Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S229 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kontraktów publicznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są koncesji jako formie realizacji zadań publicznych opartej na umowie zawieranej po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Stosownie do tego syntetycznego ujęcia omawia się zarówno koncesję na tle innych form powierzania realizacji zadań publicznych, w szczególności jako formę partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo, istotne postanowienia umowy koncesji jako umowy nazwanej oraz przepisy prawa unijnego i krajowego rządzące procedurą wyboru koncesjonariusza.

Pełny opis:

1. Geneza koncesji; rozwój koncesji jako instytucji francuskiego prawa usług publicznych; koncesja w orzecznictwie Conseil d'État.

2. Kształtowanie się koncepcji koncesji w orzecznictwie TSUE; pojęcie i formy wynagrodzenia w unijnym prawie zamówień.

3. Koncesja jako forma powierzania realizacji zadań publicznych; prawna koncepcja zadania publicznego; koncesja a zamówienie publiczne; koncesja a partnerstwo publiczno-prywatne sensu stricto.

4. Strony umowy koncesji; istotne postanowiania umowy koncesji.

5. Zasady i przebieg postępowania o zawarcie umowy koncesji - podstawowe różnice w stosunku do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; środki ochrony prawnej.

6. Dopuszczalność zmian umowy koncesji; przesłanki unieważnienia umowy koncesji.

7. Naruszenia dyscypliny finansów publlicznych w zakresie koncesji.

Literatura:

N. Miranda, Concession Agreements: From Private Contract to Public Policy, Yale Law Journal;

EU Public Procurement Law. Brussels Comentary;

komentarze do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;

podawane na zajęciach orzeczenia TSUE oraz dokumenty opracowane przez Komisję Europejską.

Efekty uczenia się:

Student rozumie koncepcję koncesji w prawie unijnym, wskazuje różnice między koncesją a zamóieniem publicznym i partnerstwem publiczno-prywatnym sensu stricto.

Student wskazuje i rozumie istotne postanowienia umowy koncesji.

Student zna zasady i etapy postępowania o zawarcie koncesji oraz potrafi wskazać zasadnicze różnice w stosunku do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Student potrafi wskazać i zinterpretować nieprawidłowości prowadzące do unieważnienia umowy koncesji oraz nieprawidłowości stanowiące naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dobra - obecność na wszystkich zajęciach; ocena bardzo dobra - zadowalający wynik końcowego egzaminu (dla chętnych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.