Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do polskiego prawa rzeczowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S185
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polskiego prawa rzeczowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo cywilne w polskiej tradycji prawnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

I. Pojęcie prawa rzeczowego w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym; natura prawna podmiotowego prawa rzeczowego; zasady i założenia prawa rzeczowego;

II. Polskie prawo rzeczowe doby Średniowiecza; wpływ prawa rzymskiego na instytucje prawa polskiego;

III. Polskie prawo rzeczowe w epoce nowożytnej;

IV. Prawo rzeczowe na ziemiach polskich w czasie zaborów.

V. Prawo rzeczowe w II RP; projekty polskiego prawa rzeczowego;

VI. Prawo rzeczowe w Polsce 1944-1989

VII. Współczesne polskie prawo rzeczowe; wpływ dawnych rozwiązań prawnych na obecne; ocena stanu prawnego; potrzeby obrotu prawnego; projekty zmian w polskim prawie rzeczowym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć, założeń i zasad prawa rzeczowego, a następnie, na tym tle, ewolucji konstrukcji oraz funkcji poszczególnych instytucji polskiego prawa rzeczowego, zgodnie z zamieszczonym spisem tematów. Omówieniu poszczególnych tematów towarzyszy samodzielna praca studentów, polegająca na przygotowaniu się do zajęć, a także w postaci indywidualnych wystąpień na zajęciach.

Literatura:

Bojarski W., Emfiteuza według prawa rzymskiego, Toruń 1970

Bojarski W., Zarys pojustyniańskich dziejów emfiteuzy, ZN UMK 1972, z. 52

Brodowska H., Spory serwitutowe chłopów z obszarnikami w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, KH 1956, z. 4-5

Burian B., Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, treść i forma, Acta UWr., Prawo 2004, z. 289

Chojnowski W., Akcja petytoryjna o prawo posiadania, PN 1947, t. I, z. 4

Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952

Czachórski W., Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, NP 1957, z. 5

Czachórski W., Rei vindicatio według obowiązującego prawa polskiego, cz. II, NP 1960, z. 4

Czachórski W., Skutki posiadania i jego ochrona według obowiązującego prawa cywilnego, NP 1957, z. 6

Czarnecki R., Służebności gruntowe na tle prawa rzeczowego z 1946 r. oraz projektu kodeksu cywilnego, Palestra 1962, z. 6

Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911

Domański L., O prawie własności nieruchomości hypotekowanych, Warszawa 1931

Drozd E., Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990

Drozd E., Podział do korzystania nieruchomości wspólnej [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, ofiarowane R. Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork [s. a.]

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974

Dutkiewicz W., Prawa cywilne jakie w Polsce od roku 1347 do wprowadzenia Kodeksu Napoleona obowiązywały, Warszawa 1869

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1969

Gandor K., Prawa podmiotwe tymczasowe (ekspektatywy), Ossolineum 1968

Gargas Z., Prawo do drogi z konieczności, Lwów 1898

Godek S., Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej, CPH 2002, z. 1

Gołba Z., Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Warszawa 2011

Goronowicz I., Wykład o serwitutach, Aleksandria 1904

Górecki J., Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, Wrocław 1950

Górski W., Przeniesienie własności w nowym prawie rzeczowym, Szczecin 1948/1949

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989

Grzybowski S., Ritterman S., [w:] Materiały dyskusyjne do Projektu Kodeksu Cywilnego PRL. Materiały Sesji Naukowej 8. XII 1954 r., Warszawa 1954

Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963

Janeczko E., Zasiedzenie, wyd. 3, Warszawa 2003

Jaworski L. W., Nauka o służebnościach według prawa austriackiego, Kraków 1892

Katner W. J., Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982

Katner W. J., Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1995

Kępiński M., Przeniesienie własności nieruchomości rolnych, Poznań 1970

Kocon W., Droga konieczna, Warszawa 1977

Kopff A., Charakter prawny wieczystego użytkowania, SC 1967, t. IX

Krzywicki L., Serwituty w roku 1912, Warszawa 1918

Kubas A., Budowa na cudzym gruncie, Warszawa 1972

Kunicki A., Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969

Kunicki A., Elementy romańskie i germańskie w konstrukcji posiadania według kodeksu cywilnego, SP 1970, z. 26-27

Kunicki A., Exceptio iuris w procesie posesoryjnym, RPEiS 1974, z. 3

Kunicki A., O potrzebie ochrony publicjańskiej w prawie polskim, PiP 1961, z. 12

Kunicki A., Titulus i modus acquirendi dominii w projekcie k.c. z 1962 r., [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Przybyłowskiego, red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek, Kraków-Warszawa 1964

Kunicki A., Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964

Litauer J. J., Nowe służebności w naszym prawie cywilnym, Warszawa 1914

Madeyski S., Zarys nauki o posiadaniu jako podstawa do wykładu powszechnego prawa prywatnego, Kraków 1887

Marowski J., Problematyka prawna użytkowania gruntów rolnych, Warszawa 1959

Sondel J., O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Acta Universitatis Lodziensis 1986, Folia Iuridica 21

Mikosz R., Prewencyjna ochrona praw rzeczowych, Katowice 1991

Moszyński R., Zasiedzenie i rozgraniczenie, Warszawa 1959

Nowacki J., Non facere jako przedmiot stosunku prawnego, ZNUŁ 1963, Seria I, z. 31

Nowacki J., Przyczynek do uzasadnienia analogii (na przykładzie prawa rzeczowego), PiP 1965, z. 5-6

Nowakowski Z. K., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980

Ohanowicz A., Współwłasność w prawie prywatnym austriackim, Lwów 1916

Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962

Paczkowski R., Prawo zabudowy jako grunt, Poznań 1932

Paczkowski R., Renta pieniężna w postaci ciężaru realnego i długu rentowego, Poznań 1936

Pańko W., Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z. 230, Katowice 1978

Stankiewicz Z., Sprawa serwitutów w reformach Wielopolskiego 1861-1862, KH 1962, z. 4

Stankiewicz Z., Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, PH 1962, z. 2

Stankiewicz Z., Z problematyki badań nad realizacją przepisów o serwitutach, [w:] Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego, red. H. Brodowska, Łódź 1966

Steinberg W., Prawo sąsiedzkie, Kraków 1933

Stelmachowski A., Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958

Stelmachowski A., Zagadnienie ciężarów realnych i dożywocia na tle prac kodyfikacyjnych, NP 1951, z. 7-8

Szer S., Ciężary realne według polskiego prawa rzeczowego, PiP 1947, z. 9

Szer S., Nowe prawo rzeczowe, DPP 1947, z. 5

Szer S., Użytkowanie gruntów państwowych, Warszawa 1962

Szymańska H., Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, CPH 1961, t. XIII

Till E., Prawo prywatne austriackie. Prawo rzeczowe, t. II, 2. wyd., Lwów 1892

Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2006

Wasilkowski J., Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957

Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963

Waśkowski E., Ochrona posiadania podług projektu prawa rzeczowego, Odbitka z zeszytu jubileuszowego Głosu Prawa ku czci Prof. M. Allerhanda, Lwów 1938

Wechsler W., Titulus i modus aquirendi w odniesieniu do własności rzeczy wedle projektu prawa rzeczowego, Głos Prawa 1939, z. 3-5

Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970

Witczak H., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, Warszawa 2005

Wodzicki K., Własność a służebnictwa w Galicji, Kraków 1867

Wołowski J. K., Kurs kodeksu cywilnego, t. II, Warszawa 1868

Woźniak C., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 2006

Wójcik S., Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Kraków 1965

Wróblewski S., Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899

Wróblewski S., Powszechny austriacki kodeks cywilny, cz. I (§§1 - 937), Kraków 1914

Wróblewski S., Zarys wykładu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe, Kraków 1919

Załęski A., Rozwój historyczny służebności pastwiskowych i leśnych w Królestwie Polskim w związku z położeniem osobistym i majątkowym ludności wiejskiej, Biblioteka Umiejętności Prawnych, Warszawa 1880, z. 42-44

Zielonacki J., Nauka o posiadaniu i zasiedzeniu własności według prawa rzymskiego, Lwów 1862

Zielonacki J., Pandekta, cz. 1, Kraków 1870

Zoll F., Istota i rodzaje praw rzeczowych, PN 1936, z. 9

Zoll F., Pandekta. Nauka rzymskiego prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. II, 2. wyd., Kraków 1913

Zoll F., Petytoryjna ochrona posiadania prawnego, PN 1947, t. II, z. 7-8

Zoll F., Posiadanie w przyszłym kodeksie cywilnym polskim, RPEiS 1930, z. 1

Zoll F., Posiadanie według prawa cywilno-austriackiego w zarysie, Lwów 1902

Zoll F., Prawa rzeczowe na ziemiach polskich, cz. I, Warszawa-Kraków (1920)

Zoll F., Prawo cywilne. Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne, t. II, wyd. 3, Poznań 1931

Zoll F., Rzymskie prawo prywatne (Pandekta). Prawo rzeczowe, t. III A, wyd. 4, Warszawa-Kraków 1920

Zoll F., Przyczynek do nauki o tzw. służebnościach nieprawidłowych, [w:] Księga pamiątkowa wydana w setną rocznicę ogłoszenia Kodeksu cywilnego z dnia 1. czerwca 1811 r., red. E. Till, Lwów 1911

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zdefiniowanie zasad oraz podstawowych pojęć z zakresu prawa rzeczowego;

2. znajomość podstawowych źródeł polskiego prawa rzeczowego;

3. zrozumienie genezy, konstrukcji oraz funkcji instytucji polskiego prawa rzeczowego;

Umiejętność:

1. wyjaśnianie genezy, konstrukcji oraz funkcji instytucji polskiego prawa rzeczowego;

2. analiza źródeł polskiego prawa rzeczowego;

3. umiejętność porównywania dawnych regulacji polskiego prawa rzeczowego ze współcześnie obowiązującymi i wyciąganie wniosków w zakresie wykładni prawa;

Postawy:

1. postrzeganie zależności konstrukcyjnych i funkcjonalnych między dawnymi a współczesnymi regulacjami polskiego prawa rzeczowego;

2. krytyczne odnoszenie się do regulacji oraz funkcji konkretnych instytucji polskiego prawa rzeczowego;

3. zrozumienie ewolucji pojęć, instytucji oraz konstrukcji prawnych polskiego prawa rzeczowego na tle założeń oraz zasad ogólnego prawa rzeczowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)