Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czyny nieuczciwej konkurencji - zagadnienia materialnoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S344 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Czyny nieuczciwej konkurencji - zagadnienia materialnoprawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo ochrony konkurencji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim omówienie deliktów nieuczciwej konkurencji wskazanych w ustawie z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.). Kwestie te omawiane są na szerszym tle rozumienia ochrony prawnej konkurencji, które wynikają z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa z 16.02.2007r., Dz.U. z 2017 r., poz.229) i innych ustaw, które traktują o zakazach działalności konkurencyjnej, wprowadzają terminy zakazów konkurencyjnych i klauzule konkurencyjne (np. Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim omówienie deliktów nieuczciwej konkurencji wskazanych w ustawie z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.). Kwestie te omawiane są na szerszym tle rozumienia ochrony prawnej konkurencji, które wynikają z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa z 16.02.2007r., Dz.U. z 2017 r., poz.229) i innych ustaw, które traktują o zakazach działalności konkurencyjnej, wprowadzają terminy zakazów konkurencyjnych i klauzule konkurencyjne (np. Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

Zajęcia obejmują przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Reguluje ona zapobieganie i zwalczanie nieuczciwych działań konkurencyjnych w działalności gospodarczej. Celem jej jest, zgodnie z deklaracja ustawodawcy, ochrona interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów. Popełnić czyn nieuczciwej konkurencji może przedsiębiorca a wyjątkowo tylko inny podmiot, każdorazowo wskazany w ustawie.

Przedmiotem zajęć objęta jest też definicja pojęcia konkurencji. W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie definiuje się tego pojęcia. Nie wymaga też ona istnienia stosunku konkurencji między przedsiębiorcami, którzy dopuszczają się czynu nieuczciwej konkurencji.

Szeroko omawiana jest ogólna definicja czynu nieuczciwej konkurencji zawarta w klauzuli generalnej, a także poszczególne delikty nieuczciwej konkurencji szczegółowo uregulowane i nazwane przez ustawodawcę. Omawiana jest także relacja klauzuli generalnej do przepisów kreujących poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji.

Omawiane są szczegółowo przesłanki kwalifikacji określonych zachowań w obrocie gospodarczym jako deliktów nieuczciwej konkurencji. W szczególności mowa jest o wprowadzających w błąd oznaczeniach przedsiębiorców i przedsiębiorstw, oznaczeniach geograficznych towarów i usług, naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwie produktów, utrudnianiu dostępu do rynku, nieuczciwej lub zakazanej reklamie. Kwestie te omawiane są z uwzględnieniem regulacji unijnych w tym zakresie.

W programie zajęć przewidziane jest również omówienie katalogu roszczeń, jakie przysługują przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, gdy jego interes ekonomiczny został zagrożony lub naruszony.

Wszystkie proponowane tematy są bogato ilustrowane przykładami z orzecznictwa sądowego.

Szczegółowa tematyka zajęć:

1. Wprowadzenie: pojęcie konkurencji w aspekcie wolności i uczciwości konkurencji; pojęcie zagrożenia konkurencji; pojęcie zakazu konkurencji i cechy charakterystyczne prawnej regulacji zakazu konkurencji; pojęcie interesu konkurencyjnego; klauzule konkurencyjne.

2. System ochrony konkurencji. Polskie prawo konkurencji na tle standardów europejskich.

3. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji (klauzula generalna jako podstawa prawna kwalifikacji oznaczonego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji; katalog nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji).

4.5. Ochrona oznaczeń odróżniających (ochrona oznaczeń przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, znaków towarowych).

6. Ochrona oznaczeń geograficznych. Merchandising.

7. Ochrona przed informacjami nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd.

8.9. Prawo do informacji a reklama (reklama wprowadzająca w błąd; reklama porównawcza; reklama sprzeczna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami; reklama ukryta; reklama ingerująca w sferę prywatności).

10.11. Konstrukcja przekazu reklamowego a nośniki reklamy. Reklama internetowa.

12. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu. Dezorganizacja działalności przedsiębiorstwa.

13. Utrudnianie dostępu do rynku.

14. Odpowiedzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji.

15. Zakazy porozumień ograniczających konkurencję (transakcje wyłączne, selektywna dystrybucja, umowy franchisingowe).

Literatura:

M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016;

E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2010;

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008;

M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008;

T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008;

P. Podrecki, Prawo Internetu, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć konwersatoryjnych student powinien wykazać się znajomością przedmiotu w ramach wybranej specjalizacji tj. ochrony prawnej konkurencji w stopniu pozwalającym mu zaliczyć przedmiot. Powinien dobrze orientować się w tekstach aktów normatywnych związanych z przedmiotem, rozumieć podstawowe konstrukcje stosowane w prawie konkurencji, mieć zdolność do ich omówienia i analizy z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy, zrozumienie materiału i umiejętność samodzielnego wnioskowania, aktywność na zajęciach.

Analiza problemowa tekstów prawnych, kazusów, orzecznictwa. Samodzielne przygotowanie zajęć przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Banasiński, Małgorzata Modrzejewska
Prowadzący grup: Małgorzata Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.