Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł obejmuje problematykę dotyczącą badań humanistycznych i ich miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia ze Współczesnych kierunków pedagogicznych oraz z Filozofii edukacji.

Pełny opis:

Moduł badań humanistycznych to zbiór kursów z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki. Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy i kompetencji studentów zwłaszcza w zakresie wykorzystywania możliwości interpretacyjnych, które otwierają przed uczestnikami zajęcia składowe Modułu.

Student uczestniczy w dwóch wykładach (obowiązkowe zaliczenie) i w konwersatorium (do wyboru jedno z propozycji w danych roku akademickim).

Literatura:

Literatura obowiązkowa do egzaminu z Modułu badań humanistycznych

B. Skarga, O nieutylitarności humanistyki, [w:] tejże, O filozofię bać się nie musimy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 121-129.

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Nukowa „Impuls”, Kraków 2006 (obowiazują dwa wybrane rozdziały).

D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010 (prosimy o zapoznanie się z całością ksiażki i dokładną lekturę dwóch wybranych rozdziałów z części pierwszej lub trzeciej).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej zróżnicowania oraz kontekstów teoretycznych i praktycznych.

2.Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji zaangażowanych w procesy edukacyjne i ich wzajemnych relacjach.

3.Zna zróżnicowanie myśli pedagogicznej i ważność jej powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej .

4. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania.

5. Uzyskuje wiedzę w zakresie współczesnych tendencji interpretacyjnych dotyczących relacji między filozofią i edukacją.

6. Zna teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad procesami edukacyjnymi właściwe dla perspektywy badań humanistycznych.

7. Ma poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i ich zmienności historycznej.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do precyzowania i analizy problemów edukacyjnych.

2. Potrafi dostrzegać problematykę pedagogiczną w ramach procesów i zjawisk społecznych, a także dyscyplin właściwych dla studiów pedagogicznych.

3.Umie, drogę samodzielnych działań poznawczych poszerzyć i pogłębić zakres wiedzy zdobytej w ramach zajęć.

4.Potrafi podejmować próby prowadzenia badań dotyczących dostrzeżonych przez siebie problemów pedagogicznych.

5.Umie podejmować próby ukazania sposobów rozwiązywania dostrzeżonych problemów.

6. Umie postrzegać problematykę pedagogiczną przez pryzmat wybranych kategorii , takich jak : dialog, tolerancja, wolność.

7. Umie postrzegać i interpretować problematykę edukacyjną z perspektywy nauk społecznych, humanistycznych, filozofii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student ma świadomość własnej odpowiedzialności, odpowiedzialności pedagoga za charakter podejmowanych działań.

2. Odnosi się refleksyjnie do roli wychowania w procesie kształtowania człowieka i rzeczywistości społecznej, kulturowej.

3. Otwiera się na odmienność poglądów i racji, współtworzy sytuację dialogu.

4. Ma poszerzoną świadomość procesualnego podejścia do własnej wiedzy i umiejętności, a także permanencji zawodowego i osobistego rozwoju.

5. Dostrzega wartość weryfikacji swoich poglądów i krytycznego stosunku do różnych , znaczących dla wychowania , aspektów rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów oraz jednego, wybranego konwersatorium lub seminarium z modułu. Egzamin ustny, obejmuje problematykę Współczesnych kierunków pedagogicznych i Filozofii edukacji. W czasie egzaminu student losuje pytania, które sprawdzają osiągnięcie założonych dla modułu efektów uczenia się.

W ocenianiu egzaminator uwzględnia:

- wiedzę merytoryczną studenta z zakresu kursów składowych Modułu

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia rozważań wybranych zagadnień pedagogicznych i radzenia sobie z problemami w zakresie badań humanistycznych w pedagogice.

Szczegółowa ocena jest dokumentowana na podstawie przygotowanego formularza, uwzględniającego uzyskanie założonych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Uwagi:

W ramach Modułu obowiązują dwa wykłady: Filozofia edukacji i Współczesne kierunki pedagogiczne oraz tylko jedno konwersatorium: z Filozofii edukacji LUB ze Współczenych kierunków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.