Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykonanie umowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S006 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykonanie umowy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo umów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest częścią całorocznego bloku pt. "Prawo umów". Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązań, znajomość podstawowych zasad, instytucji i pojęć prawa prywatnego. Z uwagi na porównawczy charakter zajęć, istotna będzie znajomość języków obcych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje całe "życie" zobowiązania kontraktowego, od chwili narodzin, aż do jego wygaśnięcia, jednostronnego wypowiedzenia lub zgodnego rozwiązania przez strony. Omawiane są zagadnienia wykładni, treść istotnych postanowień (klauzul) umownych, zasady należytego wykonania zobowiązania umownego. Prawo polskie omawiane jest na tle obcych, krajowych systemów prawnych oraz norm jednolitego prawa, a zwłaszcza Dyrektyw europejskich, Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prawa modelowego: Projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL).

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia wykładni umów (rodzaje, sposoby, reguły) oraz treści istotnych postanowień umownych, przede wszystkim pozwalających na przypisanie umowie cech określonego typu zobowiązania kontraktowego. W zakresie wykonania umowy omawiane są wszystkie, kodeksowe zasady postępowania zmierzające do prawidłowego i kompletnego wykonania zobowiązania, takich, jak czas, miejsce spełnienia świadczenia, wymagalność, świadczenie częściowe, rodzaje świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń pieniężnych, prawo zatrzymania, itd. Omawiane są także sposoby wygaśnięcia umowy. Rodzima regulacja kodeksowa przedstawiana jest porównawczo w stosunku do norm jednolitego prawa, a zwłaszcza Dyrektyw europejskich, Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (którą wyróżniono, poświęcając jej postanowieniom odrębną część zajęć) oraz prawa modelowego: Projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT.

Literatura:

Podręczniki, komentarze i systemy rekomendowane w bloku "Prawo umów".

M. Łolik, Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia, Warszawa 2014;

R. Strugała, Wykładnia umów Standardowe klauzule umowne, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Uczestnicy wykładu mają zapoznać się z procedurami interpretacji i wykonywania umów stosowanymi w polskim i międzynarodowym obrocie handlowym, zdobyć wiedzę na temat podstawowych reguł kształtujących jego wykonywanie i umarzanie. Z uwagi na charakter prowadzonych zajęć (w formie wykładu), zadaniem studentów jest samodzielne przygotowanie się do dyskusji na uzgodniony wcześniej temat. Sprawdzana jest zdolność poprawnego myślenia, wnioskowania i opisywania prezentowanych zagadnień, rozpoznanie umiejętności poprawnej analizy prawniczej. Ważne dla oceny jest także sposób wypowiedzi, umiejętność pracy w grupie, efektywne wykorzystanie czasu przyznanego na wypowiedź). Obok wiedzy i umiejętności warsztatowych ważne są zdolności retoryczne, wysokie kompetencje językowe, duży zasób słownictwa prawniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci, którzy będą regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach uzyskują zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie ujawnionych umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi, sposobu prezentacji zagadnień, warsztatu językowego i prawnego, erudycji i elokwencji. Inni uczestnicy konwersatorium uzyskują zaliczenia na podstawie przedstawionej zaliczeniowej pracy pisemnej (do jednego arkusza) na wybrany przez siebie i zaakceptowany przez prowadzącego temat, albo w drodze zaliczenia ustnego. W ich przypadku oceniane będą umiejętności właściwego formułowania myśli w formie pisemnej, prawidłowa technika pisania pracy (tytuły, podtytuły, punkty, przypisy, bibliografia), styl, język, składnia, wykorzystanie źródeł.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.