Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje w sporach prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S168 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Mediacje w sporach prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, procedury cywilnej, procedury karnej, a także przynajmniej bierna znajomość j. angielskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Mediacja stanowi ważną metodę rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym. Z punku widzenia przyszłych zawodów prawniczych poznanie tej metody jest bardzo istotne, gdyż mediacja i inne ADR są obecnie ważnym elementem praktyki prawnej, a ich znaczenie stopniowo wzrasta. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi, teoretycznymi i praktycznym związanym z prowadzeniem alternatywnej w stosunku do postępowań sądowych, metody rozwiązywania sporów prawnych, jaką jest mediacją.

Zajęcia będą miały interaktywną formę polegająca na prowadzeniu warsztatu, dyskusji, pracy w grupach, odgrywania ról w mediacji i negocjacji i omawiania filmów.

Pełny opis:

Mediacja stanowi ważną metodę rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym. Z punku widzenia przyszłych zawodów prawniczych poznanie tej metody jest bardzo istotne, gdyż mediacja jest obecnie ważnym elementem praktyki prawnej, a jej znaczenie stopniowo wzrasta. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi, teoretycznymi i praktycznym związanym z prowadzeniem alternatywnych w stosunku do postępowań sądowych, metod rozwiązywania sporów prawnych, a w szczególności z mediacją. Mediacja jest definiowana jako wspomagana negocjacja dlatego w czasie zajęć przedstawione zostaną podstawowe różnice między negocjacjami a mediacją, strategie negocjacyjne, w tym strategia pozycyjna i oparta na interesach, a także bariery w dojściu do porozumienia w negocjacjach i mediacjach. Zajęcia poświęcone będą także analizie źródeł i zdiagnozowania konfliktów prawnych, metodom efektywnego komunikowania się i zastosowania mediacji w różnych sporach prawnych.

Zajęcia będą miały interaktywną formę polegająca na prowadzaniu dyskusji, pracy w grupach, odgrywania ról w mediacji, omawiania filmów. Z tego względu studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wskazana jest wiedza studentów w zakresie prawa i procedury cywilnej, prawa rodzinnego, prawa i procedury karnej). Ponadto ze względu na to, że niektóre materiały edukacyjne i szkoleniowe (filmy) są przygotowane w j. angielskim wskazania jest przynajmniej bierna znajomość tego języka.

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Pojęcie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Zastosowanie mediacji w sporach prawnych

Mediacja na tle postępowań sądowych i arbitrażowych

Podstawy prawne mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, akademickich w polskim systemie prawnym

Konflikty w sporach prawnych – pojęcie, przyczyny, bariery w rozwiązywaniu konfliktów, sposoby radzenia sobie z konfliktami

Strategie negocjacyjne w mediacji

Sposoby efektywnego komunikowania się

Mediacja -etapy, zasady mediacji, rodzaje mediacji, skutki prawne mediacji

Rola prawa i prawników w mediacjach

Umowa o mediacje i umowa mediacyjna – charakter prawny

Literatura:

Literatura wymagana:

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, wyd. III Warszawa 2018;

Rozdziały: Wprowadzenie; Konflikt; Komunikacja; Etapy Mediacji; Rola prawników w mediacji;

Literatura zalecana:

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Ma wiedzę prawną na mediacji

Zna praktyczne aspekty stosowania i prowadzenia mediacji

Zna różnice pomiędzy negocjacjami, mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego

Posiada umiejętność analizy konfliktów prawnych

Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i współpracy

Ma zdolność analizowania trudnych sytuacji prawnych, w których znajdują się klienci

Zna i rozumie przebieg mediacji, podstawowe zasady mediacji, role mediatora

Rozumie rolę prawników w rozwiązywaniu sporów prawnych

Ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane obecności w czasie zajęć. Dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności

Aktywność w czasie zajęć - 35%

Praca pisemna w trakcie semestru - komentarz do mediacji (negocjacji), w których studenci partycypują - 15%

Zaliczenie końcowe w formie pisemnego testu - 50%

Praktyki zawodowe:

Możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.