Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM11 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest, by student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał wiedzę wyniesioną z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach prawa międzynarodowego istnieje nie tylko odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw, którą określamy jako responsibility i liability, ale także odpowiedzialność karnomiędzynarodowa. Podlegają jej osoby fizyczne. Możliwe jest także zastosowanie jej w odniesieniu do osób prawnych prawa wewnętrznego. W doktrynie prawa międzynarodowego jest dyskutowana także kwestia istnienia ewentualnej odpowiedzialności karnej państw. Przedmiotem tego wykładu będzie część karna prawa międzynarodowego publicznego, nazywana niekiedy międzynarodowym prawem karnym. Nie będzie się on natomiast odnosił do kwestii pomocy prawnej w sprawach karnych oraz wszelkich innych zewnętrznych problemów funkcjonowania prawa karnego wewnętrznego, czyli tego co niekiedy nazywane jest prawem karnym międzynarodowym.

Pełny opis:

1. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa: responsibility i liability

2. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa

3. Delicta iuris gentium (terroryzm, piractwo, itd.)

4. Okres po I Wojnie światowej: casus Cesarza Wilhelma II

5. Trybunał Norymberski i Trybunał Tokijski

6. Zasady Norymberskie

7. Zbrodnie międzynarodowe

8. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego: Projekt Kodeksu zbrodni przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości

9. Międzynarodowy Trybunał Karny ds. b. Jugosławii

10. Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Ruandy

11. Międzynarodowy Trybunał Karny

12. Nowy paradygmat wojny – wyzwania dla prawa międzynarodowego

13. Casusy

Literatura:

L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985.

E. Karska, Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych, Wrocław 2009.

K. Karski, Problem utworzenia urzędu Prokuratora Europejskiego, [w:] Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 2001.

K. Karski, Ratyfikacja Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (Zagadnienia prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne), „Państwo i Prawo” 2001, nr 1.

K. Karski, Realizacja idei utworzenia międzynarodowego sądownictwa karnego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 3.

M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, t. I i II, Kraków 2004.

E. Socha, Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych, Wrocław 2004.

Efekty uczenia się:

Student zostaje zapoznany z podstawami międzynarodowego prawa karnego. Po ukończeniu kursu student będzie umiał wyjaśnić zasady odpowiedzialności za czyny będące deliktami prawa międzynarodowego, wskazać różnice pomiędzy odpowiedzialnością osób fizycznych i państw, a także zrozumieć zasady funkcjonowania międzynarodowych trybunałów karnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 proc. oceny końcowej, na którą składa się również w 50 proc. ocena z prezentacji wybranych przez studenta zagadnień międzynarodowego prawa karnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.