Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S310 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej z pozwoleniami administracyjnymi właściwymi dla prawa ochrony środowiska oraz zagadnień dotyczących odpowiedzialności za szkodę w środowisku. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, student zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające mu m.in. na identyfikację występujących w obrocie prawnym pozwoleń środowiskowych oraz możliwych reżimów odpowiedzialności za szkodę w środowisku.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są dwóm kategoriom zagadnień o kluczowym znaczeniu z perspektywy prawa ochrony środowiska. Po pierwsze, w ramach zajęć omawiane są pozwolenia administracyjne występujące w prawie środowiska (takie jak pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia odpadowe, pozwolenia wodnoprawne czy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach). W ramach zajęć przedstawiona zostanie m.in. charakterystyka poszczególnych decyzji, podstawy prawne i procedura ich wydawania oraz najczęściej występujące problemy prawne dotyczące każdej z decyzji. Po drugie, przedmiotem zajęć jest problematyka dotycząca odpowiedzialności za szkodę w środowisku, z uwzględnieniem obowiązujących reżimów odpowiedzialności na gruncie przepisów o odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są trzem podstawowym grupom zagadnień, w ramach których omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

I. Pozwolenia administracyjne w prawie ochrony środowiska

- pozwolenia zintegrowane,

- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- pozwolenia odpadowe,

- pozwolenia wodnoprawne,

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

- pojęcie szkody w środowisku,

- rodzaje odpowiedzialności za szkody w środowisku,

- obowiązki naprawienia szkody w środowisku,

- instrumenty alokacji ryzyk (sposoby identyfikacji ryzyk - audyt środowiskowy, sposoby alokacji ryzyk - oświadczenia i zapewnienia w umowach, ubezpieczenia za szkody w środowisku, klauzule modyfikujące zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej).

Literatura:

- J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010,

- A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010,

- B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,

- M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,

- M. Górski, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2008,

- B. Rakoczy, Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warszawa 2008,

- B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkodę w środowisku. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego, Toruń 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- rozróżnia poszczególne pozwolenia środowiskowe (ich specyfikę, zakres przedmiotowy, proces wydania) i rozumie ich znaczenie dla ochrony środowiska,

- identyfikuje kluczowe problemy prawne charakterystyczne dla poszczególnych pozwoleń środowiskowych,

- orientuje się w reżimach odpowiedzialności za szkody w środowisku,

- rozróżnia mechanizmy alokacji ryzyk środowiskowych,

- jest gotowy do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie zajęć studenci obowiązani są zaliczyć test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.