Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/KP-PDO-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Mapy poznawcze pojęć, budujące klasyczne i wspólczesne teorie dydaktyczne. Metodologiczne problemy dydaktyki. Cele kształcenia jako element świadomego planowania wartościowej zmiany w umyśle i osobowości ucznia. Modele procesów nauczania - uczenia się i ich związek z efektemi kształcenia Wzorce programowe służące konstruowaniu spójnych systemów dydaktycznych. Dobór metod i środków dydaktycznych do strategii kształcenia. Zasady jako zbiór norm powiązanych z komponentami wzorca programowego. Elementy indywidualizacji kształcenia w systemie dydaktycznym. Świadomość, język, umysł oraz standard kompetencji współczesnego nauczyciela.

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej. Historia rozwoju myśli dydaktycznej od sztuki nauczania do podejścia naukowego

2. Dydaktyka herbartowska

3. Dydaktyka progresywizmu

4. Cele kształcenia, a cele uczenia się, taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia. Krajowe Ramy Kwalifikacji

5.Teorie doboru treści kształcenia, konstruktywizm, myślenie krytyczne w nauczaniu

6. Ukryty program kształcenia

7. Zasady i reguły dydaktyczne

8. Metody kształcenia

9. Proces kształcenia

10. Formy organizacji procesu kształcenia

11. Środki dydaktyczne

12. Niepowodzenia dydaktyczne - przyczyny i środki zaradcze

Literatura:

Kruszewski K.(red) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, W-wa 2004.

Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Żak, W-wa 1996

Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki. WSiP, W-wa 2005.

Philips D.C., Soltis J.F. Podstawy wiedzy o nauczaniu. GWP, Gdańsk 2003.

Fisher R. Uczymy, jak się uczyć. WSiP, W- wa 1999.

Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, W-wa 1987.

Kwieciński Z. Dynamika funkcjonowania szkoły. Toruń 1995.

Literatura może być aktualizowana w trakcie roku akademickiego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY

KATEGORIE WIEDZY

1. Definiuje pojęcia uwikłane w szeroko rozumiany proces kształcenia

2 Wymienia struktury pojęciowe dydaktyki ogólnej

3. Operuje pojęciami z zakresu nauczania i uczenia się

4. Wymienia adekwatne kryteria doboru poszczególnych elementów struktury dydaktycznej w zależności od zaplanowanej zmiany dostrzegając

związki pomiędzy -celami, czyli zaplanowanymi zmianami

-nauczaniem i wychowaniem-rodzajem treści (materiałem dydaktycznym)-sposobami eksponowania wiadomości ( metodami nauczania)

-doborem form organizacyjnych sprzyjających indywidualizowaniu i aktywizowaniu w procesie uczenia się - doborem środków koniecznych do właściwego eksponowania materiału dydaktycznego

5 Rozróżnia kategorie wyników uczenia się

6. Porówna i oceni założenia historycznych i współczesnych teorii doboru treści kształcenia

7. Konstruuje kryteria i dokonuje analizy porównawczej systemów dydaktycznych.

KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI

1 Stosuje procedury analizy zadania dydaktycznego z uwzględnieniem jego zakresu i rodzaju

2 Stosuje zasady projektowania dydaktycznego w planowaniu pracy dydaktycznej

3 Tworzy projekty edukacyjne w różnych ramach treściowych i czasowych

4 Zaprojektuje metody i narzędzia badawcze, stosownie do sformułowanego problemu

5 Planuje zadania i efektywną realizację pracy dydaktyczno-wychowawczej

6 Stosuje różne środki przekazu ( plansze, prezentacje, krótkie filmy itp do przedstawienia omawianych przez siebie treści.

KATEGORIA POSTAWY SPOŁECZNE

1. Aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje sytuacje dydaktyczne

2. Konstruuje plan rozwoju zawodowego i osobistego

3. Podejmuje działania świadczące o rozumieniu konieczności samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.