Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/PS - Plan pracy z dzieckiem i rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/PS-PPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/PS - Plan pracy z dzieckiem i rodziną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia warsztatowe organizowane równocześnie z praktyką pedagogiczną w rodzinie i środowisku, w drugim semestrze, po zaliczeniu zajęć z metod pracy z

dzieckiem i rodziną.

Skrócony opis:

Plan pracy z dzieckiem i rodziną to zajęcia warsztatowe, analiza dokumentów i rozmowy z praktykami. Zajęcia te odbywają się równolegle

do praktyki pedagogicznej. Student ma możliwość poznania metod pracy i dostosowanych do nich planów pracy z dziećmi i rodzinami

prowadzonymi w różnych instytucjach. Korzystając też z wiedzy wyniesionej z zajęć z metod pracy z dzieckiem i rodziną student

opracowuje studium przypadku dla wybranego dziecka/rodziny, z którymi pracuje w czasie praktyk.

Pełny opis:

Zajęcia z planu pracy z dzieckiem i rodziną mają na celu poznanie przez studentów metod planowania pracy z dzieckiem, grupą dzieci,

rodziną w różnych instytucjach i służbach społecznych; pracy w szkole z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (IPET), pracy z

dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej (indywidualny plan pracy i Indywidualny program usamodzielnienia), pracy z rodzinami

zastępczymi, pracy metodyką harcerską z grupami dzieci i młodzieży i in.

Szczegóły planowania pracy z dzieckiem i rodziną omawiane są w kontekście doświadczeń wyniesionych z miejsc praktyk ( świetlic, ośrodków pomocy społecznej, pedagoga szkolnego, placówek opiekuńczych czy oświatowych, organizacji pozarządowych.

Literatura:

Literatura dostosowana do problematyki charakterystycznej dla pracy w miejscach prakyk.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna różne metody pracy z dzieckiem i potrafi zaplanować cykl zajęć dostosowany do potrzeb dziecka;

- zna założenia pracy z rodzinami wieloproblemowymi i potrafi ułożyć plan działań wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze

rodzin;

- zna procedury orzecznictwa o niepełnosprawności i orzekania poradni pedagogiczno-psychologicznych;

- zna zasady wystawiania orzeczeń i opinii.

Umiejętności:

- potrafi zrealizować zaplanowane działania i ocenić ich efekty;

- potrafi opracować studium przypadku;

- potrafi współdziałać z innymi pracownikami w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Postawy:

- w pracy z dziećmi i rodzinami postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przedstawienie opracowanego studium przypadku, dyskusja nad przypadkami przedstawionymi przez innych studentów.

Praktyki zawodowe:

Praktyka związana z Planem pracy polega na zapoznaniu się z metodami pracy i planowaniem działań w wybranej instytucji, organizacji, służbie, w której organizatorzy wyrażają zgodę na bezpośredni kontakt z dzieckiem i rodziną, umożliwiający przeprowadzenia zaplanowanej pracy i opisanie studium przypadku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Kamila Zieleniak-Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Maria Kolankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.