Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoda i jej naprawienie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S136 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Szkoda i jej naprawienie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia związane z pojęciem szkody i naprawienia szkody w prawie cywilnym i stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach wykładu z prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie zagadnień związanych ze szkodą na mieniu i naprawieniem szkody. Na zajęciach przedstawione zostaną rozbieżności w wykładni przepisów i stosowaniu poszczególnych instytucji prawa cywilnego i obserwowane kierunki rozwoju tej gałęzi prawa z uwzględnieniem najnowszej doktryny i orzecznictwa, jak również kontekstu prawnoporównawczego i zjawiska europeizacji prawa zobowiązań.

Pełny opis:

1. Szkoda jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda prawnie relewantna. Rodzaje szkody

2. Szkoda majątkowa i niemajątkowa. Szkoda na mieniu i szkoda na osobie

3. Postaci szkody. Straty i utracone korzyści

4. Poszczególne rodzaje szkody majątkowej

5. Dodatni i ujemny interes umowny

6. Związek przyczynowy

7. Ustalenie rozmiaru szkody. Szkoda przyszła. Kwestie dowodowe

8. Compensatio lucri cum damno

9. Sposoby naprawienia szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego. Naprawienie szkody w pieniądzu

10. Wyrok odszkodowawczy. Przyczynienie poszkodowanego

11. Ustawowe modyfikacje zasady pełnego odszkodowania

12. Umowne odstępstwa od zasady pełnego odszkodowania

13. Naprawienie szkody niemajątkowej

14. Problematyka szkody i jej naprawienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju

Literatura:

M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański) Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6 (red. tomu A. Olejniczak), Warszawa 2018

wybrane pozycje dodatkowe

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014

A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975

P. Konik, Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2019

K. Kryla-Cudna, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Warszawa 2018

A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, potrafi zidentyfikować problemy związane z pojęciem szkody i jej naprawienia i wskazać możliwe kierunki wykładni, zna najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa z omawianej tematyki, jak również posiada wiedzę o rozwiązaniach przyjętych w zagranicznych systemach prawa cywilnego i projektach praw modelowych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.