Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Contract Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC99 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Comparative Contract Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://KAMPUS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student biorący udział w tym kursie powinien znać już swoje krajowe prawo umów oraz mieć biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony analizie kluczowych instytucji prawa umów z perspektywy prawnoporównawczej, z uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego I francuskiego. Na początku zajęć studenci zostaną zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi, których analizie te konkretne zajęcia zostaną poświęcone, a następnie zostanie ukazane, w jaki sposób instytucje te funkcjonują we wskazanych narodowych porządkach prawnych. Uwaga zostanie zwrócona na to, że problemy, które prawo umów musi rozwiązać, są wszędzie takie same, natomiast interesujące jest, jak radzą sobie z nimi konkretni ustawodawcy. Wreszcie te regulacje prawne zostaną porównane celem wskazania zalet i wad każdej z nich, a także oceny ich efektywności. Oczekuje się aktywnego udziału studentów w dyskusji poświęconej wskazanym kwestiom.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego i europejskiego prawa umów

2. Wprowadzenie do prawa umów: terminologia

3. Teoria prawa umów

4. Zawarcie umowy

5. Negocjacje. Obowiązki stron przy zawieraniu umów i odpowiedzialność związana a ich naruszeniem

6. Wady oświadczenia woli

7. Wady umów: brak pełnej zdolności do czynności prawnych stron, sprzeczność umowy z prawem lub z zasadami współżycia społecznego

8. Treść umów: typowe klauzule umowne, nieuczciwe klauzule umowne

9. Wykładnia umów

10. Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki

11. Odpowiedzialność za naruszenie umowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Contract Law: Cases, Materials and Text on Contract Law, ed. by H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Hart 2019

Literatura polecana:

Smits J., Contract Law. A Comparative Introduction, Elgar Publishing 2017

Dodatkowa literatura może zostać wskazana przy okazji konkretnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie potrafił:

WIEDZA:

- zdefiniować pojęcie prawa porównawczego, a także podstawowe terminy z zakresu prawa umów

- scharakteryzować uregulowania w różnych systemach prawnych (w prawie angielskim, francuskim i niemieckim) dotyczące prawa umów,

- wskazać podstawowe różnice i cechy wspólne między uregulowaniem prawa umów w systemie prawa kontynentalnego (stanowionego) oraz w systemie prawa anglosaskiego (precedensowego),

- porównać unifikację prawa umów w UE z tworzeniem prawa globalnego (w zakresie prawa handlowego) oraz unifikacją prawa prywatnego w USA i Kanadzie,

- przedstawić przykładowe uregulowania zawarte w PECL i DCFR w odniesieniu do prawa narodowego,

- ocenić perspektywy dalszego rozwoju europejskiego prawa umów,

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosować w praktyce metodę prawnoporównawczą

- analizować akty prawne z zakresu prawa umów z różnych systemów prawnych,

- ocenić przydatność PECL i DCFR dla międzynarodowych kontraktów handlowych,

- przygotować umowy zgodne z prawem angielskim, francuskim, lub niemieckim;

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa umów na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć (w tym przygotowanie ewentualnych prezentacji) – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca pisemna powinna składać się z następujących części:

1. Zdefiniowanie problemu badawczego.

2. Analiza problemu z perspektywy prawa angielskiego

3. Analiza problemu z perspektywy prawa francuskiego

4. Analiza problemu z perspektywy prawa niemieckiego

5. Analiza problemu z perspektywy prawa narodowego Autora pracy

6. Porównanie regulacji z różnych systemów prawnych i wnioski końcowe;

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawno porównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Osajda
Prowadzący grup: Konrad Osajda
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony analizie kluczowych instytucji prawa umów z perspektywy prawnoporównawczej, z uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego I francuskiego. Na początku zajęć studenci zostaną zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi, których analizie te konkretne zajęcia zostaną poświęcone, a następnie zostanie ukazane, w jaki sposób instytucje te funkcjonują we wskazanych narodowych porządkach prawnych. Uwaga zostanie zwrócona na to, że problemy, które prawo umów musi rozwiązać, są wszędzie takie same, natomiast interesujące jest, jak radzą sobie z nimi konkretni ustawodawcy. Wreszcie te regulacje prawne zostaną porównane celem wskazania zalet i wad każdej z nich, a także oceny ich efektywności. Oczekuje się aktywnego udziału studentów w dyskusji poświęconej wskazanym kwestiom.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego i europejskiego prawa umów

2. Wprowadzenie do prawa umów: terminologia

3. Teoria prawa umów

4. Zawarcie umowy

5. Negocjacje. Obowiązki stron przy zawieraniu umów i odpowiedzialność związana a ich naruszeniem

6. Wady oświadczenia woli

7. Wady umów: brak pełnej zdolności do czynności prawnych stron, sprzeczność umowy z prawem lub z zasadami współżycia społecznego

8. Treść umów: typowe klauzule umowne, nieuczciwe klauzule umowne

9. Wykładnia umów

10. Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki

11. Odpowiedzialność za naruszenie umowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Contract Law: Cases, Materials and Text on Contract Law, ed. by H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Hart 2019

Literatura polecana:

Smits J., Contract Law. A Comparative Introduction, Elgar Publishing 2017

Dodatkowa literatura może zostać wskazana przy okazji konkretnych zajęć.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.