Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Metodologia prawnicza na tle ogólnej metodologii nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKFPiNoP02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Metodologia prawnicza na tle ogólnej metodologii nauk
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są podstawowe kategorie z zakresu ogólnej metodologii nauk, a następnie analizowany jest naukowy status prawoznawstwa oraz dogmatyki prawniczej. Badamy na przykładach z orzecznictwa podstawowe metody wykładni oraz konkurencyjne wobec niej koncepcje dyskursywne, ekonomiczne, argumentacyjne i hermeneutyczne zastosowane do prawa. Podejmujemy próbę wyodrębnienia metodologii stosowanej w pracach naukowych z zakresu poszczególnych dogmatyk.

WYMAGANIA WSTĘPNE:Student powinien posiadać przede wszystkim podstawową wiedzę z zakresu teorii prawa, umieć określić prawo jako zjawisko społeczne, znać cechy prawa, charakterystykę systemu prawa i wynikające z niej konsekwencje dla wykładni oraz podstawowe metody jego badania i interpretacji

Pełny opis:

Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego bloku koncentrujemy się na podstawowych twierdzeniach ogólnej metodologii nauk. Dyskutowane są podstawowe definicje nauki w sensie czynnościowym, treściowym i instytucjonalnym, kryteria decydujące o naukowości wiedzy, narodowe i międzynarodowe regulacje statusu naukowca, etyka i etos naukowca, typy badań i prac rozwojowych określone w przepisach prawnych (m.in. w ustawie o finansowaniu nauki) oraz metodologia właściwa poszczególnym typom nauk (10 godzin). Drugi blok zajęć poświęcony jest podstawowym kategoriom prawoznawstwa: definicjom prawa, analizie prawa jako zjawiska społecznego, naukowemu statusowi prawoznawstwa, charakterystyce dogmatyki prawniczej i jej znaczenia dla metod badania prawa, pojęciom języka prawnego i prawniczego oraz odróżnieniu przepisu prawnego i normy prawnej oraz znaczeniu zasad techniki prawodawczej dla procesu interpretacji prawa (10 godzin). Trzeci blok obejmuje problematykę metodologiczną prawoznawstwa: przedstawiane są główne tezy tzw. sporu o metodę prawniczą, klasyczne normatywne modele wykładni: klaryfikacyjny i derywacyjny, podstawowe narzędzia wykładni językowej, systemowej i celowościowej/funkcjonalnej. Na koniec omawiane są szczegółowo konkurencyjne wobec tych klasycznych ujęć wykładni sposoby interpretowania prawa w ramach ekonomicznej analizy prawa, teorii dyskursu, teorii argumentacji oraz hermeneutyki prawniczej (10 godzin)

Literatura:

1. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991.

2. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady - reguły – wskazówki, Warszawa 2017

3. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Teoria prawa, Kraków 2001

4. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998

5. R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995

6. J. Stelmach. B. Brożek, Metody prawnicze, Zakamycze 2006

7. B. Brożek, J. Stelmach, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Kraków 2007

8. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

9. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988

10. S. Wronkowska, Z. Ziembński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997

10. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, PWN 1974

11. Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983

12. B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948

13. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003

14. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

15. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN 2008

16. Z. Hajduk, Nauka i wartości. Aksjologia nauki, Lublin 2011

17. J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN 1977

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie

- wiedzy – student poznaje podstawowe kategorie metodologii nauk, definicję nauki i umie określić naukowy status prawoznawstwa; uzupełnia wiedzę o znanych metodach wykładni o konkurencyjne koncepcje (ekonomiczna analiza prawa, argumentacja, dyskurs i hermeneutyka

- umiejętności – student potrafi zinterpretować poszczególne przepisy prawa przy użyciu wyżej wskazanych metod; potrafi podać argumentacje przemawiającą za tą a nie inną metodą

- kompetencji społecznych – pokrywają się z kategorią umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia zajęć jest przygotowanie referatu poświęconego jednemu z zagadnień ustalonych ze studentami na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin
Prowadzący grup: Tatiana Chauvin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.