Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie społeczne Koscioła a europejskie instytucje prawne i ustrojowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S194 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauczanie społeczne Koscioła a europejskie instytucje prawne i ustrojowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Europejska kultura prawna a tradycje myśli społecznej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma w systematyczny sposób zaprezentować nauczanie społeczne Kościoła pokazując jego relację do nowoczesnych instytucji ustrojowych i prawnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie podstawowych treści z zakresu nauczania społecznego Kościoła katolickiego oraz ich doniosłości w kształtowaniu zachodniej kultury prawnej. Poza wyjaśnieniem samych racji istnienia magisterium społecznego i prezentacją jego historycznego rozwoju, wykład w pogłębiony sposób prezentuje kluczowe dla zachodniej kultury prawnej kategorie, takie jak: dobro wspólne, wolność, równość, własność, solidarność. Jednocześnie, pokazane zostaną różnice w sposobie pojmowania władzy politycznej na gruncie magisterium Kościoła i nowoczesnej kultury intelektualnej. Zagadnienia te pozwolą lepiej rozumieć, manifestujące się współcześnie, napięcia między dominującymi tendencjami kulturowymi oraz magisterium Kościoła. Wykład zakłada również aktywny udział studentów w postaci dialogu z prowadzącym.

Pełny opis:

1. Katolicka Nauka Społeczna: natura, cel i funkcja magisterium w kwestiach społecznych?

2. Człowiek i społeczeństwo: chrześcijańska antropologia, jej biblijne i filozoficzne uwarunkowania, jej relacje z nowoczesnymi sposobami pojmowania człowieka.

3. Zasady 'dobra wspólnego' i 'solidarności': ich antropologiczna proweniencja i sposób w jaki pojęcia te recypowały nowoczesne rozwiązania ustrojowe.

4. Władza w świetle magisterium Kościoła. Jej pochodzenie, natura, przeznaczenie i granice. Relacja między pojmowaniem władzy na gruncie magisterium i na gruncie nowoczesnej kultury intelektualnej.

5. Wolność w magisterium Kościoła: relacja między ujęciami schyłku XIX i schyłku XX wieku oraz stosunek do nowoczesnego pojmowania wolności.

5. O używaniu rzeczy: własność w nauczaniu kościoła w kontekście nowoczesnej jej konceptualizacji.

6. Nauczanie Leona XIII wobec wyzwań społeczeństwa industrialnego i nowoczesnej kultury intelektualnej.

7. Jubileuszowe encykliki inspirowane przez Rerum novarum.

8. Inne wypowiedzi magisterium społecznego oraz nowe perspektywy wytyczone przez Populorum progresio.

9. Równość - demokracja i chrześcijańska demokracja w nauczaniu Kościoła.

12. Państwo i jego ustrój, zasada pomocniczości i różne jej sposoby pojmowania.

13. Kwestia ekologiczna na gruncie nauczania społecznego Kościoła.

14. Inne problemy aktualne.

Literatura:

wybory tekstów na zajęcia dostępne pod adresem www.chomikuj.pl/kns

Notatki z zajęć (!)

Dla chętnych:

1. Encykliki papieskie, inne dokumenty Kościoła.

2. J. MAJKA, Katolicka Nauka Społeczna. Warszawa 1988.

4. Rada iustitia et pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

5. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Student, który uzyskał zaliczenie z tego przedmiotu:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat nauczania społecznego Kościoła Katolickiego, jego uwarunkowań teologicznych i filozoficznych, historycznego rozwoju, relacji z różnymi ideologiami społeczno-politycznymi.

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych i historycznych (doktryny polityczno-prawne i ich historia);

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze problemów społecznych ich ideowych uwarunkowaniach oraz roli nauk prawnych w ich regulowaniu;

-ma pogłębioną wiedzę o roli nauczania społecznego Kościoła dla określonych konstrukcji prawniczych, które może w ten sposób lepiej rozumieć dostrzegając wewnętrzne powiązania poszczególnych elementów systemu prawnego dostrzegając też paralele i zależności z prawem unijnym;

- lepiej rozumie terminologię prawną i konstrukcje inspirowane nauczaniem społecznym Kościoła również te, które regulują system władzy w Polsce (zas. dobra wspólnego, pomocniczości itp);

- potrafi określić sposób postrzegania określonych zagadnień społecznych z perspektywy nauczania społecznego Kościoła oraz głębsze przyczyny zajmowania takiego stanowiska.

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, zwłaszcza problematyką wiary i religijnością społeczeństwa;

- zdobyta wiedza pozwala mu lepiej rozumieć dylematy prawne i społeczne oraz sprawy niejednoznaczne i ułatwia samodzielne identyfikowanie możliwych rozwiązań przy uwzględnieniu obowiązujących norm etycznych;

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie zarówno poszczególne regulacje jak i metody regulacji życia społecznego;

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- rozumie znaczenie norm etycznych w wykonywaniu swoich zadań zawodowych;

- potrafi przewidywać skutki społeczne swoich działań uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne projektów społecznych;

- jest elastyczny w postrzeganiu rzeczywistości i potrafi ze zrozumieniem odnosić się do innych postaw.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu sprawdzającego wiadomości objęte treścią wykładu. Test ma postać wyświetlanych (slajdy ppp) twierdzeń z podstawowymi informacjami z zakresu nauczania społecznego Kościoła, które omawiane były podczas wykładów. Student musi uzupełnić brakujące w tych zdaniach wyrazy i związki frazeologiczne, które student zapisuje w czasie wyświetlania konkretnego slajdu.

Do zaliczenia uprawnia zdobycie połowy punktów. W przypadku 3 nieobecności próg zaliczalności poniesiony zostaje do standardowego poziomu 60% zaś każda kolejna nieobecność oznacza karne odjęcie jednego punktu od uzyskanych z testu. Powód nieobecności, poza sytuacjami całkowicie (!) wyjątkowymi, jest nieistotny (proszę nie przynosić zwolnień lekarskich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.