Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy z elementami prawa urzędniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F010
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy z elementami prawa urzędniczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Cel seminarium:

- zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi metodologii przygotowywania i pisania pracy magisterskiej,

- samodzielne przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej pod kierunkiem i z pomocą promotora,

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium służy uczestnikom w wyborze tematu pracy magisterskiej, jej przygotowaniu oraz przygotowaniu do egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Program seminarium magisterskiego:

- studenci dokonują z pomocą promotora wyboru tematu pracy z zakresu prawa pracy bądź prawa zatrudnienia w sferze publicznej

- dyskusja nad wybranymi tematami i uzasadnienie wyboru

- wyszukiwanie źródeł informacji naukowej

- metodologia pisania pracy magisterskiej

- kwestie redakcyjne (przypisy, cytowania, indeksy, wykazy)

- zagadnienia prawa autorskiego

- prezentacja założeń i planów prac magisterskich, dyskusja

- wybór literatury związanej z tematem prac i opracowanie bibliografii

- przygotowywanie kolejnych części pracy i ich prezentacja

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego, pytania kontrolne

Literatura:

- S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, Wrocław 2010 - J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

- M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, wydawnictwo Impuls, 2013, e-book

Efekty uczenia się:

- student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej i potrafi ją stosować

- student potrafi wyszukiwać materiały źródłowe – literaturę i orzecznictwo niezbędne w rozwiązywaniu problemów związanych z wykładnią przepisów prawa

- student potrafi posługiwać się argumentacją prawniczą

- student zna regulacje z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego

- student potrafi dokonywać wykładni przepisów i śledzić nurty w doktrynie i kierunki wykładni sądowej

- student potrafi samodzielnie formułować własne opinie dotyczące instytucji prawa pracy i prawa zatrudnienia w sferze publicznej

- student dostrzega pozaprawne aspekty instytucji prawa pracy i prawa urzędniczego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- aktywność studenta na seminarium

- postępy w przygotowaniach pracy magisterskiej i stopień jej zaawansowania

- terminowość w przedstawianiu części pracy magisterskiej i sposób prezentacji tez pracy na seminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik
Prowadzący grup: Anna Dubowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)