Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna gospodarka rynkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S372 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Społeczna gospodarka rynkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu specjalizacyjnego jest zaprezentowanie prawnych oraz ekonomicznych aspektów konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem m.in. koncepcji społecznej gospodarki rynkowej na mapie historii myśli ekonomicznej oraz filozozofii politycznej, realizacja tej zasady na gruncie systemów prawnych wybranych państw współczesnych, jej znaczenie dla systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przykładowych instytucji prawnych stanowiących jej odzwierciedlenie. W trakcie wykładu omówione zostaną obowiązujące wybrane akty normatywne dotyczące szeroko rozumianej działalności gospodarczej oraz orzecznictwo organów władzy sądowniczej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładu prezentującego terminologię i podstawowe zagadnienia teoretyczne, dyskusji (na podstawie lektury wskazanych tekstów) oraz analizy przykładów obrazujących znaczenie ustrojowej zasady społecznej gospodarki rynkowej w praktyce.

Zajęcia skierowane są do studentów prawa, choć - ze względu na interdyscyplinarny charakter tematu - prezentowana treść zawierać będzie zagadnienia z zakresu m.in. prawa, ekonomii, zarządzania, filozofii oraz socjologii.

Zajęcia obejmują omówienie następujących zagadnień tematycznych:

1. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej na tle historii myśli ekonomicznej i społecznej.

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej we współczesnych systemach prawnych - doświadczenia polskie i zagraniczne.

3. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - geneza, znaczenie, orzecznictwo.

4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, a inne ustrojowe zasady gospodarcze.

5. Zasada społecznej gospodarki rynkowej: konsekwencje dla ustawodawcy. Przykłady instytucji prawnych cz. 1.

6. Zasada społecznej gospodarki rynkowej: konsekwencje dla ustawodawcy. Przykłady instytucji prawnych cz. 2.

7. Społeczna gospodarka rynkowa jako argument w procesie stanowienia i stosowania prawa - analiza wybranych materiałów z procesu legislacyjnego i orzecznictwa sądowego.

Literatura:

Rekomendowana literatura:

W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznań 2005

T. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004

S. Partycki (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, Lublin 2000

J. Czech-Rogosz, Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, Katowice 2005

A. Domańska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2001

A. Łabno, Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Warszawa 2015

A. Krzywoń, Ustrój gospodarczy RP, [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga Jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red. M. Zubik, Warszawa 2012

P. Czarnek, Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Lublin 2014

J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009

R. Włodarczyk (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa, 2010

E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, Warszawa 2009

E. Mączyńska, P. Pysz, Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. Ekonomista,

nr 3/2014

K. Kamińska, SGR jako model ładu gospodarczego UE, Economics, nr 4 (25)/2013

M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych,

Warszawa 1998

M. Moszyński, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Toruń 2016

L. Oręziak, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa 2014

Dodatkowa literatura zostanie podana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

-zrozumie znaczenie ustrojowej zasady społecznej gospodarki rynkowej, jej ideowych źródeł i inspiracji oraz konsekwencji dla organów stanowiących i stosujących prawo,

- pozna wybrane pojęcia ekonomiczne i koncepcje modelu gospodarczego państwa,

- zdobędzie wiedzę na temat polskiego orzecznictwa sądowego i administracji publicznej dotyczącego instytucji prawnych normujących obrót gospodarczy,

- udoskonali zdolność posługiwania się argumentami ekonomicznymi w rozumowaniach prawniczych,

- zdobędzie wiedzę na temat ustrojowych zasad gospodarczych obowiązujących w innych niż polski systemach prawnych,

- pogłebi i ugruntuje znajomość wybranych instytucji prawnych z zakresu prawa cywilnego, konsumenckiego, gospodarczego, administracyjnego i daninowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wymóg obecności na zajęciach (maksymalnie trzy nieobecności) + egzamin online w formie testowej/przygotowanie eseju (5-10 stron) na wybrany temat zaakceptowany przez prowadzącego/przedstawienie prezentacji w trakcie zajęć (wymóg spełnienia jednej z trzech wskazanych aktywności).

Aktywność w trakcie zajęć będzie premiowana.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.