródeł cywilnego prawa procesowego.

3/

Ogólna charakterystykę stadiów postępowania w sprawie cywilnej.

4/

Ogólną charakterystykę orzeczeń sądowych i środków zaskarżenia.

5/

Ogólne i szczegółowe omówienie problematyki dowodów w postępowaniu sądowym.

6/

Omówienie poszczególnych środków dowodowych (dowodów) w postępowaniu cywilnym (dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron i inne środki dowodowe).

7/

Koszty procesu w zakresie przeprowadzonych dowodów w postępowaniu cywilnym.

./.

Literatura:

[1]

Prowadzący zajęcia wskazuje literaturę i orzeczenia sądów - stosownie do potrzeb i możliwości studentów.

[2]

Główne pozycje to:

1/

K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010.

2/

Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.aktorzy), Dowody w postępowaniu cywilnym. Warszawa 2010.

./.

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach konwersatorium student:

a)

poznaje podstawy teoretyczne konieczne do prawidłowego opanowania przedmiotu konwersatorium, co jest bardzo przydatne także do przygotowania się do egzaminu z postępowania cywilnego;

b)

poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać problemy postępowania dowodowego;

c)

uzyskuje umiejętności w zakresie napisania i obrony pracy magisterskiej z postępowania cywilnego;

d)

uzyskuje wiadomości przydatne do przygotowania się do egzaminy wstępnego na aplikacje prawnicze (sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną);

e)

przy okazji nabywa pewne wiadomości, przydatne dla menadżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

./.

Metody i kryteria oceniania:

[1]

Podstawowe to ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach) oraz kontrola obecności (dwie nieobecności w skali semestru; Prowadzący zajęcia może ustalić większą liczbę nieobecności, ale wówczas nie ma instytucji usprawiedliwionych nieobecności).

[2]

Prowadzący zajęcia uprawniony jest do wprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego lub ustnego (stosownie do potrzeb i możliwości studentów).

[3]

Decyzję co do liczb dopuszczalnej liczby nieobecności i decyzję co do końcowego zaliczenia na ocenę (pisemnego lub ustnego) Prowadzący zajęcia podejmuje samodzielnie we własnym zakresie w zależności od liczebności i aktywności grupy studenckiej.

./.

Praktyki zawodowe:

Nie występują. ./.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.