Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia liberalno - demokratycznego ładu ustrojowego i jego krytyka w pierwszej połowie XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S237 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Aksjologia liberalno - demokratycznego ładu ustrojowego i jego krytyka w pierwszej połowie XX w.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Aksjologia prawa
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Współcześnie obserwujemy wyraźny kryzys liberalno-demokratycznego modelu ustrojowego w naszym kręgu kulturowym, który jest skutkiem kryzysu aksjologii leżącej u jego podstaw. Analogiczne zjawiska można było obserwować już pod koniec XIX w. i w pierwszej połowie wieku XX. Przybliżenie tej historycznej problematyki pozwoli lepiej zrozumieć wyzwania, jakich na gruncie aksjologii unormowań prawnych doświadczamy współcześnie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dokonuje systematycznej prezentacji kanonu liberalno-demokratycznej aksjologii początków XX stulecia oraz sposób, w jaki to stanowisko aksjologiczne było oceniane przez inne nurty ideowe.

Pełny opis:

Aksjologia liberalno-demokratycznego ładu ustrojowego

i jego krytyka w pierwszej połowie XX wieku

1. Zasady ideowe liberalizmu demokratycznego. Geneza i miejsce tej ideologii w dziejach myśli liberalnej i demokratycznej. Proces formowania podstawowych założeń tych myśli i ich antecedencje.

2. Krytyka myśli demokratycznej do 1914 r.

3. Krytyka myśli liberalnej do 1914 r.

4. Pierwsza wojna światowa jako pierwsza z dwóch zasadniczych cenzur w XX-wiecznych dziejach myśli liberalno-demokratycznej i jej konsekwencje.

5. Lewica – rewolucyjna i reformistyczna wobec liberalizmu demokratycznego.

6. Liberalizm demokratyczny w ujęciu konserwatystów.

7. Liberalizm demokratyczny w ocenie katolickiej nauki społecznej.

8. Stanowisko państw autorytarnych międzywojennej Europy wobec liberalizmu i demokracji.

9. Obraz liberalizmu demokratycznego w ujęciu ideologów i polityków faszystowskich Włoch i hitlerowskich Niemiec.

10. Ocena liberalizmu demokratycznego w myśli politycznej ugrupowań nacjonalistycznych.

11. Liberalizm demokratyczny jako obiekt krytyki innych odmian myśli liberalnej w międzywojennej Europie.

12. Koniec II wojny światowej jako druga zasadnicza cenzura w XX wiecznych dziejach myśli liberalno-demokratycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa (w partiach wskazanych podczas wykładu):

1. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, R IV s. 7, R V s. 3-8, R VII-R XI, s. 4

2. B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX, XX w. Liberalizm, Warszawa 1978 r.

3. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX, Warszawa 2000 r.

4. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa, 2017 r. R II3, R VI

Lektury uzupełniające:

1. J. J. Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarnej Europy Zachodniej, Warszawa 2012 r.

2. Grott (red.) Rózne oblicza nacjonalizmów. Polityka-Religia-Etos, Kraków 2010 r.

3. K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii), Kraków 2000 r.

4. R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008 r.

5. E. Rudziński (red.), Idea demokracji w tradycji myśli socjalistycznej, Warszawa 1974 r.

6. M. Zmierczak, Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1988 r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zrozumienie aksjologii liberalizmu i demokracji oraz procesu formowania ideologii liberalizmu demokratycznego w historii myśli politycznej.

2. Pogłębienie znajomości historii państwa i prawa w pierwszej połowie XX wieku na przykładzie państw demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych.

3. Uzupełnienie wiedzy z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Możliwość zrozumienia dawnych i współczesnych debat politycznych dotyczących kwestii ustrojowych i organizacji systemu politycznego w państwach demokratycznych.

2. Rozpoznanie poszczególnych odmian i mutacji myśli liberalnej i demokratycznej w jej dziejach w euroatlantyckim kręgu kulturowym.

POSTAWY

1. Zdobycie wiedzy co do argumentacji stosowanych w debacie politycznej oraz zrozumienie i wykorzystanie odpowiednio dobranych przesłanek aksjologicznych pozwalających na zastosowanie właściwych argumentów w trakcie dyskursu.

Metody i kryteria oceniania:

• Test pisemny z krótkimi pytaniami otwartymi dotyczącym tematów wykładu.

• Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.