Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środki ochrony w przypadku naruszenia umowy według CISG

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S414 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Środki ochrony w przypadku naruszenia umowy według CISG
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo umów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązań, znajomość podstawowych zasad, instytucji i pojęć prawa prywatnego. Z uwagi na pomocnicze wykorzystywanie metody porównawczej, istotna jest znajomość języków obcych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Temat jest omawiany w ramach bloku "Prawo umów". Przedmiotem wykładu jest jednolity system ochrony kupującego i sprzedawcy w umowie międzynarodowej sprzedaży towarów oraz katalog roszczeń przyznanych im w Konwencji wiedeńskiej ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. nr 45 z 1997 r., poz. 286). Przedmiotem rozważań porównawczych są istotne kwestie Konwencji takie, jak m.in. ciężar dowodu, treść umowy sprzedaży, naruszenie umowy, istotne naruszenie umowy, zgodność towaru z umową, obowiązki strony naruszającej umowę, szkoda, okoliczności wyłączające odpowiedzialność kontraktową, przejście ryzyka.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje omówienie złożonej problematyki odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach konwencyjnych. Przedmiotem analizy są kompleksowe relacje między ustawodawstwem krajowym, judykaturą oraz praktyką kontraktową a Konwencją wiedeńską (CISG). Harmonizacja prawa międzynarodowej sprzedaży stymuluje rozwój wymiany towarowej, prowadząc do powstania globalnego, zunifikowanego rynku bardziej przyjaznego, otwartego dla wszystkich swoich uczestników. Ochrona stron umowy międzynarodowej sprzedaży towarów łączy się tu z wieloma instytucjami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa regulującego kontrakty. Celem wykładu jest poszukiwanie i analiza porównawcza tych zagadnień prawa zobowiązań kontraktowych, których dalsza ewolucja zależy od stopnia unifikacji, jaki osiągną krajowe systemy prawne obu tradycji: kontynentalnej i common law. Przedmiotem badań teoretycznych i empirycznych są istotne kwestie Konwencji takie, jak m.in. ciężar dowodu, treść umowy sprzedaży, naruszenie umowy, istotne naruszenie umowy, obowiązki strony naruszającej umowę, szkoda, okoliczności wyłączające odpowiedzialność kontraktową. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne oraz dorobek międzynarodowej judykatury w celu uwydatnienia i uchwycenia różnorodności interpretacji niejednokrotnie niejasnych regulacji konwencyjnych. Program wykładu obejmuje równocześnie porównanie z rozwiązaniami przyjętymi prawie modelowym dot. handlu elektronicznego, modelowymi ustawami UNIDROIT, Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów w kontekście harmonizacji europejskich skodyfikowanych systemów prawa cywilnego i prywatnego.

Literatura:

www.unidroit.org/english/principles - tekst Konwencji oraz jej aktualny status.

Piśmiennictwo w jęz. polskim:

Komentarz do Konwencji wiedeńskiej, praca zbiorowa pod. red. M. Pazdana, Kraków 2001.

Piśmiennictwo w jęz. angielskim:

P.SCHLECHTRIEM, I. SCHWENZER, “Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)”, Oxford 2016; Jest też niemieckie i hiszpańskie wydanie tego komentarza;

C.M.BIANCA & M.J.BONELL (ed.), "Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention", Milan, 1987;

F.ENDERLEIN & D.MASKOW, "International Sales Law", New York, Oceania, 1992;

R. HERBER, B. CZERWENKA, “Internationales Kaufrecht, Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf”, München, 1991; J.HONNOLD, “Documentary History of the Uniform Law for International Sales", Deventer: Kluwer, 1989;

J.HONNOLD, "Uniform Law for International Sales under the United Nations Convention", Deventer & Boston: Kluwer, wyd.3, 1999;

K.H.NEUMAYER, C.MING, „Convention de Vienne sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises, Commentaire”, édité par F.Dessemantet, CEDIDAC, Lausanne, 1993;

Orzecznictwo: www.uncitral.org Case Law CLOUT cited as for example http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/050228 www.globalsaleslaw.org (www.CISG-online.ch) (cytowane jako: CISG-online no.), or “International Case Law & Bibliography on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, UNILEX, red. M.J.Bonell, Transnational Publishers Inc., New York, po raz pierwszy opubl. w 1995 r., cytowane jako: UNILEX, D or E.1997.3 e.g.

Prawo modelowe (soft law) the Principles of European Contract Law (PECL) i www.frontpage.cbs.dk/law/ commission_on_european_contract_law oraz www.sellier.de the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) www.unidroit.org/english/principles UNCITRAL Law on Electronic Commerce 1996 i UN Convention (nie weszła jeszcze w życie) on Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 (UNCUECIC) – uncitral.org/en/uncitral_texts.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy wykładu mają okazję zapoznać się z systemem ochrony kupującego i sprzedawcy oraz roszczeniami przyznanymi im w Konwencji wiedeńskiej ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Z uwagi na charakter prowadzonych zajęć (w formie wykładu), zadaniem studentów jest samodzielne przygotowanie się do dyskusji na uzgodniony wcześniej temat. Sprawdzana jest zdolność poprawnego myślenia, wnioskowania i opisywania prezentowanych zagadnień, rozpoznanie umiejętności poprawnej analizy prawniczej. Ważne dla oceny jest także sposób wypowiedzi, umiejętność pracy w grupie, efektywne wykorzystanie czasu przyznanego na wypowiedź). Obok wiedzy i umiejętności warsztatowych ważne są zdolności retoryczne, wysokie kompetencje językowe, duży zasób słownictwa prawniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci, którzy będą regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach uzyskują zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie ujawnionych umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi, sposobu prezentacji zagadnień, warsztatu językowego i prawnego, erudycji i elokwencji. Inni uczestnicy konwersatorium uzyskują zaliczenia na podstawie przedstawionej zaliczeniowej pracy pisemnej (do jednego arkusza) na wybrany przez siebie i zaakceptowany przez prowadzącego temat, albo w drodze zaliczenia ustnego. W ich przypadku oceniane będą umiejętności właściwego formułowania myśli w formie pisemnej, prawidłowa technika pisania pracy (tytuły, podtytuły, punkty, przypisy, bibliografia), styl, język, składnia, wykorzystanie źródeł.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kocot
Prowadzący grup: Wojciech Kocot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.