Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do aksjologii polskiego systemu prawnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S233 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do aksjologii polskiego systemu prawnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Aksjologia prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład ma wyjaśnić studentowi pojęcia aksjologii i aksjologii prawa oraz ich relację z etyką. Pozwoli to lepiej rozumieć funkcję argumentacji prawnej opartej na wartościach. Jednocześnie, wykład ma pomóc w samodzielnym operowaniu tego typu argumentacją poprzez wyjaśnienie filozoficznego rodowodu poszczególnych kategorii konstytucyjnych, co z kolei pozwoli na lepsze zrozumienie ich tożsamości normatywnej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

I. Aksjologia i aksjologia prawa. Co mamy na myśli mówiąc o wartościach na gruncie prawa?

II. Jaka jest funkcja "wartości" na gruncie współczesnej kultury prawnej.

III. Podstawowe kategorie aksjologiczne polskiego konstytucjonalizmu:

1. Godność człowieka i dwa sposoby jej rozumienia,

2. Dobro wspólne,

3. Suwerenność ludu,

4. Państwo prawne,

5. Trójpodział władz,

6. Legalizm działań państwa,

7. Prawa człowieka 1 – prawa człowieka jako prawa podmiotowe. O znaczeniu i wieloznaczności tych pojęć i jego zależności od kategorii stosunku prawnego - różnorodność stosunków prawnych a różnorodność praw podmiotowych.

8. Prawo podmiotowe 2 – prawno-naturalny czy pozytywistyczny charakter praw człowieka?

9. Prawo podmiotowe 3 – o pojmowaniu praw podmiotowych. Między teoriami woli i interesu a prawami jako zasadami konstytucyjnymi.

10. Prawa podmiotowe – prawa ludzkie, czy nie tylko ludzkie?

12. Własność prywatna jako podstawa ładu społecznego – historia pewnej idei.

Literatura:

Podstawą nauki do zaliczenia będą notatki z wykładu i fragmenty tekstów źródłowych (normatywnych i doktrynalnych), które będą omawiane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu:

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych oraz prawniczych dyscyplin historycznych i socjologicznych,

- zna i rozumie terminologię, którą operuje polska Konstytucja będąc świadomym jej filozoficznego rodowodu,

- ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych,

- ma pogłębioną wiedzę o filozoficznych źródłach kluczowych kategorii polskiego prawa konstytucyjnego oraz głównych zasadach poszczególnych gałęzi prawa,

- ma pogłębioną wiedzę o systemie władzy w Polsce, doktrynalnych źródłach sposobu zorganizowania go i relacji zachodzących w jego obrębie, ze szczególnym uwzględnieniem władzy ustawodawczej i sądowniczej,

- rozumie ideowe uwarunkowania zmian zachodzących w prawie,

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu sprawdzającego wiadomości objęte treścią wykładu. Test ma postać wyświetlanych (slajdy ppp) twierdzeń z podstawowymi informacjami z zakresu objętego wykładem. Należy uzupełnić brakujące w tych zdaniach wyrazy i związki frazeologiczne, które student zapisuje na kartce w czasie wyświetlania konkretnego slajdu.

Do zaliczenia uprawnia zdobycie połowy punktów. W przypadku 3 nieobecności próg zaliczalności poniesiony zostaje do standardowego poziomu 60% zaś każda kolejna nieobecność oznacza karne odjęcie jednego punktu od uzyskanych z testu. Powód nieobecności, poza sytuacjami całkowicie (!) wyjątkowymi, jest nieistotny (proszę nie przynosić zwolnień lekarskich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.