Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIC02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem towarzyszącym prowadzeniu zajęć współtworzących niniejszy moduł jest przedstawienie uczestnikom kompleksowo ujętych informacji z zakresu problematyki części ogólnej prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej.

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiadomości objętych kursem podstawowym prawa cywilnego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu teorii prawa o informacje dotyczące kształtowania się wykładni przepisów w praktyce sądowej. Istotnym celem dydaktycznym jest również nabycie przez studentów umiejętności praktycznych w ramach prowadzonych w module zajęć warsztatowych.

Skrócony opis:

Moduł obejmuje cztery przedmioty, z których dwa są prowadzone w semestrze zimowym, a dwa w semestrze letnim. W semestrze zimowym studenci zapoznają się z orzecznictwem sądów powszechnych i SN z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań oraz z odnoszącym się do tej problematyki dorobkiem judykacyjnym TK, ETPCz i TSUE. W semestrze letnim studenci poznają zagadnienia z zakresu procedury cywilnej dotyczące instytucji części ogólnej prawa zobowiązań oraz uczestniczą w zajęciach warsztatowych.

Pełny opis:

Moduł został zaplanowany jako wzbogacenie oferty dydaktycznej związanej z kursem podstawowym prawa zobowiązań. Zamierzeniem towarzyszącym idei zobrazowania stosowania instytucji prawa zobowiązań rozstrzygnięciami problemów prawnych w sprawach sądowych jest uświadomienie studentom, jakie zagadnienia interpretacyjne pojawiają się w praktyce stosowania prawa i w jaki sposób są one rozwiązywane w judykaturze.

W ten sposób omawiany cykl zajęć ma zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa cywilnego, traktowanego jednak nie w izolacji, lecz w powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, w których także regulowane są kwestie bliskie prawu zobowiązań: swobody umów, ochrony konsumenta, w tym klauzul abuzywnych, wykonania zobowiązań, odpowiedzialności odszkodowawczej itd. W płaszczyźnie horyzontalnej analiza orzecznictwa obejmuje instytucje prawa cywilnego materialnego, procesowych aspektów stosowania prawa oraz dorobku orzeczniczego Trybunałów (TK, TSUE, ETPCz).

Istotnym elementem tej edukacji jest nauka stosowania prawa w praktyce dzięki prowadzeniu zajęć warsztatowych. W ramach tych zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami przygotowywania pism procesowych, orzeczeń i ich uzasadnień oraz udziału w rozprawie sądowej.

Literatura:

Z uwagi na złożony charakter modułu obejmującego zagadnienia z zakresu prawa materialnego, procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego i unijnego, a także warsztaty mające wymiar praktyczny, literatura odnosząca się do poszczególnych przedmiotów prowadzonych w ramach modułu jest wymieniona w sylabusach dotyczących danych zajęć.

Efekty uczenia się:

Udział w zajęciach modułu ma zapewnić studentom kompleksową wiedzę o orzecznictwie Sądów polskich oraz Trybunałów (w tym TSUE i EPTCz) wypracowanym na tle instytucji prawa uregulowanych w części ogólnej prawa zobowiązań.

Efektem kształcenia w ramach modułu ma być wydatne poszerzenie zakresu wiadomości dotyczących zagadnień prawa cywilnego materialnego, uzyskanie wiedzy o stosowaniu tego prawa w praktyce (z uwzględnieniem aspektów procesowych) oraz uświadomienie sobie przez studentów powiązań instytucji prawa cywilnego z regulacjami prawa konstytucyjnego i unijnego, a także wpływu orzecznictwa TK, ETPCz i TSUE na stosowanie prawa cywilnego.

Za istotny efektem kształcenia należy również uznać nabycie umiejętności praktycznych, w tym samodzielnego przygotowania pozwu, wniosku, pisma procesowego oraz wypracowanie umiejętności metodycznego podejścia do cywilnoprawnej analizy stanów faktycznych spraw.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia mają charakter autorski i są przez Prowadzących dobierane indywidualnie, stosownie do przedmiotu zajęć prowadzonych w formie interaktywnych wykładów specjalizacyjnych oraz warsztatów.

Kryteria oceniania także mają wymiar indywidualny; zasadniczo opierają się na uwzględnianiu obecności na zajęciach, aktywności w czasie zajęć, testach kompetencji oraz pracach pisemnych w postaci esejów na temat zagadnień poruszanych w ramach wykładów specjalizacyjnych lub warsztatów.

Praktyki zawodowe:

Moduł nie przewiduje prowadzenia praktyk zawodowych. W ramach uczestnictwa w warsztatach możliwe jest zaplanowanie udziału w rozprawach oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy sędziego gościnnie biorącego udział w zajęciach uniwersyteckich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne (sem. zimowy 2200-1S141)

- Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości EU (sem. zimowy 2200-1S143)

- Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań (sem. letni 2200-1S142)

- Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań (sem. zimowy 2200-1S144)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Beata Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne (sem. zimowy 2200-1S141)

- Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości EU (sem. zimowy 2200-1S143)

- Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań (sem. letni 2200-1S142)

- Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań (sem. zimowy 2200-1S144)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.