Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność cywilna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC26 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność cywilna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest problematyka odpowiedzialności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem kontraktowej i deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny III, IV, V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, egzamin w przypadku zaliczenia na stopień.

1. Pojęcie odpowiedzialności w prawie publicznym i prywatnym.

2. Odpowiedzialność cywilna.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

4. Przesłanki i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

5. Szkoda w prawie cywilnym..

6. Szkoda a odszkodowanie.

7. Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu i ex delicto.

8. Zdarzenia, z którymi ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy w ramach odpowiedzialności ex delicto.

9. Zdarzenia, z którymi ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy w ramach odpowiedzialności ex contractu.

10. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych ex contractu i ex delicto.

11. Pozakodeksowe roszczenia odszkodowawcze.

12. Zagadnienia procesowe związane z problematyką roszczeń odszkodowawczych

Literatura:

1. Witold Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice Warszawa 1972,

2. Andrzej Koch, Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Ossolineum 1975,

3. Andrzej Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, rozdział VIII,

4. Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2004,

5. Józef Jan Skoczylas, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przeze władzę publiczną, Warszawa 2005,

6. Monika Jagielska, podstawy odpowiedzialności za produkt, C.H. Beck 2004,

7. Tomasz Pajor, Uwagi o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 155-166,

8. Krzysztof Pietrzykowski, Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej a zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 167-180,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student uzyskuje szczegółowy zakres odpowiedzialności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej w reżimie odpowiedzialności ex contractu i ex delicto w zakresie uregulowanym w kodeksie cywilnym jak i ustawach szczególnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie obecności, jednakże osoby, które chcą uzyskać stopień winny zdać egzamin. Egzamin odbywa się w formie ustnej i obejmuje zakres tematyki wykładu poszerzony o umiejętność prezentacji zagadnień przedstawionych w zalecanych słuchaczom pozycjach monograficznych obejmujących podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej.

Student powinien potrafić zaprezentować poszczególne instytucje prawa, posiadać wiedzę na temat podstawowych rozwiązań ustawowych i umieć zaprezentować je tak postaci opisu teoretycznego, obejmującego prezentację stanowiska literatury oraz orzecznictwa jak i w drodze umiejętności rozwiązania określonych stanów faktycznych( kazusów) .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.