Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Własność - wolność indywidualna, jej cele społeczne oraz wywłaszczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S377 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Własność - wolność indywidualna, jej cele społeczne oraz wywłaszczenie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat instytucji własności, jej celów społecznych oraz wywłaszczenia. Problematyka ta omówiona zostanie w ujęciu interdyscyplinarnym – z perspektywy prawa konstytucyjnego, praw człowieka oraz prawa cywilnego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest własność jako konstytucyjna wolność indywidualna, prawo człowieka i instytucja prawa cywilnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie celom społecznym własności, jej ochronie oraz wywłaszczeniu. Szeroko omówione zostanie orzecznictwo sądów i trybunałów, a także praktyczne aspekty ochrony własności.

Pełny opis:

Celem wykładu jest kompleksowe omówienie instytucji własności w ujęciu interdyscyplinarnym. Własność jest prawem człowieka chronionym na mocy umów międzynarodowych, konstytucyjną wolnością indywidualną, a także instytucją prawa cywilnego. Istotne znaczenie w stosowaniu prawa mają cele społeczne i gospodarcze własności. Na szczególną uwagę zasługują również konstytucyjne standardy wywłaszczenia. W trakcie wykładu nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty związane z korzystaniem z własności oraz jej ochroną. Analiza prowadzona będzie na przykładzie konkretnych problemów prawnych, które zostały rozstrzygnięte lub oczekują na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Analizie poddane zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Społeczne cele i znaczenie gospodarcze własności.

2. Własność jako konstytucyjnie chroniona wolność indywidualna.

3. Przesłanki wywłaszczenia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

4. Ochrona własności w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym.

5. Własność jako prawo człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

6. Treść, wykonywanie, nabycie i utrata własności w świetle przepisów prawa cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

7. Ochrona własności w prawie cywilnym – aspekty materialnoprawne i proceduralne.

Literatura:

1) Orzeczenia i artykuły naukowe udostępnione studentom przed każdym z wykładów.

2) Rekomendowana literatura:

A. Brzozowski, W. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu. Warszawa 2016;

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018;

S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003;

K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Uczestnik wykładu:

- uzyska wiedzę na temat celów społecznych i gospodarczego znaczenia własności;

- zapozna się z konstytucyjnym rozumieniem własności i zasadami jej ochrony;

- pozna standardy dotyczące wywłaszczenia rozwinięte w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego;

- będzie w stanie sporządzić skargę konstytucyjną opartą na zarzucie naruszenia prawa własności;

- zapozna się z wiążącymi Polskę regulacjami międzynarodowymi zapewniającymi ochronę własności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

- pogłębi wiedzę na temat praktycznych aspektów wykonywania, nabywania i utraty własności;

- będzie w stanie sformułować pozew o wydanie rzeczy oraz powództwo negatoryjne.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na ocenę. Podstawowym warunkiem zaliczenia wykładu jest spełnienie wymagań co do obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności). Ocena zostanie wystawiona na podstawie krótkiej pracy pisemnej (do 6 stron) w postaci eseju, komentarza do orzeczenia, projektu pozwu albo projektu skargi konstytucyjnej. Pod uwagę brane będzie również przygotowanie do zajęć i aktywność w trakcie dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Pawliczak, Marek Zubik
Prowadzący grup: Jakub Pawliczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.