Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBiPPP-BP-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie wiedzy na temat rozwoju osobniczego człowieka z uwzględnieniem potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, na poszczególnych etapach rozwoju. Pomoc studentom w zrozumieniu zależności pomiędzy rozwojem filogenetycznym, a osobniczym człowieka. Uświadomienie studentom związku pomiędzy zaspokojeniem potrzeb człowieka w różnych okresach życia człowieka a jego zdrowiem fizycznym i funkcjonowaniem psychospołecznym.

Treści. Rozwój rodowy człowieka: zmiany morfologiczne i funkcjonalne w poszczególnych częściach ciała ludzkiego, rozwój mowy i świadomości. Opieka przedkoncepcyjna jej znaczenie dla zdrowia przyszłego dziecka. Rozwój prenatalny- jego uwarunkowanie z uwzględnieniem zmian morfologicznych, funkcjonalnych w poszczególnych komórkach, narządach i układach. Rozwój postnatalny -, charakterystyka zmian biologicznych. Związek pomiędzy potrzebami biologicznymi człowieka w różnych okresach życia a jego rozwojem biopsychospołecznym.

Pełny opis:

Rozwój biologiczny człowieka- uwarunkowania i potrzeby

Cele:

1. Przekazanie wiedzy o: rozwoju człowieka dotyczącej:

• rozwoju niektórych układów, narządów, struktur anatomicznych i funkcjonalnych w różnych okresach życia, oraz związku z aktualnymi ich możliwościami i potrzebami

• konsekwencji wynikających z niezaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka na jego zdrowie i funkcjonowanie we wszystkich sferach życia

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

• identyfikowania własnych problemów oraz potrzeb rozwojowych i zdrowotnych w okresie wczesnej dorosłości,

• zrozumienia potrzeb biologicznych w różnych okresach życia,

• zrozumienia związku pomiędzy potrzebami biologicznymi człowieka w różnych okresach życia a jego zdrowiem psychospołecznym w tym funkcjonowania w rodzinie i i szkole

Treści

1. Wprowadzenie do zajęć, ustalenie reguł pracy w grupie. Zapoznanie z metodą projektu.

2. Podział na grupy, ustalenie zagadnień do realizacji w ramach projektu, przydział zadań wewnątrz grup. Rozwój filogenetyczny człowieka oraz jego uwarunkowania

3. Przedstawienie planów realizacji projektów. Opieka przedkoncepcyjna jej cele, zadania, ograniczenia.

4. Rozwój prenatalny człowieka. Udział czynników wewnętrznych i zewnętrznych w powstawaniu zaburzeń rozwojowych.

5. Charakterystyka okresu noworodkowego, potrzeby dziecka w tym okresie. Znaczenie karmienia piersią dla rozwoju fizycznego i psychospołecznego człowieka

6. Rozwój fizyczny i psychomotoryczny w okresie niemowlęcym, . potrzeby dziecka w tym okresie. Odruchy fizjologiczne noworodka i niemowlęcia a integracja sensoryczna.

7. Rozwój fizyczny, psychomotoryczny w okresie poniemowlęcym Potrzeby dziecka w tym okresie.

8. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w okresie przedszkolnym.

9. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w okresie wczesnoszkolnym. Potrzeby dziecka w tym okresie.

10. Rozwój fizyczny i motoryczny w okresie dojrzewania. Zmiany w układzie rozrodczym i hormonalnym.

11. Cechy płciowe, etapy dojrzewania płciowego dziewcząt i chłopców, oraz ich potrzeby w tym okresie,

12. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości. Zmiany w poszczególnych układach, narządach i strukturach anatomicznych. Potrzeby ludzi na tym etapie.

13. Charakterystyka okresu dorosłości. Zmiany w poszczególnych układach, narządach i strukturach anatomicznych. Potrzeby ludzi na tym etapie.

14. Starzenie. Zmiany w pracy układów i narządów w okresie starzenia. Potrzeby ludzi na tym etapie

15. Prezentacja i obrona projektów

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa 2010 wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca

1. Malinowski A.: Auksologia Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Zielona Góra 2004

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – student:

I. W zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę na temat związku pomiędzy zaspokojeniem określonych potrzeb biologicznych, psychicznych czy społecznych. a rozwojem biologicznym człowieka

2. Posiada podstawową wiedzę na temat zmian anatomicznych i fizjologicznych zachodzących rozwoju fizycznym, motorycznym i psychospołecznym w poszczególnych etapach życia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych

II. W zakresie umiejętności:

1. Potrafi wyjaśnić związek pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów, narządów a okresem rozwoju człowieka. Umie wykorzystać tę wiedzę do lepszego zrozumienia potrzeb dzieci i młodzieży oraz dorosłych i ludzi starszych.

2. Rozumie zmiany jakie zaszły w różnych okresach jego życia, oraz identyfikuje własne potrzeby na aktualnym etapie rozwoju, rozumie jakie konsekwencje mogą wystąpić w przypadku ich niezaspokojenia, potrafi zaplanować sposób ich zaspokojenia.

3. Potrafi zaplanować prace z osobami w różnym wieku z uwzględnieniem ich aktualnych potrzeb i umiejętności

III. W zakresie kompetencji społecznych:

1. Rozumie, że pedagog powinien posiadać wiedzę na temat rozwoju człowieka na różnych etapach życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na zachowanie i uczenie się

2. Ma świadomość, że nie zaspokojenie biologicznych potrzeb człowieka ma wpływ na różne aspekty jego rozwoju i zdrowia

3. Ma świadomość, że wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju człowieka i wprowadzenie działań profilaktycznych może mieć znaczący wpływ na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. .

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

• Student może opuścić dwa zajęcia, każda następna nieobecność musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

• Zaliczenie uzyskuje student, który:

− opuścił nie więcej niż 2 zajęcia lub zaliczył nieobecności usprawiedliwione;

− brał udział w projekcie i uzyskał pozytywną ocenę podczas jego prezentacji Ocena obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z wybranego efektu kształcenia

- zaliczył kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Anna Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.