Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo (nie)sprawiedliwe - zróżnicowanie i nierówność z perspektyw prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S239 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo (nie)sprawiedliwe - zróżnicowanie i nierówność z perspektyw prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o prawie oficjalnym i zjawiskach prawnych widzianych z perspektywy socjologicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki rzeczywistych nierówności wobec prawa, ujawniających się w badaniach społecznych. Tym samym stanowić mają zaproszenie do dyskusji o współczesnej roli prawa i zarówno pozytywnej jak i negatywnej roli w rozwiązywaniu problemów i łagodzeniu napięć społecznych.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest skonfrontowanie wybranych kategorii z zakresu zróżnicowania społecznego z formalną zasadą równości wobec prawa i formalnym zakazem dyskryminacji.

Celem zajęć jest wskazanie przejawów kulturowych zmian w postrzeganiu zakresu równości wobec prawa i dyskusja dotycząca wpływu takich zmian na kształt prawa i jego oceny.

Omówione zostaną: podstawowe ideologie sprawiedliwości; podstawowe pojęcia socjologiczne odnoszące się do równości, nierówności i dyskryminacji; fikcja równości wobec prawa i jej znaczenie dla kultury prawnej Zachodu i społecznych wyobrażeń o sprawiedliwości.

Konwersatoryjny charakter zajęć pozwala studentom na samodzielny wybór zagadnień i problemów szczegółowych, odnoszących się bądź to do formalnego różnicowania adresatów prawa, bądź też do zbiorowości, które traktują swoją pozycję prawną, jako niesprawiedliwą.

W trakcie zajęć formalne regulacje prawne będą konfrontowane z wynikami badań socjologicznych.

Literatura:

1. Henry Brighouse, Sprawiedliwość, Sic!, Warszawa 2007;

2. Zbigniew Cywiński, Zaniechana rewolucja. Rzecz o polskim prawie ostatniej dekady XX wieku, w: [zbior.], Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 75-98;

3. Jean-Poul Fitoussi, Pierre Tosanvallon, Czas nowych nierówności, Kraków 2000 ;

4. Jarosław Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007 (fragmenty);

5. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa, Warszawa 2014 (wybrane hasła dotyczące nierówności, dyskryminacji i wykluczenia prawnego)

6. Adam Podgórecki, Prawo i sprawiedliwość: główne pojęcia i problemy, w: J. Kurczewski [red.], Prawo w społeczeństwie, Warszawa 1975, s. 485 - 513;

7. Anna Turska (red.), Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Warszawa 2010;

8. Aktualne opinie i diagnozy badawcze.

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii ogólnej związanych ze zjawiskami nierówności a także znajomość głównych teorii sprawiedliwości, zwiększenie wiedzy na temat społecznego usytuowania i społecznego działania prawa, oraz czynników stymulujących i ograniczających skuteczność prawa jako narzędzia egalitaryzacji społecznej.

Z zakresu umiejętności:

nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczną, rozpoznawanie problemów prawnych związanych z nierównością społeczną i problemów społecznych, jakie w tym zakresie generuje prawo; analizowania przyczyn i procesów społecznych prowadzących do ujawniania i podtrzymywania nierówności społecznych a także do ich wykrywania i eliminowania, rozwijanie umiejętność dyskusji, sporządzania krótkich prac pisemnych i publicznych prezentacji.

W zakresie innych kompetencji:

Nabycie umiejętności krytycznego analizowania obecności prawa w życiu społecznym

.

Po zakończeniu zajęć student:

a) odróżnia formalne ujęcia równości od rzeczywistych nierówności;

b) umie opisać podstawowe sfery nierówności prawnych;

c) odróżnia nierówność wobec prawa od dyskryminacji prawnej;

d) potrafi scharakteryzować tradycję prawną jako element kultury;

e) poddaje krytyce te rozwiązania prawne, które prowadzą do rzeczywistej nierówności, bądź też ją podtrzymują;

f) poprawnie opisuje nierówność społeczną jako zjawisko społeczne i kulturowe;

g) umie wskazać na możliwe rozwiązania de lege ferenda, łagodzące dolegliwości wynikające z nierówności społecznych;

h) poprawnie interpretuje wyniki badan sondażowych

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności – 20%;

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 20%;

referat na zajęciach lub praca semestralna – 60%

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.