Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK27 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 2200-1A073

Założenia (lista przedmiotów):

Finanse publiczne i prawo finansowe 2200-3A103
Materialne prawo podatkowe 2200-1CWPA14
Postępowanie karne 2200-1B115

Założenia (opisowo):

Niezbędna - utrwalona wiedza z zakresu prawa karnego zdobyta na drugim roku studiów; Użyteczna – wiedza z zakresu postępowania karnego oraz prawa finansowego, materialnego prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo karne skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego w szerokim rozumieniu, wyodrębnioną ze względu na przedmiot ochrony - interesy finansowe państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich.

Materialne prawo karne skarbowe określa czyny będące przestępstwami skarbowymi oraz wykroczeniami skarbowymi; kary grożące za ich popełnienie; środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem norm prawa karnego skarbowego oraz zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Procesowe prawo karne skarbowe określa reguły postępowania organów państwowych w sprawach karnych skarbowych, rodzaje postępowań w sprawach karnych skarbowych, strony postępowań (ich prawa i obowiązki), postępowania szczególne, postępowania odwoławcze. Wykonawcze prawo karne skarbowe określa reguły egzekucji kar i środków karnych orzekanych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony prawu karnemu skarbowemu sensu largo.

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego: materialnego, procesowego oraz wykonawczego.

Systematyka wykładu jest zgodna ze strukturą Kodeksu karnego skarbowego.

Pierwsze wykłady są poświęcone pojęciu i istocie prawa karnego skarbowego, źródłom prawa karnego skarbowego oraz wzajemnym relacjom pomiędzy prawem karnym skarbowym a prawem karnym powszechnym.

Podstawowym założeniem wykładu jest wskazanie słuchaczom specyfiki prawa karnego skarbowego i sfunkcjonalizowanie rozwiązań wprowadzonych w Kodeksie karnym skarbowym.

W związku z tym trzon wykładu stanowi bardzo szczegółowa, sfunkcjonalizowana prezentacja instytucji i uregulowań swoistych dla prawa karnego skarbowego, nie występujących w ogóle w prawie karnym powszechnym. Do takich instytucji i uregulowań należą przede wszystkim: przestępstwa i wykroczenia skarbowe; czynny żal karnoskarbowy; dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odpowiedzialność posiłkowa, interwencja; finansowe organy postępowania przygotowawczego; postępowanie w stosunku do nieobecnych .

Instytucje występujące zarówno w prawie karnym skarbowym, jak i w prawie karnym, ale uregulowane w znacząco odmienny sposób, zostaną zaprezentowane w ujęciu porównawczym, ze szczególnym akcentem na różnice i ich uzasadnienie. Do takich instytucji i regulacji należą przede wszystkim: kara grzywny i ograniczenia wolności, przepadek, nadzwyczajne złagodzenie i obostrzenie kary; postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych, postępowanie mandatowe.

Instytucje w pełni „bliźniacze” zostaną jedynie zasygnalizowane.

W ramach wykładu zostaną również omówione uregulowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – popełnienie przestępstwa skarbowego może bowiem prowadzić do takiej odpowiedzialności.

Literatura:

PODSTAWOWA:

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy. Skrypt, Warszawa 2011

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Prawo karne skarbowe. Diagramy, Warszawa 2015

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017

UZUPEŁNIAJĄCA:

S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2006

W. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013

J. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007

L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006

L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła prawa karnego skarbowego oraz systematykę Kodeksu karnego skarbowego; zna i rozumie powiązania materialnego prawa karnego skarbowego z wybranymi działami prawa finansowego

2) zna i rozumie powiązania: materialnego prawa karnego skarbowego z materialnym prawem przestępstw i materialnym prawem wykroczeń; procedury karnej skarbowej z procedurą karną; wykonawczego prawa karnego skarbowego z prawem karnym wykonawczym

3) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje prawa karnego skarbowego

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa karnego skarbowego

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (możliwe 2 nieobecności; obecności warunkują dopuszczenie do egzaminu) oraz obowiązkowy egzamin pisemny (opcyjnie – ustny)

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru; 30 pytań (każde - 1 pkt.); do opracowania w ciągu 30 min.; zalicza 16 pkt. (50% + 1 pkt.)

Opcyjnie (przede wszystkim dla słuchaczy V roku studiów) – egzamin ustny (po 3 pytania z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego)

Obowiązuje wyłącznie materiał zaprezentowany na wykładzie; przed egzaminem słuchacze otrzymają materiały – „klucz” do wykładu – opracowane przez prowadzącą

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.