Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/PS - Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/PS-PR-R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/PS - Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowisku
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki realizowane są w instytucjach związanych z problematyką specjalizacji w sektorze edukacji, pomocy społecznej, zdrowia lub sprawiedliwości. Student wybiera spośród szerokiej oferty instytucji współpracujących z Wydziałem Pedagogicznym lub proponuje wybraną przez siebie instytucję bądź organizację. Praktykom towarzyszy „Laboratorium”, zajęcia odbywające się na Wydziale co dwa tygodnie, realizowane dla całej specjalności.

Pełny opis:

W ramach praktyk student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa praktykę (podstawy prawne i organizacyjne, miejsce w systemie opieki nad dziećmi i pomocy rodzinie, statut, regulamin, cele, funkcje i zadania, program pracy pedagogicznej i socjalnej; strukturę i specyfikę zatrudnienia w instytucji, zadania poszczególny pracowników; zasady współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku); charakterystykę osób, dla których działa instytucja: (specyfika potrzeb, sposoby „rekrutacji” – w jaki sposób dzieci/rodziny trafiają w pole działania instytucji, formy pracy instytucji, grupy pracownicze).

Specyficznym zadaniem, jakie student powinien zrealizować w trakcie praktyk specjalizacyjnych jest bliższe poznanie sytuacji jednego dziecka – wychowanka placówki praktyk. Student może sam w naturalny sposób nawiązać kontakt z dzieckiem potrzebującym specyficznej pomocy lub zaoferować pomoc dziecku, które skontaktuje ze studentem dyrekcja placówki lub opiekun praktyk. W każdym przypadku dziecko i rodzice muszą wyrazić zgodę na taki kontakt, a w określonych sytuacjach może być to uregulowane pisemną umową (np. ze student będzie spędzał z dzieckiem czas w określone dni tygodnia i że rodzice zapewnią obecność dziecka np. w świetlicy czy też w domu). Wszystkie te kwestie pozostawiamy do decyzji opiekuna praktyk z ramienia placówki i studenta

Studenci zostaną pouczeni w kwestii przestrzegania poufności i tajemnicy zawodowej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje (wspólne dla praktyk i laboratorium) MOŻNA UMIEŚCIĆ W OBU OPISACH

1. Wiadomości

• Poznaje i umie przedstawić instytucję, w której pracuje

• Zna jej historię i współczesne zadania

• Potrafi scharakteryzować grupę docelową, przedstawić program pracy oraz zadania realizowane przez zespół profesjonalistów/wolontariuszy.

2. Zrozumienie

• Wyróżnia przyczyny i powody, dla jakich dzieci i rodziny trafiają do instytucji/programów pomocy

• Rozumie sytuację osób/rodzin korzystających z pomocy

• Rozumie i potrafi wyjaśnić trudności w funkcjonowaniu rodziny z uwzględnieniem perspektywy wszystkich jej członków.

3. Zastosowanie

• Interpretuje czynniki zagrożenia

• Wskazuje możliwości pomocy rodzinie lub dziecku

• Stosuje poznane wcześniej metody diagnozowania i interwencji

4. Analiza

• Porównuje wyniki swoich badań diagnostycznych z innymi wynikami badań

• Ocenia sytuację dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym

• Porządkuje wiadomości uzyskane z pomocą różnych metod i z różnych źródeł

5. Synteza

• Podsumowuje informacje uzyskane z różnych źródeł

• Opracowuje studium przypadku dziecka i rodziny

• Układa plan pracy z rodziną i dzieckiem

6. Ocena

• Ocenia możliwości pomocy rodzinie (środowisko globalne, lokalne)

• Ocenia proces pomocy i jego efekty

• Formułuje wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Efektem całorocznej pracy w ramach praktyk i laboratorium będzie opracowanie studium przypadku dziecka, z którym student pracuje w placówce i/lub rodzinie oraz środowisku. Będzie to akademicka praca omawiająca sytuację i specyficzne potrzeby dziecka objętego opieką oraz propozycje (plan) pomocy.

Przy zaliczeniu będą brane pod uwagę:

poziom pracy zaliczeniowej +opinia z miejsca praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.