Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiar sprawiedliwości: perspektywa antropologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S054
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiar sprawiedliwości: perspektywa antropologiczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych założeń związanych z antropologią prawa i antropologią sprawiedliwości (ich funkcji, rozumieniu i zastosowaniu). Pierwsze spotkania będą służyły przestawieniu koncepcji sprawiedliwości, jej różnym ujęciom i mechanizmom zmierzającym do jej zapewnienia. W dalszej części kursu skoncentrujemy się na krytycznej analizie lektur z zakresu antropologii, socjologii i filozofii prawa oscylujących wokół problematyki wymiaru sprawiedliwości.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia wykładu studenci i studentki biorą udział w dyskusji nad zadanymi lekturami i tekstami źródłowymi poddawanymi analizie w trakcie spotkań. Aktywność w trakcie wykładu oceniana jest pod kątem zdolności do przeprowadzenia krytycznej analizy tekstu, formułowania samodzielnych wniosków i proponowania autorskich rozwiązań natrafianych problemów. Składnikiem oceny jest również udział w ADR moot organizowanym na zakończenie kursu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)