Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbiorowe prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S080
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zbiorowe prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Omówienie znaczenia zbiorowego prawa pracy w kształtowaniu nowoczesnego (elastycznego) stosunku pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ważnym instrumentem w kształtowaniu nowoczesnego (elastycznego) stosunku pracy jest zbiorowe prawo pracy. Autonomiczne rokowania zbiorowe pozwalają na wyważenie interesów stron i stworzenie rozwiązań kompromisowych. Są przy tym wyrazem demokratyzacji stosunków społecznych.

Pełny opis:

Relacje zbiorowe stanowią jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego państwa. Partnerzy społeczni mają możliwość autonomicznego kształtowania warunków zatrudnienia. Państwo zostawia im swobodę działania, zakładając istnienie stanu równowagi między podmiotami reprezentującymi pracę oraz kapitał. Oznacza to swoiste połączenie ochrony i wolności. Dlatego to właśnie zbiorowe prawo pracy jest wyrazem demokratyzacji, a jednocześnie instrumentem tworzenia nowoczesnych stosunków pracy. W ramach wykładu zostaną przedstawione różne aspekty uelastycznienia stosunku pracy przy wykorzystaniu instrumentów zbiorowych. Jednocześnie trzeba pamiętać o kryzysie, jaki relacje zbiorowe przechodzą w Polsce. W ramach zajęć będziemy się zastanawiać nad przyczynami kryzysu oraz sposobami jego przezwyciężenia.

Najważniejsze zagadnienia:

Znaczenie zbiorowego prawa pracy w kształtowaniu nowoczesnego (elastycznego) stosunku pracy

Dialog społeczny jako podstawa ustroju społeczno-gospodarczego państwa

Partnerzy społeczni

Zakładowa organizacja związkowa

Formy prowadzenia dialogu społecznego

Rokowania zbiorowe

Spory zbiorowe

Porozumienia zbiorowe

Zaangażowanie pracowników w sprawy przedsiębiorstwa (zakładu pracy)

Instrumenty antykryzysowe

Literatura:

Zbiorowe prawo zatrudnienia, red. J. Stelina, J. Szmit, Warszawa 2018

Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, red. Z. Hajn, M. Kurzynoga, Warszawa 2017

Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013

M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010

M. Gładoch, Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Warszawa 2014

A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015

M. Latos-Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013

Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010

K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2019

Z. Salwa, Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 2002

W. Szubert, Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960

J. Wratny, W stronę koncepcji jednolitego porozumienia zakładowego, PiZS 1999, nr /11

A.M. Świątkowski, Kwartet Laval w prawie pracy, PiP 2010, nr /12

M. Seweryński, Polish Labour Law from Communism to Democracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat znaczenia relacji zbiorowych w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego. Znajomość instytucji zbiorowego prawa pracy, które pozwalają uelastycznić stosunek pracy. Poznanie specyfiki funkcjonowania przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu. Zakres pytań odpowiadający przedmiotowi wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)